Національний гірничий університет — відповідність Часу

Миронова И.Г.

Миронова Інна Геннадіївна – еколог, кандидат технічних наук з 2014 р., доцент кафедри екології з 2014 р.

У 2001 році закінчила з відзнакою Національну гірничу академію України за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». У 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва за фахом 21.06.01 – "Екологічна безпека".

З 2001 р. працює асистентом, а з 2014 р. доцентом кафедри екології.

В 2004 році разом з молодими вченими кафедри під керівництвом наукового керівника, завідуючою кафедрою екології Національного гірничого університету, професора, доктора біол. наук Горової А.І., приймала участь та отримала друге місце у конкурсі «Молодь Дніпропетровська – рідному місту» з проектом під назвою «Впровадження системи комплексного еколого-генетичного моніторингу довкілля та здоров’я людини на території міста Дніпропетровська».

З 2014 р. відповідальна на гірничому факультеті за профорієнтаційну роботу.

Викладає лекції та веде лабораторні, практичні роботи з дисциплін: «Основи екології»; «Рекреаційні ландшафти», «Екології та здоров’я людини», «Ґрунтознавство», «Основи екологічної токсикології», «Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства», «Моніторинг охорони земель», «Ландшафтна екологія» та інші. Керує ландшафтно-екологічною навчальною практикою.

Наукова діяльність пов’язана з комплексною оцінкою екологічного стану атмосферного повітря на території урбанізованих міст та на територіях підвернених впливу гірничодобувної промисловості.

Бере участь у науково-дослідній роботі за держбюджетною та госпдоговірною тематиками, в організації та вдосконаленні учбового процесу, виховної та науково-дослідної роботі студентів.

Публікації:

Надрукувала більше 30 наукових робіт та отримала 1 патент на винахід.

Монографія:

Технология повышения экологической безопасности при добыче железных руд подземным способом: Монография / А.И. Горовая, И.Г. Миронова, М.Н. Кононенко, А.В. Павличенко; Днепропетровск: Литограф, 2014. – 136 с. ISBN 978-966-2267-61-7.

Патенти:

1. Кононенко М.М., Хоменко О.Є., Миронова И.Г. Пат. на кор. мод. №64145 Україна МПК Е21С 41/16. Спосіб видобування корисних копалин буропідривним методом; заявник і патентовласник – НГУ. – № u201105285; заявл. 26.04.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. №20. Київ:ДП «Державний інститут промислової власності».

2. Кононенко М.М., Хоменко О.Є., Миронова И.Г. Пат. на винахід № 101217 Україна МПК Е21С 41/22. Спосіб видобування корисних копалин буропідривним методом; заявник і патентовласник – НГУ. – № a201104028; заявл. 04.04.2011; опубл. 11.03.2013, Бюл. №5. Київ:ДП «Державний інститут промислової власності».

3. Кононенко М.М., Хоменко О.Є., Миронова И.Г., Мальцев Д.В. Пат. на кор. мод. №81056 Україна МПК Е21С 41/16. Спосіб видобування корисних копалин буропідривним методом; заявник і патентовласник – НГУ. – № u201212133; заявл. 22.10.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл. №12. Київ:ДП «Державний інститут промислової власності».

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science):

1. Khomenko O., Kononenko M., Mironova I. Blasting works technology to decrease an emission of harmful matters into the mine atmosphere // Annual Scientific-Technical Collection “Mining of Mineral Deposits”. – Netherlands: CRC Press/Balkema, 2013. – P. 231-235.

2. Mironova I., Borysovs’ka O. Defining the parameters of the atmospheric air for iron ore mines // Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining/Annual Scientific-Technical Collection “Mining of Mineral Deposits”. – Netherlands: CRC Press / Balkema, 2014. – P. 333-339.

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

1. Горова А.И., Миронова И.Г. Определение концентрации вредных веществ в исходящей струе рудничного воздуха // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. - №36, т.2. – С. 192-200.

2. Миронова И.Г. Оценка экологического состояния атмосферного воздуха в районах размещения предприятий подземной добычи железных руд // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. - № 40. – С. 204-209.

3. Миронова И.Г., Павличенко А.В. Анализ уровней загрязнения атмосферного воздуха при подземной добыче железных руд // Щорічний науково-технічний збірник «Розробка родовищ» / VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Школа підземної розробки». – Дніпропетровськ: «Лізунов Прес», 2013. – С. 261-266.

4. Горова А.І., Колесник В.Є., Миронова І.Г. Підвищення рівня екологічної безпеки при видобутку залізних руд підземним способом // Розробка родовищ 2014: щорічний науково-технічний збірник / редкол.: В.І. Бондаренко та ін. – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2014. С. 473-479.

5. Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій [Електронний ресурс] / А. І. Горова, Ю. В. Бучавий, А. В. Павличенко, І. Г. Миронова //Екологічна безпека та природокористування . - 2014. - Вип. 14. - С. 53-58.

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 10, кімн. 705,

тел.: (056)3730814,

E-mail: mig22_79@mail.ru

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт