Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ 

на 2023/2024 навчальний рік

183 технології захисту навколишнього середовища зі скороченим терміном навчання, 101 екологія за нормативним терміном навчання

(на весняний семестр)


Дисципліни, спрямовані  на розвиток Soft skills 

Основи зеленої промисловості

Мета дисципліни  полягає формування у студентів комплексу знань з теорії та практики зменшення негативних впливів промисловості на довкілля, компетенцій щодо розроблення заходів з «озеленення» промисловості. .

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Zero Waste

Мета дисципліни - формування умінь та компетенцій для заохочення майбутніх фахівців до екосвідомої та ековідповідальної поведінки в умовах побутової та господарської діяльності; забезпечення здобувачів вищої освіти знаннями про причини глобальних екологічних проблем та основні принципи їх вирішення.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Інноваційні зелені технології

Мета дисципліни  полягає в формуванні у здобувачів вищої освіти вмінь та компетентностей, що базуються на інтелектуальній діяльності з точки зору креативного підходу, необхідних для інноваційної, науково-дослідної та виробничої діяльності з розробки та впровадження новітніх технологій захисту компонентів навколишнього природного середовища в професійну діяльність, здатності вирішувати нестандартні завдання та проблеми інноваційного характеру в галузі охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Міжнародні гранти та академічна мобільність

Мета дисципліни - формування компетентностей щодо пошуку міжнародних грантів і вміння оформляти та подавати заявки на фінансування наукових проектів і стипендій академічної мобільності, адаптуватися до навчання та стажування за кордоном.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 за першим (бакалаврським) рівнем

кафедри Екології та технологій захисту навколишнього середовища

на 2023-24 н.р.


для здобувачів спеціальності 091 Біологія (вступ 2020 р.) (вибір 28 кр)


Дієтологія та основи раціонального харчування

Мета дисципліни  полягає в ознайомленні здобувачів вищої освіти з основами здорового способу життя, його складовими та особливостями їх формування, в формуванні у здобувачів вмінь і навичок організації системи харчування здорової людини на різних вікових етапах шляхом застосування сучасних положень нутріціології та організації харчування, а також методів профілактики за допомогою спеціально підібраної дієти.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Екологія міських систем

Мета дисципліни  полягає у забезпеченні загально-природничими і, зокрема, географічними та біологічними відомостями стосовно урбаністичних систем, сформувати знання та вміння, необхідні для вирішення різноманітних екологічних проблем, які є наслідками урбанізації або пов’язані з урбаністичними системами.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Методологія та організація наукових досліджень

Мета дисципліни полягає в розвитку у студентів навичок оволодіння методологією та методами наукового дослідження, проведення самостійних наукових пошуків щодо організації та аргументації дослідження, аналізу і представлення його результатів, а також надання здобувачам вищої освіти знань з теоретичних та методичних принципів науки, сучасного науково-технічного потенціалу, організації науково-дослідної діяльності в Україні, організаційних баз наукових досліджень і спеціальних методів досліджень в окремих галузях знань.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Рекреаційні ресурси та курортологія


Мета дисципліни  полягає у оволодінні теоретичними знаннями та практичними навичками щодо вирішення завдань з рекреаційно-оздоровчої діяльності, а також архітектурно-просторового планування природних та антропогенних ландшафтів.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Біорециклінг відходів


Мета дисципліни полягає у опануванні напрямів застосування біотехнології для вирішення екологічних проблем, включаючи переробку відходів і боротьбу із забрудненням навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Біологія руху

Мета дисципліни  полягає у формуванні у студентів уявлення про еволюційні зміни в системі руху тварин, про закономірності фізіології і біохімії рухової діяльності людини та закономірності виникнення втоми і адаптації організму до рухової активності різної тривалості та інтенсивності, а також методах оцінки рівня рухової активності, працездатності та функціональних змін в організмі в процесі фізичної активності.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Медична хімія

Мета дисципліни  полягає у формуванні у майбутніх фахівців цілісного фізико-хімічного підходу до вивчення процесів, які відбуваються в людському організмі, вивчення процесів біоенергетики, хімічної термодинаміки та кінетики, засвоєння здобувачами основних закономірностей протікання біохімічних реакцій і перетворення речовин, знання про які є основою для вивчення процесів біоперетворень в живих організмах, що складають основу життєвих явищ.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Медицина навколишнього середовища


Мета дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій щодо пошуку оптимальних умов існування людини як біологічного виду та соціальної істоти з урахуванням антропогенного впливу на природне середовище та зворотним впливом природи на самопочуття самої людини; вивчення природних і штучних екологічних систем у їх взаємодії з людиною.

Силабус

Анотація

Робоча програма  для здобувачів спеціальності 101 Екологія (вступ 2020 р.) (вибір 28 кр.)


Транспортна екологія

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій з визначення обсягів, механізмів та наслідків впливу на довкілля та здоров’я людини транспортних об'єктів, особливостей використання ними природних ресурсів, розробки та застосування управлінських, технічних та організаційних заходів з охорони природи в зоні впливу транспортної інфраструтри, а також визначення напрямів утилізації відходів транспортних засобів та відтворення забруднених транспортом екосистем.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Міське комунальне господарство

Мета дисципліни формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо забезпечення аналізу стану, структури та функціонування міського комунального господарства та його впливу на екологічний стан елементів довкілля.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Екологія міських систем

Мета дисципліни полягає у забезпеченні загально-природничими і, зокрема, географічними та біологічними відомостями стосовно урбаністичних систем, сформувати знання та вміння, необхідні для вирішення різноманітних екологічних проблем, які є наслідками урбанізації або пов’язані з урбаністичними системами.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Дієтологія та основи раціонального харчування

Мета дисципліни полягає в ознайомленні здобувачів вищої освіти з основами здорового способу життя, його складовими та особливостями їх формування, в формуванні у здобувачів вмінь і навичок організації системи харчування здорової людини на різних вікових етапах шляхом застосування сучасних положень нутріціології та організації харчування, а також методів профілактики за допомогою спеціально підібраної дієти.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Технології захисту водних ресурсів

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенції щодо якісно-кількісного аналізу джерел забруднення поверхневих водойм стічними водами в різних галузях промисловості, основних пристроїв та споруд очистки води і принципів їх дії, навичок моделювання схем очистки стоків промислових підприємств від різноманітних технологічних процесів, експертної оцінки щодо доцільності впровадження того чи іншого засобу очищення стічних вод на промисловому підприємстві і визначення ефективності очищення стоків для забезпечення необхідної якості поверхневих водойм.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Технології захисту атмосферного повітря

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій щодо аналізу різноманітних джерел забруднення атмосферного повітря за техніко-економічними характеристиками, а також кількісно-якісного складу газопилових сумішей, що надходять до атмосфери з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей; оцінки доцільності впровадження певного засобу очистки технологічних газів на промисловому підприємстві; вміння розраховувати газоочисні пристрої та обґрунтовувати комплексні схеми очистки газопилових сумішей з оцінкою їх ефективності та усунених екологічних збитків.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Методологія та організація наукових досліджень

Мета дисципліни полягає в розвитку у студентів навичок оволодіння методологією та методами наукового дослідження, проведення самостійних наукових пошуків щодо організації та аргументації дослідження, аналізу і представлення його результатів, а також надання здобувачам вищої освіти знань з теоретичних та методичних принципів науки, сучасного науково-технічного потенціалу, організації науково-дослідної діяльності в Україні, організаційних баз наукових досліджень і спеціальних методів досліджень в окремих галузях знань.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Рекреаційні ресурси та курортологія


Мета дисципліни полягає у оволодінні теоретичними знаннями та практичними навичками щодо вирішення завдань з рекреаційно-оздоровчої діяльності, а також архітектурно-просторового планування природних та антропогенних ландшафтів.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Медицина навколишнього середовища


Мета дисципліни  полягає у формуванні у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій щодо пошуку оптимальних умов існування людини як біологічного виду та соціальної істоти з урахуванням антропогенного впливу на природне середовище та зворотним впливом природи на самопочуття самої людини; вивчення природних і штучних екологічних систем у їх взаємодії з людиною.

Силабус

Анотація

Робоча програма


для здобувачів спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища (вступ 2020 р.) (вибір 28 кр.)


Транспортна екологія

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій з визначення обсягів, механізмів та наслідків впливу на довкілля та здоров’я людини транспортних об'єктів, особливостей використання ними природних ресурсів, розробки та застосування управлінських, технічних та організаційних заходів з охорони природи в зоні впливу транспортної інфраструтри, а також визначення напрямів утилізації відходів транспортних засобів та відтворення забруднених транспортом екосистем.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Міське комунальне господарство

Мета дисципліни формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо забезпечення аналізу стану, структури та функціонування міського комунального господарства та його впливу на екологічний стан елементів довкілля.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Екологія міських систем

Мета дисципліни полягає у забезпеченні загально-природничими і, зокрема, географічними та біологічними відомостями стосовно урбаністичних систем, сформувати знання та вміння, необхідні для вирішення різноманітних екологічних проблем, які є наслідками урбанізації або пов’язані з урбаністичними системами.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Дієтологія та основи раціонального харчування

Мета дисципліни полягає в ознайомленні здобувачів вищої освіти з основами здорового способу життя, його складовими та особливостями їх формування, в формуванні у здобувачів вмінь і навичок організації системи харчування здорової людини на різних вікових етапах шляхом застосування сучасних положень нутріціології та організації харчування, а також методів профілактики за допомогою спеціально підібраної дієти.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Методологія та організація наукових досліджень

Мета дисципліни полягає в розвитку у студентів навичок оволодіння методологією та методами наукового дослідження, проведення самостійних наукових пошуків щодо організації та аргументації дослідження, аналізу і представлення його результатів, а також надання здобувачам вищої освіти знань з теоретичних та методичних принципів науки, сучасного науково-технічного потенціалу, організації науково-дослідної діяльності в Україні, організаційних баз наукових досліджень і спеціальних методів досліджень в окремих галузях знань.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Рекреаційні ресурси та курортологія


Мета дисципліни полягає у оволодінні теоретичними знаннями та практичними навичками щодо вирішення завдань з рекреаційно-оздоровчої діяльності, а також архітектурно-просторового планування природних та антропогенних ландшафтів.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Нормування антропогенного навантаження на природне середовище


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного нормування антропогенного навантаження викидів (скидів) шкідливих речовин у довкілля з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також усвідомлення нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог стандартизованих методик і відповідних нормативно-правових документів.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Медицина навколишнього середовища


Мета дисципліни  полягає у формуванні у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій щодо пошуку оптимальних умов існування людини як біологічного виду та соціальної істоти з урахуванням антропогенного впливу на природне середовище та зворотним впливом природи на самопочуття самої людини; вивчення природних і штучних екологічних систем у їх взаємодії з людиною.

Силабус

Анотація

Робоча програмадля здобувачів спеціальності 091 Біологія (вступ 2021 р.) (вибір 20 кр.)


Техногенна радіаційна безпека


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Основи екологічної токсикології


Мета дисципліни  полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій з визначення токсикологічних особливостей факторів навколишнього середовища, небезпечних та допустимих рівнів забруднення довкілля токсичними речовинами, а також методів ідентифікації небезпеки та оцінки ризиків для здоров'я населення.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Методи збору та аналізу медико-біологічних даних


Мета дисципліни  полягає в здобутті  знань, умінь та навичок  з пошуку, збору та аналізу та інтерпретації  медико-біологічних даних, отриманих  із відкритих джерел, камеральних і лабораторних досліджень за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Біологічно сумісні матеріали та імпланти


Мета дисципліни  полягає в формуванні знань, умінь, навичок  та компетенцій у сфері використання біологічно сумісних матеріалів та імплантів, зокрема їх класифікації за фізико-механічними властивостями та клінічними вимогами, а також базових знань з анатомії людини для розуміння взаємодії між імплантами та реакцій тканин людини на них, специфіки використання матеріалів та ймовірних ризиків для здоров’я.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Біоіндикація


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенції для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо організації, планування та проведення біоіндикаційних досліджень екологічного стану об’єктів навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Грунтознавство


Мета дисципліни  полягає в формуванні у майбутніх фахівців теоретичних і практичних знань щодо складу, будови, класифікації та властивостей ґрунтів, процесів ґрунтоутворення, закономірностей їх формування та розвитку, можливих наслідків антропогенного впливу на ґрунт, шляхів регулювання та поліпшення ґрунтової родючості а також обґрунтування шляхів їх раціонального використання та відтворення.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Метеорологія і кліматологія


Мета дисципліни  оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з метеорології (фізики атмосфери) і кліматології, що необхідні у виробничій діяльності фахівців з технологій захисту навколишнього середовища для підвищення екологічної ефективності розроблюваних ними технологій за рахунок урахування метеорологічних умов та кліматичних особливостей регіонів, де технології впроваджуватимуться.

Силабус

Анотація

Робоча програмадля здобувачів спеціальності 101 Екологія (вступ 2021 р.) (вибір 20 кр.)Техногенна радіаційна безпека


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Основи екологічної токсикології


Мета дисципліни  полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій з визначення токсикологічних особливостей факторів навколишнього середовища, небезпечних та допустимих рівнів забруднення довкілля токсичними речовинами, а також методів ідентифікації небезпеки та оцінки ризиків для здоров'я населення.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Екологічні проблеми енергетики


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо забезпечення аналізу стану, структури та функціонування паливно-енергетичного комплексу України, його впливу на екологічний стан елементів довкілля, екологічної безпеки об’єктів енергетики, впровадження альтернативної енергетики, використання вторинних енергетичних ресурсів.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Біоіндикація


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенції для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо організації, планування та проведення біоіндикаційних досліджень екологічного стану об’єктів навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Техноекологія


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій щодо оцінки впливу основних видів виробництв на складові довкілля з комплексним прогнозом екологічних наслідків та обґрунтуванням доцільних методів очистки газопилових викидів і стічних вод, переробки відходів, способів відновлення техногенних ландшафтів, впровадження альтернативних технологій та екологічно чистих виробництв.

Силабус

Анотація

Робоча програмадля здобувачів спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища (вступ 2021 р.) (вибір 20 кр.)


Техногенна радіаційна безпека


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Основи екологічної токсикології


Мета дисципліни  полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій з визначення токсикологічних особливостей факторів навколишнього середовища, небезпечних та допустимих рівнів забруднення довкілля токсичними речовинами, а також методів ідентифікації небезпеки та оцінки ризиків для здоров'я населення.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Екологічні проблеми енергетики


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо забезпечення аналізу стану, структури та функціонування паливно-енергетичного комплексу України, його впливу на екологічний стан елементів довкілля, екологічної безпеки об’єктів енергетики, впровадження альтернативної енергетики, використання вторинних енергетичних ресурсів.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Техноекологія


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій щодо оцінки впливу основних видів виробництв на складові довкілля з комплексним прогнозом екологічних наслідків та обґрунтуванням доцільних методів очистки газопилових викидів і стічних вод, переробки відходів, способів відновлення техногенних ландшафтів, впровадження альтернативних технологій та екологічно чистих виробництв.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Біоіндикація


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенції для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо організації, планування та проведення біоіндикаційних досліджень екологічного стану об’єктів навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Метеорологія і кліматологія


Мета дисципліни  оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з метеорології (фізики атмосфери) і кліматології, що необхідні у виробничій діяльності фахівців з технологій захисту навколишнього середовища для підвищення екологічної ефективності розроблюваних ними технологій за рахунок урахування метеорологічних умов та кліматичних особливостей регіонів, де технології впроваджуватимуться.

Силабус

Анотація

Робоча програмадля здобувачів спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища (вступ 2021 р.) скорочений термін навчання (вибір 28 кр.)


Транспортна екологія

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій з визначення обсягів, механізмів та наслідків впливу на довкілля та здоров’я людини транспортних об'єктів, особливостей використання ними природних ресурсів, розробки та застосування управлінських, технічних та організаційних заходів з охорони природи в зоні впливу транспортної інфраструтри, а також визначення напрямів утилізації відходів транспортних засобів та відтворення забруднених транспортом екосистем.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Міське комунальне господарство

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо забезпечення аналізу стану, структури та функціонування міського комунального господарства та його впливу на екологічний стан елементів довкілля.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Екологія міських систем

Мета дисципліни полягає у забезпеченні загально-природничими і, зокрема, географічними та біологічними відомостями стосовно урбаністичних систем, сформувати знання та вміння, необхідні для вирішення різноманітних екологічних проблем, які є наслідками урбанізації або пов’язані з урбаністичними системами.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Дієтологія та основи раціонального харчування

Мета дисципліни  полягає в ознайомленні здобувачів вищої освіти з основами здорового способу життя, його складовими та особливостями їх формування, в формуванні у здобувачів вмінь і навичок організації системи харчування здорової людини на різних вікових етапах шляхом застосування сучасних положень нутріціології та організації харчування, а також методів профілактики за допомогою спеціально підібраної дієти.

Силабус

Анотація

Робоча програма  Методологія та організація наукових досліджень


Мета дисципліни полягає в розвитку у студентів навичок оволодіння методологією та методами наукового дослідження, проведення самостійних наукових пошуків щодо організації та аргументації дослідження, аналізу і представлення його результатів, а також надання здобувачам вищої освіти знань з теоретичних та методичних принципів науки, сучасного науково-технічного потенціалу, організації науково-дослідної діяльності в Україні, організаційних баз наукових досліджень і спеціальних методів досліджень в окремих галузях знань.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Рекреаційні ресурси та курортологія


Мета дисципліни полягає у оволодінні теоретичними знаннями та практичними навичками щодо вирішення завдань з рекреаційно-оздоровчої діяльності, а також архітектурно-просторового планування природних та антропогенних ландшафтів.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Нормування антропогенного навантаження на природне середовище


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного нормування антропогенного навантаження викидів (скидів) шкідливих речовин у довкілля з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також усвідомлення нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог стандартизованих методик і відповідних нормативно-правових документів.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Медицина навколишнього середовища


Мета дисципліни  полягає у формуванні у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій щодо пошуку оптимальних умов існування людини як біологічного виду та соціальної істоти з урахуванням антропогенного впливу на природне середовище та зворотним впливом природи на самопочуття самої людини; вивчення природних і штучних екологічних систем у їх взаємодії з людиною.

Силабус

Анотація

Робоча програмадля здобувачів спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища (вступ 2022 р.) скорочений термін навчання (вибір 16 кр.)


Техногенна радіаційна безпека


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програмаОснови екологічної токсикології


Мета дисципліни  полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій з визначення токсикологічних особливостей факторів навколишнього середовища, небезпечних та допустимих рівнів забруднення довкілля токсичними речовинами, а також методів ідентифікації небезпеки та оцінки ризиків для здоров'я населення.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Екологічні проблеми енергетики


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо забезпечення аналізу стану, структури та функціонування паливно-енергетичного комплексу України, його впливу на екологічний стан елементів довкілля, екологічної безпеки об’єктів енергетики, впровадження альтернативної енергетики, використання вторинних енергетичних ресурсів.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Біоіндикація


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенції для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо організації, планування та проведення біоіндикаційних досліджень екологічного стану об’єктів навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Метеорологія і кліматологія


Мета дисципліни  оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з метеорології (фізики атмосфери) і кліматології, що необхідні у виробничій діяльності фахівців з технологій захисту навколишнього середовища для підвищення екологічної ефективності розроблюваних ними технологій за рахунок урахування метеорологічних умов та кліматичних особливостей регіонів, де технології впроваджуватимуться.

Силабус

Анотація

Робоча програмадля здобувачів спеціальності 101 Екологія (вступ 2022 р.) скорочений термін навчання (вибір 20 кр.)


Техногенна радіаційна безпека


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Основи екологічної токсикології


Мета дисципліни  полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій з визначення токсикологічних особливостей факторів навколишнього середовища, небезпечних та допустимих рівнів забруднення довкілля токсичними речовинами, а також методів ідентифікації небезпеки та оцінки ризиків для здоров'я населення.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Екологічні проблеми енергетики


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо забезпечення аналізу стану, структури та функціонування паливно-енергетичного комплексу України, його впливу на екологічний стан елементів довкілля, екологічної безпеки об’єктів енергетики, впровадження альтернативної енергетики, використання вторинних енергетичних ресурсів.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Біоіндикація


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенції для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо організації, планування та проведення біоіндикаційних досліджень екологічного стану об’єктів навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма


Техноекологія


Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій щодо оцінки впливу основних видів виробництв на складові довкілля з комплексним прогнозом екологічних наслідків та обґрунтуванням доцільних методів очистки газопилових викидів і стічних вод, переробки відходів, способів відновлення техногенних ландшафтів, впровадження альтернативних технологій та екологічно чистих виробництв.

Силабус

Анотація

Робоча програма


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ

на 2022/2023 навчальний рік 

183 технології захисту навколишнього середовища зі скороченим терміном навчання,  

101 екологія зі скороченим терміном навчання

(на весняний семестр)
Біогеохімія (для студентів І курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо біогеохімічних досліджень форм існування та міграційної здатності хімічних елементів у об’єктах навколишнього середовища для вирішення сучасних природоохоронних проблем геосфери і біосфери, розробки питань з екологічного моніторингу довкілля, визначення ролі живих організмів в кругообігу та трансформації хімічних елементів.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Метеорологія і кліматологія (для студентів І курсу)

Мета дисципліни - оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з метеорології (фізики атмосфери) і кліматології, що необхідні у виробничій діяльності фахівців з технологій захисту навколишнього середовища для підвищення екологічної ефективності розроблюваних ними технологій за рахунок урахування метеорологічних умов та кліматичних особливостей регіонів, де технології впроваджуватимуться.

Силабус

Анотація

Робоча програма 

Основи екологічної токсикології (для студентів І курсу)

Мета дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій з визначення токсикологічних особливостей факторів навколишнього середовища, небезпечних та допустимих рівнів забруднення довкілля токсичними речовинами, а також методів ідентифікації небезпеки та оцінки ризиків для здоров'я населення.

Силабус

Анотація

Робоча програма 

Радіоекологія (для студентів І курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма 

Технології захисту грунтів та надр (для студентів І курсу)

Мета дисципліни - формування знань та навичок в галузі раціонального використання й охорони земельних ресурсів і надр, прикладних аспектів їх охорони при здійсненні господарської діяльності, а також визначення напрямів технічної та біологічної рекультивації порушених земель.

Силабус

Анотація

Робоча програма 

Техноекологія (для студентів І курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій щодо оцінки впливу основних видів виробництв на складові довкілля з комплексним прогнозом екологічних наслідків та обґрунтуванням.

