Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Ковров А.С.

Ковров Олександр Станіславович (1971 р.н.), біохімік-викладач за освітою, кандидат технічних наук з 2011 р., професор кафедри екології з 2016 р.

За вагомий внесок у розвиток вугільної галузі України нагороджений знаком «Шахтарська слава» ІІІ ступеня.

У 1994 році закінчив біолого-екологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Біохімія» та здобув кваліфікацію «Біохімік. Викладач».

З 1995 по 1998 р.р. працював на шахті «Україна» ДХК «Селидіввугілля» заступником головного інженера з екологічної безпеки.

На кафедрі екології Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» працював на посаді асистента з 1999 р. Закінчив аспірантуру за фахом 21.06.01 - екологічна безпека у 2001 році.

У 2011 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.04 при Державному ВНЗ «Національний гірничий університет» за спеціальністю 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка». Тема дисертації: «Геомеханічне обґрунтування параметрів стійких укосів кар’єрів в складноструктурному масиві м’яких порід».

З 2012 року працював на кафедрі екології на посаді доцента. З 2016 року і дотепер працює на кафедрі екології на посаді професора.

На кафедрі екології забезпечує підготовку студентів з дисциплін: «Техноекологія», «Очистка газопилових викидів», «Очистка та знезаражування стічних вод», здійснює керівництво дипломних робіт студентів денної та заочної форм навчання. З 2015 року викладає 2 дисципліни англійською мовою «Основи Фіторемедіації» та «Фітомайнінг».

Міжнародна діяльність.

Приймає активну участь в розвитку міжнародної діяльності кафедри та університету. Плідно працює на посаді начальника відділу міжнародних зв’язків ННЦ міжнародного співробітництва НГУ (0,5 ставки за сумісництвом). Отриманий міжнародний досвід Ковров О.С. активно втілює в навчальний процес підготовки фахівців в галузі екології та збалансованого природокористування, залучаючи студентів НГУ до участі в міжнародних програмах академічної мобільності.

Ковров О.С. приймає участь в міжнародних освітніх та наукових проектах. У 2002-2003 роках проходив стажування на кафедрі екологічної інженерії університету штату Вайомінг (США) в рамках міжнародного гранту програми Фулбрайта для викладачів ВНЗ (Junior Faculty Development Program). У 2007 р. приймав участь у наукових дослідженнях в рамках міжнародного проекту «Стійкість геотехнічних систем: ризики,процеси та явища» (грант фонду Civillian Research and Development Foundation, USB1-021-DP-07). У 2013 р. отримав грант Німецької служби академічних обмінів (DAAD) для викладачів та дослідників університетів за тематикою «Оцінка стійкості природних схилів та техногенних укосів» в Рейн-Вестфальському технічному університеті м. Аахен. З 2015 р. приймає участь в освітньому проекті Британської Ради в Україні «Англійська для університетів» в рамках якого розробляє та впроваджує в навчальний процес кафедри та університету спеціалізовані дисципліни англійською мовою. Рівень володіння англійською мовою за результатами тесту Aptis (British Council) – С1.

З 2015 р. спільно з доц. Клімкіною І.І. координує чотирирічний освітньо-науковий проект DAAD «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику» між НГУ та ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина).

З 2016 р. координує програму впровадження подвійних дипломів з напряму «Екологічні науки» спільно з університетом Кобленц-Ландау (Німеччина).

Наукова діяльність.

Ковров О.С. має понад 100 друкованих наукових та навчально-методичних праць: з них 6 статей в наукометричній базі SCOPUS, 35 статей у фахових виданнях України та за її межами, 40 доповідей на міжнародних та регіональних конференціях, 3 монографії та 5 методичних розробок.

Напрями наукової діяльності:

– Розробка засобів й технологій захисту довкілля від шкідливих викидів в атмосферу;

– Розробка засобів й технологій захисту довкілля від скидів забруднюючих речовин до поверхневих водойм;

– Оцінка стійкості природних схилів та техногенних укосів для прогнозу й попередження зсувів

– Удосконалення технології очистки стічних вод та водопідготовки.

Публікації

Монографії:

1. Управление устойчивостью карьерных откосов: Монография / Нурпеисова М.Б., Ковров А.С. М-во образования и науки Украины; Нац. горн. ун-т., М-во образования и науки Республики Казахстан; Каз. нац. исслед. техн. ун-т. – Д. : Литограф, 2016. – 363 с. ISBN 978-617-7379-06-4.

2. Устойчивость бортов карьеров в сложноструктурном массиве мягких пород: Монография / Ковров А.С. – Д.: Национальный горный университет», 2013. – 131 с. ISBN 978-966-350-415-5.

3. Екологічна та економічна складові використання гео-технічних систем України: Моно­графія / Півняк Г.Г., Бешта О.С., Пілов П.І. та ін. Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 223 с.

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science):

1. Shashenko A.N., Kovrov O.S., Rakishev B.R., Mashanov A.A. On the issue of analytical and empirical criteria application for rock failure assessment /In: Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining. CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London. 2015. - P. 143-150.

2. Solodyankin O.V., Kovrov A.S., Ruban N.N. Investigation of physical and mechanical properties of subsident soils at the Yevpatoriyskaya ravine located in the City of Dnepropetrovsk / Scientific Bulletin of the National Mining University. - 2015. - Vol. 1. - P. 15-20.

3. Rakishev B.R., Shashenko O.M, Kovrov O.S., Samenov G. K. Estimating stability of internal overburden dumps on the inclined foundation by Bishop criterion / 12th International Symposium Continuous Surface Mining (ISCSM), Springer International Publishing Switzerland. - Aachen, Germany, September 21-24, 2014. Volume 1. – РР. 109-114.

4. Seituly К., Shashenko A.N., Kovrov A.S. Modern approaches to slope stability valuation while surface mining / Scientific Bulletin of the National Mining University. - 2014. - Vol. 5. - P. 51-57.

5. Rakishev B.R., Seituly К., Kovrov A.S. Physical modeling geomechanical stability of internal overburden dumps / Beijing International Symposium on Land Reclamation and Ecological Restoration LRER 2014. October 16-19, 2014. Beijing, China. Vol.1.- – P. 583-588.

6. Rakishev B.R., Seituly К., Kovrov A.S. Modeling slope stability of internal overburden dumps and quarry faces on equivalent materials / In: Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining. CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London. 2014. - P. 427-433.

7. Сдвижкова О.О., Ковров А.С., Кирияк К.К. Геомеханическая оценка устойчивости оползневого склона методом конечных элементов / Науково-технічний журнал «Науковий вісник Національного гірничого університету», 2014. – №2. – С. 86-92.

8. Shashenko O.M., Kovrov A.S., Rakishev B.R. Slope stability analysis by Hoek–Brown failure criterion / Proceedings of the 22nd international conference «Mine Planning and Equipment Selection (MPES)», © Springer International Publishing Switzerland. - Dresden, Germany, 14th – 19th October 2013. - Volume 1. – РР. 541-550.

9. Kolesnyk V.Ye. Kulіkova D.V., Kovrov A.S. In-stream settling tank for effective mine water clarification / CRC Press/Balkema, Netherlands; Taylor & Fransis Group, London, UK, 2013. – P. 285-289.

10. Ковров О.С. Порівняльна характеристика методик розрахунку циклонів для пиловловлювання / Науково-технічний журнал «Науковий вісник Національного гірничого університету», 2013. – №3. – С. 103-110.

11. Півняк Г.Г., Ковров О.С., Череп А.Ю. Сучасна роль університетів ресурсів у забезпеченні стійкого екологічного розвитку гірничовидобувних регіонів / Науково-технічний журнал "Науковий вісник Національного гірничого університету». - 2013. – №1. – С. 77-83.

12. Kovrov A.S. Modeling of the rock slope stability at the controlled failure / A.N. Shashenko, E.A. Sdvizhkova, A.S. Kovrov // “EUROCK 2010: Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering”: Proceedings and monographs in engineering, water and earth sciences, June 15-18, 2010, Lausanne, Switzerland. – London: CRC Press / Balkema, 2010. - P. 581-584.

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

1. Ковров А.С. Оценка сейсмических воздействий на устойчивость откосов насыпного массива / Журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность». 2016. - №5. – С. 96-104.

2. Ковров А.С., Бабий Е.В., Ракишев Б.Р., Куттыбаев А.Е. Влияние обводненности насыпного массива пород на геомеханическую устойчивость участка циклично-поточной технологии / Журнал «Mining of Mineral Deposits», Volume 10 (2016), Issue 2, pp. 55-63.

3. Ракишев Б.Р., Ковров А.С., Молдабаев С.К., Бабий Е.В. Обеспечение геомеханической устойчивости насыпей для конвейеров при циклично-поточной технологии / Вестник НАН Республики Казахстан, Т.2. – №360 (2016). – С. 103-110.

4. Шашенко А.Н., Сдвижкова Е.А., Ковров А.С. Влияние микро- и макроструктуры на прочность неоднородного породного мас сива / Зб. наук. праць Національ-ного гірничого університе-ту, 2016. - №40. – С. 127-139.

5. Ракишев Б.Р., Шашенко А.Н., Молдабаев С.К., Ковров А.С. Применение многофакторных номограмм для оценки устойчивости откосов и отвалов / Научно-технический и производственный журнал «Горный вестник Узбекистана». - №2, 2015. - С. 12-18.

6. Ракишев Б.Р., Ковров А.С., Федотов В.В. Геомеханическая оценка армирующих свойств корневых систем древесной растительности на склонах и техногенных откосах / Журнал «Разработка месторождений полезных ископаемых». – Днепропетровск: Национальный горный университет, 2015. – С. 355-362.

7. Шашенко А.Н., Сдвижкова Е.А., Ковров А.С. Масштабный эффект в горных породах / Научный вестник Кременчугского национального университета имени М. Остроградского. – №3 (92). Ч.1. – 2015. – C. 111-116.

8. Ковров А.С. Анализ методов оценки устойчивости уступов и бортов карьеров / Журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность». – №5. – 2015. – C. 73-79.

9. Шашенко А.Н., Гапеев C.Н., Ракишев Б.Р., Ковров А.С. Имитационные кривые запредельного деформирования структурно неоднородных горных пород в условиях контролируемого разрушения / Научный вестник Кременчугского национального университета имени М. Остроградского. - №4, (93). – 2015. – C. 41-46.

10. Шашенко А.Н., Сдвижкова Е.А., Ковров А.С. Вероятностно-статистичес­кая модель прочности породного массива / Вісник НТУУ "КПІ". Серія "Гірництво": Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ "КПІ", 2015. Вип. 28. – C. 18-28.

11. Ракишев Б.Р. Молдабаев С.К. Ковров А.С., Рубан Н.Н. Лабораторные исследования физико-механических характеристик мягких вскрышных пород и их сопротивление /Вестник АН Республики Казахстан. №5, 2014, С. 43-51.

12. Молдабаев С.К., Саменов Г.К., Шашенко А.Н., Ковров А.С. Анализ критериев прочности применительно к оценке устойчивости бортов карьеров и отвалов / Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан, 2013. – №5.– С. 20-27.

13. Ковров О.С. Оцінка впливу гідрогеологічних характеристик ґрунтів на стійкість природних схилів для прогнозу зсувів / Науковий журнал «Екологічна безпека» - Кременчук: Вид-во КрНУ, 2013. - №1(15). – С. 72-76.

14. Ковров А.С. Экосистемный подход при лесотехнической рекультивации техногенных ландшафтов / Зб. наук. праць Національного гірничого університету, 2013. - №40. – С. 194-203.

15. Ковров А.С. Перспективы использования шахтных вод ликвидируемых угольных шахт для производства минеральной воды / Зб. наук. праць Національного гірничого університету, 2012. – №39. – Т.1. – С. 214-221.

Контакти: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 701,

тел.: (0562) 46-90-16, E-mail: kovrova@nmu.org.ua

© 2006-2019 Інформація про сайт