Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ  (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН 2021/2022)

Радіоекологія (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Біогеохімія (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками біогеохімічних досліджень форм існування та міграційної здатності хімічних елементів у об’єктах навколишнього середовища, що застосовуються при вирішенні сучасних природоохоронних проблем геосфери і біосфери, розробці питань з екологічного моніторингу довкілля

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Техноекологія (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій щодо оцінки впливу основних видів виробництв на складові довкілля з комплексним прогнозом екологічних наслідків та обґрунтуванням доцільних методів очистки газопилових викидів і стічних вод, переробки відходів, способів відновлення техногенних ландшафтів, впровадження альтернативних технологій та екологічно чистих виробництв.

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  

Екологічні проблеми енергетики (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо забезпечення аналізу стану, структури та функціонування паливно-енергетичного комплексу України, його впливу на екологічний стан елементів довкілля, екологічної безпеки об’єктів енергетики, впровадження альтернативної енергетики, використання вторинних енергетичних ресурсів.

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Метеорологія і кліматологія (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з метеорології (фізики атмосфери) і кліматології, що необхідні у виробничій діяльності фахівців з технологій захисту навколишнього середовища для підвищення екологічної ефективності розроблюваних ними технологій за рахунок урахування метеорологічних умов та кліматичних особливостей регіонів, де технології впроваджуватимуться

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Міжнародні гранти та академічна мобільність (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо вміння оформлювати та подавати заявки на отримання грантів і стипендій академічної мобільності та адаптуватися до навчання та стажування за кордоном.

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  
Технології захисту ґрунтів і надр (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни – формування знань та навичок в галузі раціонального використання й охорони земельних ресурсів і надр, прикладних аспектів їх охорони при здійсненні господарської діяльності, а також визначення напрямів технічної та біологічної рекультивації порушених земель

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  
ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ  (2020/2021)

Радіоекологія (для студентів ІІІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Рекреацiйнi ресурси та курартологiя (для студентів ІІІ курсу)

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо вміння оцінювати природні ландшафти з точки зору їх використання в рекреаційній галузі

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Техноекологія (для студентів ІІІ курсу)

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій щодо оцінки впливу основних видів виробництв на складові довкілля з комплексним прогнозом екологічних наслідків та обґрунтуванням доцільних методів очистки газопилових викидів і стічних вод, переробки відходів, способів відновлення техногенних ландшафтів, впровадження альтернативних технологій та екологічно чистих виробництв.

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ  (2019/2020)

 

Міжнародні гранти та академічна мобільність (для студентів ІІІ курсу)

Курс спрямований на формування навичкок пошуку грантів та оформлення заявок для отримання стипендій на участь у національних, міжнародних проектах та академічних обмінах.

Аннотація

План курсу

Робоча програма  


Утилізація відходів та використання вторинних ресурсів (для студентів ІІІ курсу)

Курс спрямований на формування вміння визначати напрями переробки відходів та їх комплексного використання в якості вторинних ресурсів.

Аннотація

План курсу

Робоча програма  


Природоохоронні технології в галузі (для студентів ІV курсу)

Курс спрямований на формування вміння обґрунтовувати та впроваджувати сучасні природоохоронні технології та методи для захисту навколишнього середовища.

Аннотація

План курсу

Робоча програма  


Рекреаційні ресурси та курортологія (для студентів ІV курсу)

Курс спрямований на формування вміння аналізувати та оцінювати рекреаційний потенціал територій.

Аннотація

План курсу

Робоча програма

© 2006-2021 Інформація про сайт