Силабус

Анотація

Робоча програма 


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ  (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН 2022/2023)

Радіоекологія (для студентів І курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Ґрунтознавство (для студентів І курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Метеорологія і кліматологія (для студентів І курсу)

Мета дисципліни - оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з метеорології (фізики атмосфери) і кліматології, що необхідні у виробничій діяльності фахівців з технологій захисту навколишнього середовища для підвищення екологічної ефективності розроблюваних ними технологій за рахунок урахування метеорологічних умов та кліматичних особливостей регіонів, де технології впроваджуватимуться.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Екологія людини (для студентів І курсу)

Мета дисципліни - полягає у формуванні у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій щодо пошуку оптимальних умов існування людини як біологічного виду та соціальної істоти з урахуванням антропогенного впливу на природне середовище та зворотним впливом природи на самопочуття самої людини; вивчення природних і штучних екологічних систем у їх взаємодії з людиною.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Рекреаційні ландшафти (для студентів І курсу)

Мета дисципліни - полягає у оволодінні теоретичними знаннями та практичними навичками щодо вирішення завдань з рекреаційно-оздоровчої діяльності, а також архітектурно-просторового планування природних та антропогенних ландшафтів.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Основи екологічної токсикології (для студентів І курсу)

Мета дисципліни - полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій з визначення токсикологічних особливостей факторів навколишнього середовища, небезпечних та допустимих рівнів забруднення довкілля токсичними речовинами, а також методів ідентифікації небезпеки та оцінки ризиків для здоров'я населення.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Екологічні проблеми енергетики (для студентів І курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо забезпечення аналізу стану, структури та функціонування паливно-енергетичного комплексу України, його впливу на екологічний стан елементів довкілля, екологічної безпеки об’єктів енергетики, впровадження альтернативної енергетики, використання вторинних енергетичних ресурсів.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Технології захисту ґрунтів і надр (для студентів І курсу)

Мета дисципліни - формування знань та навичок в галузі раціонального використання й охорони земельних ресурсів і надр, прикладних аспектів їх охорони при здійсненні господарської діяльності, а також визначення напрямів технічної та біологічної рекультивації порушених земель.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Техноекологія (для студентів І курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій щодо оцінки впливу основних видів виробництв на складові довкілля з комплексним прогнозом екологічних наслідків та обґрунтуванням доцільних методів очистки газопилових викидів і стічних вод, переробки відходів, способів відновлення техногенних ландшафтів, впровадження альтернативних технологій та екологічно чистих виробництв.

Силабус

Анотація

Робоча програма  ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ  (ПОВНИЙ ТЕРМІН 2022/2023)

Радіоекологія (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Ґрунтознавство (для студентів ІІ курсу)


Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Біогеохімія (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо біогеохімічних досліджень форм існування та міграційної здатності хімічних елементів у об’єктах навколишнього середовища для вирішення сучасних природоохоронних проблем геосфери і біосфери, розробки питань з екологічного моніторингу довкілля, визначення ролі живих організмів в кругообігу та трансформації хімічних елементів.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Метеорологія і кліматологія (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з метеорології (фізики атмосфери) і кліматології, що необхідні у виробничій діяльності фахівців з технологій захисту навколишнього середовища для підвищення екологічної ефективності розроблюваних ними технологій за рахунок урахування метеорологічних умов та кліматичних особливостей регіонів, де технології впроваджуватимуться.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Основи екологічної токсикології (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій з визначення токсикологічних особливостей факторів навколишнього середовища, небезпечних та допустимих рівнів забруднення довкілля токсичними речовинами, а також методів ідентифікації небезпеки та оцінки ризиків для здоров'я населення.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Екологічні проблеми енергетики (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо забезпечення аналізу стану, структури та функціонування паливно-енергетичного комплексу України, його впливу на екологічний стан елементів довкілля, екологічної безпеки об’єктів енергетики, впровадження альтернативної енергетики, використання вторинних енергетичних ресурсів.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Технології захисту грунтів і надр (для студентів ІІ курсу)


Мета дисципліни - формування знань та навичок в галузі раціонального використання й охорони земельних ресурсів і надр, прикладних аспектів їх охорони при здійсненні господарської діяльності, а також визначення напрямів технічної та біологічної рекультивації порушених земель.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Техноекологія (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій щодо оцінки впливу основних видів виробництв на складові довкілля з комплексним прогнозом екологічних наслідків та обґрунтуванням доцільних методів очистки газопилових викидів і стічних вод, переробки відходів, способів відновлення техногенних ландшафтів, впровадження альтернативних технологій та екологічно чистих виробництв.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Біотехнології в екології (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо вирішення екологічних проблем із застосуванням біотехнологічних методів.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Біологічно сумісні матеріали та імпланти (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма  Біотехнологічні методи переробки відходів (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - полягає у опануванні напрямів застосування біотехнології для вирішення екологічних проблем, включаючи переробку відходів і боротьбу із забрудненням навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Біоіндикація (для студентів ІІ курсу)


Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Методи збору та аналізу медико-біологічних даних (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Рекреаційні ландшафти (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - полягає у оволодінні теоретичними знаннями та практичними навичками щодо вирішення завдань з рекреаційно-оздоровчої діяльності, а також архітектурно-просторового планування природних та антропогенних ландшафтів.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Екологія людини (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - полягає у формуванні у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій щодо пошуку оптимальних умов існування людини як біологічного виду та соціальної істоти з урахуванням антропогенного впливу на природне середовище та зворотним впливом природи на самопочуття самої людини; вивчення природних і штучних екологічних систем у їх взаємодії з людиною.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ  (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН 2022/2023)

Міське комунальне господарство (для студентів IІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо забезпечення аналізу стану, структури та функціонування міського комунального господарства та його впливу на екологічний стан елементів довкілля.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Екологія міських систем (для студентів ІI курсу)

Мета дисципліни - полягає у забезпеченні загально-природничими і, зокрема, географічними та біологічними відомостями стосовно урбаністичних систем, сформувати знання та вміння, необхідні для вирішення різноманітних екологічних проблем, які є наслідками урбанізації або пов’язані з урбаністичними системами.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Транспортна екологія (для студентів ІI курсу)

Мета дисципліни - оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з метеорології (фізики атмосфери) і кліматології, що необхідні у виробничій діяльності фахівців з технологій захисту навколишнього середовища для підвищення екологічної ефективності розроблюваних ними технологій за рахунок урахування метеорологічних умов та кліматичних особливостей регіонів, де технології впроваджуватимуться.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Міжнародні екологічні проекти (для студентів IІ курсу)

Мета дисципліни - полягає у формуванні у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій щодо пошуку оптимальних умов існування людини як біологічного виду та соціальної істоти з урахуванням антропогенного впливу на природне середовище та зворотним впливом природи на самопочуття самої людини; вивчення природних і штучних екологічних систем у їх взаємодії з людиною.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Нормування антропогенного навантаження на природне середовище (для студентів IІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного нормування антропогенного навантаження викидів (скидів) шкідливих речовин у довкілля з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також усвідомлення нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог стандартизованих методик і відповідних нормативно-правових документів.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Екологічні проблеми медицини (для студентів IІ курсу)

Мета дисципліни - полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій з визначення токсикологічних особливостей факторів навколишнього середовища, небезпечних та допустимих рівнів забруднення довкілля токсичними речовинами, а також методів ідентифікації небезпеки та оцінки ризиків для здоров'я населення.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Технології захисту водних ресурсів (для студентів ІI курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо забезпечення аналізу стану, структури та функціонування паливно-енергетичного комплексу України, його впливу на екологічний стан елементів довкілля, екологічної безпеки об’єктів енергетики, впровадження альтернативної енергетики, використання вторинних енергетичних ресурсів.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Технології захисту атмосферного повітря (для студентів IІ курсу)

Мета дисципліни - формування знань та навичок в галузі раціонального використання й охорони земельних ресурсів і надр, прикладних аспектів їх охорони при здійсненні господарської діяльності, а також визначення напрямів технічної та біологічної рекультивації порушених земель.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Рекреаційні ландшафти (для студентів ІI курсу)

Мета дисципліни - полягає у оволодінні теоретичними знаннями та практичними навичками щодо вирішення завдань з рекреаційно-оздоровчої діяльності, а також архітектурно-просторового планування природних та антропогенних ландшафтів.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Екологія людини (для студентів IІ курсу)

Мета дисципліни - полягає у формуванні у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій щодо пошуку оптимальних умов існування людини як біологічного виду та соціальної істоти з урахуванням антропогенного впливу на природне середовище та зворотним впливом природи на самопочуття самої людини; вивчення природних і штучних екологічних систем у їх взаємодії з людиною.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Біотехнології в екології (для студентів ІI курсу)

Мета дисципліни - полягає у формуванні у майбутніх фахівців (бакалаврів) умінь та компетенцій щодо пошуку оптимальних умов існування людини як біологічного виду та соціальної істоти з урахуванням антропогенного впливу на природне середовище та зворотним впливом природи на самопочуття самої людини; вивчення природних і штучних екологічних систем у їх взаємодії з людиною.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Дисципліни, спрямовані на розвиток Soft skills 


Міжнародні гранти та академічна мобільність (для студентів ІI курсу)

Мета дисципліни - формування компетентностей щодо вміння оформлювати та подавати заявки на отримання грантів і стипендій академічної мобільності та адаптуватися до навчання та стажування за кордоном.

