Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища запрошує на навчання в аспірантуру за спеціальністю 183 «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

Ліцензійний обсяг 5 осіб.

Здобувачі кафедри мають доступ до глобальної мережі Internet через центральний сервер університету і класи ПЕОМ, що дає змогу використовувати електронні варіанти методичного забезпечення дисциплін навчального плану з нормативною тривалістю роботи кожного студента в обсязі 1,4 години на день.

Навчальний процес підготовки докторів філософії здійснюється на навчально-лабораторних площах університету, що включені до розкладу занять за фахом. Аудиторний фонд повністю забезпечує проведення лекцій та практичних занять з використанням комп’ютерних технологій з усіх дисциплін.

Структура приміщень кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Державного ВНЗ «НГУ» загальною площею 528 м2 є такою: загальна площа учбово-лабораторних приміщень кафедри складає 408 м2, у т.ч. площа, яка використовується у навчальному процесі 408 м2. Предметно-лекційна аудиторія 10/711 оснащена мультимедійним обладнанням (відеопроектор). Викладацькі 10/701, 10/704, 10/705а, 10/705б та кабінет завідувача кафедри (10/703) оснащені комп’ютерами з LCD-моніторами, сканерами та принтерами.

Науково-дослідницькою діяльністю аспіранти займаються у тому числі разом із студентами у приміщеннях наукових лабораторій кафедри (аудиторія 10/702, 10/705в, 10/706) та в комп’ютерному класі (10/710).

Матеріально-технічне забезпечення кафедри доповнюється переносним мультимедійним та іншім обладнанням (ноутбук, відеопроектор, відеокамера) для проведення занять на сучасному рівні.

На кафедрі наявне наступне обладнання: фотоколориметр КФК-2, термостат ТС-80 М2, електропіч (сушильна шафа) СНОЛ, рН-метр/кондуктометр/солемір/оксиметр лабораторний МР551, ваги АS220.R2, центрифуга СМ-6М з ротором 4х50мл (6М.01), пробовідбірник ґрунту бур 1,2 м, пробовідбірник ґрунту точковий 80 см, лабораторна вентиляційна шафа з примусовою витяжною системою, розсів для ґрунтів РЛУ-3 універсальний, аквадистилятор АД-1-02, муфельна піч, дозиметр ДРГ3-02, дозиметр ДРГ3-01, дозиметр ДРГЗ-04, рН-метр РН009, ОВП-метр ORP-169E, солемір TDS 5, солемір ST 228, електролізер, іономір лабораторний І160МІ, люксметр LX1330B з виносним датчиком, шумомір GM1351, нітратовимірювач НМ-002, спектрофотометр Lambda 2, мікроскопи МБР-3, «Біолам» та Olympus (разом 12 шт.), набір сит лабораторних типу СЛМ-200.

Перелік наукових напрямків кафедри щодо підготовки докторів філософії за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

- розробка технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря при відкритій розробці родовищ корисних копалин;

- розробка технологій та способів підвищення ефективності очищення стічних вод підприємств різних галузей економіки;

- дослідження екологічних наслідків функціонування підприємств гірничодобувного та паливно-енергетичного комплексів;

- обґрунтування параметрів обладнання технологічних ліній переробки промислових та твердих побутових відходів з отриманням продуктів для подальшого використання;

- дослідження і розробка технології комплексної переробки мінеральної сировини з урахуванням мінімального впливу на навколишнє середовище;

- розробка способів мінімізації негативного впливу промислових підприємств, що знаходяться на різних етапах життєвого циклу, на навколишнє середовища;

- розроблення наукових методів моніторингу екологічної ситуації на території екологічно небезпечних промислових підприємств;

- розробка теоретичних основ, методів та засобів відновлення об’єктів навколишнього середовища, порушених діяльністю гірничодобувних підприємств;

- розробка біотехнологічних методів захисту та відновлення стану об'єктів навколишнього середовища;

- удосконалення технологічних схем рекультивації та відновлення порушених гірничими роботами земель;

- розробка ресурсозберігаючих технологій видобутку мінеральної сировини;

- розробка методів знепилення викидів гірничопромислових об'єктів;

- розробка технологій вилучення корисних компонентів з промислових та побутових відходів;

- обґрунтування параметрів технологічних схем закріплення зсувонебезпечних масивів та схилів й оцінка їх ефективності;

- екологічна безпека та ресурсозбереження при ліквідації гірничих підприємств.

Співробітники кафедри виконують дослідження спільно із співробітниками кафедр відкритих гірничих робіт, хімії, гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».


Наукове керівництво аспірантами за освітньо-науковою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» можуть здійснювати наступні співробітники кафедри:

- Павличенко Артем Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

- Колесник Валерій Євгенійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

Ковров Олесандр Станіславович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

- Борисовська Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

- Миронова Інна Геннадіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

- Кулікова Дар’я Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища;

- Матухно Олена Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт