Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Колесник В.Е.

Колесник Валерій Євгенійович (1946 р. н.) – гірничий інженер-електрик, доктор технічних наук з 2003 р., професор кафедри екології з 2005 р.

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1970 р. за спеціальністю електрифікація та автоматизація підземних гірничих робіт. Працює в Національному гірничому університеті з 1971 р. Має атестати старшого наукового співробітника з охорони праці і доцента кафедри управління в технічних системах. На кафедрі екології НГУ працює з 1998 р.

Нагороджений відзнакою "Шахтарська Слава" ІІІ-го ступеню.

Як професор кафедри екології читає лекції з курсів: "Метеорологія і кліматологія", "Моделювання і прогнозування стану довкілля", "Моделювання екологічних процесів і систем", а також курс "Геоінформаційні технології в екології". Керує курсовим та дипломним проектуванням, є членом ДЕК при кафедрі.

Основна наукова діяльність спрямована на удосконалення методів і засобів охорони виробничого та навколишнього середовища, зокрема контролю параметрів атмосфери, запиленості атмосферного повітря, а також математичного моделювання процесів розповсюдження забруднюючих речовин у довкіллі, (промислового пилу, приземного озону та ін.).

Виконує держбюджетні та госпдоговірні роботи, що спрямовані на створення ефективних методів і засобів контролю умов праці у вугільних шахтах і стану довкілля. Є одним з розробників вимірника запиленості шахтної атмосфери, що випускається серійно ВАТ „Червоний металіст” (м. Конотоп).

Колесник В.Є. є членом двох спеціалізованих рад що акредитовані у ДВНЗ «НГУ» із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук за спеціальностями «екологічна безпека» та «охорона праці»,.

Публікації.

Усього опублікував близько 120 наукових праць, отримав 11 патентів України на винаходи та корисні моделі. Опублікував за кордоном 8 наукових статей у відомих виданнях, зробив доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, форумах, є співавтором 2 монографій та 7 друкованих у ВНЗ навчально-методичних матеріалів.

Монографії:

1. Колесник В.Є. Пиловий викид вентилятора головного провітрювання вугільної шахти: екологічна небезпека, способи зниження або локалізації [Текст]: моногр. / В.Е. Колесник, Л.А. Головіна, М.В. Левченко – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 125 с. – Рос. Мовою.

2. Пилове навантаження працівників гірничих підприємств при використанні протипилових респіраторів [Текст]: моногр. / В.І. Голінко, В.Є. Колесник, С.І. Чеберячко, Ю.І. Чеберячко.– Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 149 с.

3. Колесник В.Е. Контроль запиленості атмосфери гірничих підприємств на основі оптичного лічильно-інтегрального методу [Текст]: моногр. / В.Е. Колесник, А.А. Юрченко, С.І. Чеберячко. – Д.:Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2013. – 138 с.

4. Способы и средства повышения экологической безопасности массовых взрывов в железорудных карьерах по пылевому фактору [Текст]: моногр. / В.Е. Колесник, А.А. Юрченко, А.А.Литвиненко, А.В. Павличенко. – Д.:Литограф, 20014. – 112 с. Рос. Мовою

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science)

1. Колесник В.Е., Куликова Д.В. Підвищення ефективності освітлення шахтної води в удосконаленому відстійнику за рахунок використання коагулянту. //Науковий Вісник НГУ. – 2014. – № 2. – С.105-111

2. Kolesnyk V., Kulіkova D., Kovrov O. In-stream settling tank for effective mine water clarification // Mining of Mineral Depositis – Pivnyak, Bondarenko, Kovalevs`ka & Illiashov (eds).– Landon: A Belkema Book, Taylor & Francis Group, 2013. – P 285 – 289.

3. Колесник В.Е. Обобщенный алгоритм диверсификации технологий обращения с породными отвалами угольных шахт / В.Е. Колесник, В.В. Федотов, Ю.В. Бучавый / Науковий вісник НГУ. – 2012. – № 4. С. 138–142.

4. Горова А. І. Удосконалення споруд механічної очистки шахтних вод / А. І. Горова, В. Є. Колесник, Д. В. Кулікова // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. - 2011. - № 5. - С. 107-113.

5. Горова А.І. Експериментальні дослідження гідравлічного режиму діючого макету відстійника для очистки стічних вод від завислих речовин / А.І. Горова, В.Є. Колесник, Д.В. Кулікова // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. - 2012. - № 2. - С. 98-104.

6. Горова А. І. Фізичне моделювання процесу осадження завислих речовин у діючому макеті відстійника для очистки шахтних вод / А. І.Горова, В. Є. Колесник, Д. В. Кулікова // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. - 2012. - № 3. - С. 92-98.

7. M.M. Biliaiev, T.I. Rusakova, V.Ye. Kolesnik, A.V. Pavlichenko. The predicted level of atmospheric air pollution in the city area affected by highways// Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 1. - С. 81–87.

8. Kolesnik, V.Ye., Pavlichenko, A.V., Buchavy, Yu.V. (2016) "Determination of dynamic parameters of dust emission from a coal mine fang// Науковий вісник Національного гірничого університету - 2016. - № 2. - С. 81-86.