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Zero Waste (нуль відходів та нуль втрат) (для студентів IІ курсу)

Мета дисципліни - формування умінь та компетенцій для заохочення майбутніх фахівців до екосвідомої та ековідповідальної поведінки в умовах побутової та господарської діяльності; забезпечення здобувачів вищої освіти знаннями про причини глобальних екологічних проблем та основні принципи їх вирішення..

Силабус

Анотація

Робоча програма  


Основи зеленої промисловості (для студентів ІI курсу)

Мета дисципліни - полягає формування у студентів комплексу знань з теорії та практики зменшення негативних впливів промисловості на довкілля, компетенцій щодо розроблення заходів з «озеленення» промисловості.

Силабус

Анотація

Робоча програма  

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ  (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН 2021/2022)Радіоекологія (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  
Біогеохімія (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками біогеохімічних досліджень форм існування та міграційної здатності хімічних елементів у об’єктах навколишнього середовища, що застосовуються при вирішенні сучасних природоохоронних проблем геосфери і біосфери, розробці питань з екологічного моніторингу довкілля

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Техноекологія (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій щодо оцінки впливу основних видів виробництв на складові довкілля з комплексним прогнозом екологічних наслідків та обґрунтуванням доцільних методів очистки газопилових викидів і стічних вод, переробки відходів, способів відновлення техногенних ландшафтів, впровадження альтернативних технологій та екологічно чистих виробництв.

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Екологічні проблеми енергетики (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо забезпечення аналізу стану, структури та функціонування паливно-енергетичного комплексу України, його впливу на екологічний стан елементів довкілля, екологічної безпеки об’єктів енергетики, впровадження альтернативної енергетики, використання вторинних енергетичних ресурсів.

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  Метеорологія і кліматологія (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з метеорології (фізики атмосфери) і кліматології, що необхідні у виробничій діяльності фахівців з технологій захисту навколишнього середовища для підвищення екологічної ефективності розроблюваних ними технологій за рахунок урахування метеорологічних умов та кліматичних особливостей регіонів, де технології впроваджуватимуться

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Міжнародні гранти та академічна мобільність (для студентів ІІ курсу)


Мета дисципліни – формування компетентностей щодо вміння оформлювати та подавати заявки на отримання грантів і стипендій академічної мобільності та адаптуватися до навчання та стажування за кордоном.

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  

Технології захисту ґрунтів і надр (для студентів ІІ курсу)

Мета дисципліни – формування знань та навичок в галузі раціонального використання й охорони земельних ресурсів і надр, прикладних аспектів їх охорони при здійсненні господарської діяльності, а також визначення напрямів технічної та біологічної рекультивації порушених земель

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ  (2020/2021)

Радіоекологія (для студентів ІІІ курсу)

Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення доз опромінення людини джерелами іонізуючого випромінювання техногенного та природного походження, а також методів запобігання надходженню та накопиченню радіонуклідів у компонентах навколишнього середовища.

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  Рекреацiйнi ресурси та курартологiя (для студентів ІІІ курсу)


Мета дисципліни – формування компетентностей щодо вміння оцінювати природні ландшафти з точки зору їх використання в рекреаційній галузі

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Техноекологія (для студентів ІІІ курсу)

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій щодо оцінки впливу основних видів виробництв на складові довкілля з комплексним прогнозом екологічних наслідків та обґрунтуванням доцільних методів очистки газопилових викидів і стічних вод, переробки відходів, способів відновлення техногенних ландшафтів, впровадження альтернативних технологій та екологічно чистих виробництв.

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ  (2019/2020)

 

Міжнародні гранти та академічна мобільність (для студентів ІІІ курсу)

Курс спрямований на формування навичкок пошуку грантів та оформлення заявок для отримання стипендій на участь у національних, міжнародних проектах та академічних обмінах.

Аннотація

План курсу

Робоча програма  


Утилізація відходів та використання вторинних ресурсів (для студентів ІІІ курсу)

Курс спрямований на формування вміння визначати напрями переробки відходів та їх комплексного використання в якості вторинних ресурсів.

Аннотація

План курсу

Робоча програма  


Природоохоронні технології в галузі (для студентів ІV курсу)

Курс спрямований на формування вміння обґрунтовувати та впроваджувати сучасні природоохоронні технології та методи для захисту навколишнього середовища.

Аннотація

План курсу

Робоча програма  


Рекреаційні ресурси та курортологія (для студентів ІV курсу)

Курс спрямований на формування вміння аналізувати та оцінювати рекреаційний потенціал територій.

Аннотація

План курсу

Робоча програма


© 2006-2023 Інформація про сайт