Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища запрошує на навчання в аспірантуру за спеціальністю 183 «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

Ліцензійний обсяг 5 осіб.

Здобувачі кафедри мають доступ до глобальної мережі Internet через центральний сервер університету і класи ПЕОМ, що дає змогу використовувати електронні варіанти методичного забезпечення дисциплін навчального плану з нормативною тривалістю роботи кожного студента в обсязі 1,4 години на день.

Навчальний процес підготовки докторів філософії здійснюється на навчально-лабораторних площах університету, що включені до розкладу занять за фахом. Аудиторний фонд повністю забезпечує проведення лекцій та практичних занять з використанням комп’ютерних технологій з усіх дисциплін.

Структура приміщень кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Державного ВНЗ «НГУ» загальною площею 528 м2 є такою: загальна площа учбово-лабораторних приміщень кафедри складає 408 м2, у т.ч. площа, яка використовується у навчальному процесі 408 м2. Предметно-лекційна аудиторія 10/711 оснащена мультимедійним обладнанням (відеопроектор). Викладацькі 10/701, 10/704, 10/705а, 10/705б та кабінет завідувача кафедри (10/703) оснащені комп’ютерами з LCD-моніторами, сканерами та принтерами.

Науково-дослідницькою діяльністю аспіранти займаються у тому числі разом із студентами у приміщеннях наукових лабораторій кафедри (аудиторія 10/702, 10/705в, 10/706) та в комп’ютерному класі (10/710).

Матеріально-технічне забезпечення кафедри доповнюється переносним мультимедійним та іншім обладнанням (ноутбук, відеопроектор, відеокамера) для проведення занять на сучасному рівні.

На кафедрі наявне наступне обладнання: фотоколориметр КФК-2, термостат ТС-80 М2, електропіч (сушильна шафа) СНОЛ, рН-метр/кондуктометр/солемір/оксиметр лабораторний МР551, ваги АS220.R2, центрифуга СМ-6М з ротором 4х50мл (6М.01), пробовідбірник ґрунту бур 1,2 м, пробовідбірник ґрунту точковий 80 см, лабораторна вентиляційна шафа з примусовою витяжною системою, розсів для ґрунтів РЛУ-3 універсальний, аквадистилятор АД-1-02, муфельна піч, дозиметр ДРГ3-02, дозиметр ДРГ3-01, дозиметр ДРГЗ-04, рН-метр РН009, ОВП-метр ORP-169E, солемір TDS 5, солемір ST 228, електролізер, іономір лабораторний І160МІ, люксметр LX1330B з виносним датчиком, шумомір GM1351, нітратовимірювач НМ-002, спектрофотометр Lambda 2, мікроскопи МБР-3, «Біолам» та Olympus (разом 12 шт.), набір сит лабораторних типу СЛМ-200.

Перелік наукових напрямків кафедри щодо підготовки докторів філософії за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

- розробка технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря при відкритій розробці родовищ корисних копалин;

- розробка технологій та способів підвищення ефективності очищення стічних вод підприємств різних галузей економіки;

- дослідження екологічних наслідків функціонування підприємств гірничодобувного та паливно-енергетичного комплексів;

- обґрунтування параметрів обладнання технологічних ліній переробки промислових та твердих побутових відходів з отриманням продуктів для подальшого використання;

- дослідження і розробка технології комплексної переробки мінеральної сировини з урахуванням мінімального впливу на навколишнє середовище;

- розробка способів мінімізації негативного впливу промислових підприємств, що знаходяться на різних етапах життєвого циклу, на навколишнє середовища;

- розроблення наукових методів моніторингу екологічної ситуації на території екологічно небезпечних промислових підприємств;

- розробка теоретичних основ, методів та засобів відновлення об’єктів навколишнього середовища, порушених діяльністю гірничодобувних підприємств;

- розробка біотехнологічних методів захисту та відновлення стану об'єктів навколишнього середовища;

- удосконалення технологічних схем рекультивації та відновлення порушених гірничими роботами земель;

- розробка ресурсозберігаючих технологій видобутку мінеральної сировини;

- розробка методів знепилення викидів гірничопромислових об'єктів;

- розробка технологій вилучення корисних компонентів з промислових та побутових відходів;

- обґрунтування параметрів технологічних схем закріплення зсувонебезпечних масивів та схилів й оцінка їх ефективності;

- екологічна безпека та ресурсозбереження при ліквідації гірничих підприємств.

Співробітники кафедри виконують дослідження спільно із співробітниками кафедр відкритих гірничих робіт, хімії, гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

© 2006-2019 Інформація про сайт