9. Kolesnik V. Ye. Dynamic parameters estimation of dust emissions of heat-and-power objects of coal mines / V. Ye. Kolesnik, А. V. Pavlichenko, Yu. V. Buchavy // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 5. - С. 91–97.

10. Kolesnik V.Ye. Substantiation of rational parameters of perforated area of partitions in an improved mine water settling basin / V.Ye. Kolesnik, D.V. Kulikova, А.V. Pavlichenko // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 6. – С. 120–127.

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

1. Колесник В. Е. Обоснование количества перфорированных перегородок и области их размещения в усовершенствованном отстойнике шахтной воды / В. Е. Колесник, Д. В. Куликова // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. - 2013. - № 4. - С. 81-89.

2. Колесник В. Е. Моделирование гидравлического режима работы усовершенствованного отстойника для очистки сточной воды от взвешенных веществ / В. Е. Колесник, Д. В. Куликова // Экология и пром-сть. - 2012. - № 3. - С. 63-68

3. Горова А. І., Колесник В. Є., Кулікова Д. В. Експериментальні дослідження гідравлічного режиму діючого макету відстійника для очистки стічних вод від завислих речовин. - C. 98-104.

4. Горова А. І., Колесник В. Є., Кулікова Д. В. Фізичне моделювання процесу осадження завислих речовин у діючому макеті відстійника для очистки шахтних вод. - C. 92-98.

5. Колесник В.Е. Обобщенный алгоритм диверсификации технологий обращения с породными отвалами угольных шахт / В.Е. Колесник, В.В. Федотов, Ю.В. Бучавый / Науковий вісник НГУ. – 2012. – № 4. С. 138–142.

6. Колесник В.Е. Перспектива очистки сточной воды хвостохранилища флотацией в условиях ОАО „Полтавский горно-обогатительный комбинат” / Колесник В.Е., Павличенко А.В., Бескровный В.И.//Горный журнал – 2011. –№2– С. 78 –80

7. Колесник В.Є.Методы оценки экологической опасности выбросов пыли при массовых взрывах в железорудных карьерах / Колесник В.Є., Бучавый Ю. В.,Юрченко А. А.//Науковий вісник НГУ. – 2011. –№ 5 – С.113–120.

8. Колесник В.Е. Моделирование процесса отложения взрывоопасной пыли в горных выработках угольных шахт / В.Е. Колесник // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – Київ: НТУУ «КПІ»: ЗАТ «Техновибух», 2011. –Вип.20. – С. 197–202.

9. Колесник В.Е., Куликова Д.В. Определение параметров усовершенствованного отстойника воды для условий водоотлива действующей шахты / Зб. наук. праць НГУ, № 39. – Д.: Державний ВНЗ „НГУ”, 2012. – С. 229 –239.

10. Колесник В.Е., Куликова Д.В. Исследование процесса осаждения частиц взвешенных веществ в действующем макете усовершенствованного отстойника шахтных вод// «Екологічна безпека та природокористування», №10, – К: 2012.– С.132–142.

Патенти на винаходи та корисні моделі

1. Шахтна перемичка [Текст]: пат. на винахід 104896 Україна, МПК(2014.01) E21F1/14(2006.01), E21F5/00. /В.I. Голiнько, В.Є. Колесник, Т.О. Артюшенко, О.С. Іщенко.– Опубл. 25.03.14, Бюл. №6, 2014 р.

2. Шахтний регулятор витрати повітря [Текст]: пат. на винахід 90283 Україна, МПК(2006)/E21F1/00. /В.I.Голiнько, В.Є.Колесник, Т.О.Артюшенко, О.С. Іщенко.– Опубл. 26.04.10, Бюл. №8, 2010 р.

3. Пристрій для очистки скидів від завислих речовин [Текст]: пат. на винахід 98382 Україна, МПК(2009)/В01D21/02. / В.Є.Колесник, Д.В. Кулікова. – Опубл. 10.05.12, Бюл. №9, 2012 р.

4. Свердловинний заряд при масових вибухах у кар’єрах [Текст]: пат. на корисну модель 59525 Україна, МПК F42D 3/00. / Юрченко А.А., Колесник В.Є., Литвиненко А.А.– Опубл. 25.05.2011, Бюл. №10, 2011 р.

5. Спосіб пригнічення пилогазової хмари в кар’єрі [Текст]: пат. на винахід 97703 Україна: МПК Е21F 5/02 (2006.01). / Юрченко А.А., Колесник В.Є., Литвиненко А.А.; заявник і патентовласник Держ.ВНЗ «НГУ».– Опубл. 12.03.2012, Бюл. №5, 2012 р.

6. Горова А.І., Колесник В.Є. , Лапицький В.М., Павличенко А.В., Борисовська О.О. Спосіб зниження токсичності ґрунтів. Патент України на винахід № 79802 UA, №а200500899; Заявл. 01.02.05; Опубл. 25.07.07; Бюл. №11- 4 с. 

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 10, кімн. 706,
тел.: (0562)469016,
E-mail: kolesnikve@yahoo.com

© 2006-2019 Інформація про сайт