Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Миронова И.Г.

Миронова Інна Геннадіївна – еколог, кандидат технічних наук з 2014 р., доцент кафедри екології з 2014 р.

У 2001 році закінчила з відзнакою Національну гірничу академію України за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію "Еколог".

У 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва за фахом 21.06.01 – "Екологічна безпека". З 2001 р. працювала асистентом.

В 2004 році разом з молодими вченими кафедри під керівництвом наукового керівника, завідуючою кафедрою екології Національного гірничого університету, професора, доктора біол. наук Горової А.І., приймала участь та отримала друге місце у конкурсі «Молодь Дніпропетровська – рідному місту» з проектом під назвою «Впровадження системи комплексного еколого-генетичного моніторингу довкілля та здоров’я людини на території міста Дніпропетровська».

В 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» на тему: «Підвищення екологічної безпеки при видобутку залізних руд підземним способом».

З 2014 року і дотепер працює на кафедрі екології на посаді доцента.

З 2014 р. відповідальна на гірничому факультеті за профорієнтаційну роботу.

Викладає лекції та веде лабораторні, практичні роботи з дисциплін: «Основи екології»; «Рекреаційні ландшафти», «Екології та здоров’я людини», «Ґрунтознавство», «Основи екологічної токсикології», «Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства», «Ландшафтна екологія» та інші. Керує ландшафтно-екологічною навчальною практикою.

Наукова діяльність.

Приймала участь у виконанні наступних науково-дослідних робіт кафедри за держбюджетною та госпдоговірною тематиками.

- ГФ-177 «Розробка заходів реабілітації та поліпшення стану довкілля».

- ГФ-186 «Розробка заходів з підвищення рівнів екологічної безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу».

- ГП-460 «Розвиток теорії раціонального надрокористування для забезпечення сталого функціонування техноекосистем гірничовидобувних регіонів та охорони навколишнього середовища».

- ГП-480 «Розробка екологобезпечних технологій ведення гірничих робіт з урахуванням потреб в ліквідації та консервації гірничодобувних підприємств».

- ГФ-196 «Розробка заходів з поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки у гірничодобувних регіонах» 2016-2019.

Напрями наукової діяльності:

Наукова діяльність пов’язана з дослідженням проблем зменшення екологічного навантаження на довкілля при проведенні підземних гірничих робіт. За матеріалами досліджень підготовлено сімнадцять наукових публікацій у наукових фахових виданнях України та у передових науково-метричних базах даних.

Напрям індивідуальної наукової діяльності – дослідження теоретичних та практичних аспектів підвищення екологічної безпеки при видобутку залізних руд підземним способом. Коло наукових інтересів – розробка засобів та заходів зменшення газопилових викидів рудних шахт.

ПУБЛІКАЦІЇ:

За результатами наукових досліджень опубліковано 49 наукових праць: з них 41 наукових, у тому числі 18 у фахових виданнях, 1 монографія, 4 патенти на корисну модель і на винахід, та 10 навчально-методичних роботи.

Монографія:

Технология повышения экологической безопасности при добыче железных руд подземным способом: Монография / А.И. Горовая, И.Г. Миронова, М.Н. Кононенко, А.В. Павличенко; Днепропетровск: Литограф, 2014. – 136 с. ISBN 978-966-2267-61-7.

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science):

1. Khomenko O., Kononenko M., Mironova I. Blasting works technology to decrease an emission of harmful matters into the mine atmosphere // Annual Scientific-Technical Collection “Mining of Mineral Deposits”. – Netherlands: CRC Press/Balkema, 2013. – P. 231-235.

2. Mironova I., Borysovs’ka O. Defining the parameters of the atmospheric air for iron ore mines // Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining/Annual Scientific-Technical Collection “Mining of Mineral Deposits”. – Netherlands: CRC Press / Balkema, 2014. – P. 333-339.

3. Mironova I. The level of atmospheric pollution around the iron-ore mine// New Developments in Mining Engineering: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. – The Netherlands: CRC Press/ Balkema, 2015. – P. 193-197.

4. Myronova, I. (2016). Prediction of contamination level of the atmosphere at influence zone of iron-ore mine. Mining Of Mineral Deposits, 10(2), 64-71.

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

1. Горова А.И., Миронова И.Г. Определение концентрации вредных веществ в исходящей струе рудничного воздуха // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. - №36, т.2. – С. 192-200.

2. Миронова И.Г. Оценка экологического состояния атмосферного воздуха в районах размещения предприятий подземной добычи железных руд // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. - № 40. – С. 204-209.

3. Миронова И.Г., Павличенко А.В. Анализ уровней загрязнения атмосферного воздуха при подземной добыче железных руд // Щорічний науково-технічний збірник «Розробка родовищ» / VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Школа підземної розробки». – Дніпропетровськ: «Лізунов Прес», 2013. – С. 261-266.

4. Горова А.І., Колесник В.Є., Миронова І.Г. Підвищення рівня екологічної безпеки при видобутку залізних руд підземним способом // Розробка родовищ 2014: щорічний науково-технічний збірник / редкол.: В.І. Бондаренко та ін. – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2014. С. 473-479.

5. Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій [Електронний ресурс] / А. І. Горова, Ю. В. Бучавий, А. В. Павличенко, І. Г. Миронова //Екологічна безпека та природокористування . - 2014. - Вип. 14. - С. 53-58.

6. Долгова Т.И., Миронова И.Г., Павличенко А.В. Оценка эколого-экономической эффективности технологии отбойки железных руд с применением эмульсионных взрывчатых веществ // Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. праць / ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпропетровськ, 2014.- Вип. 117. – С. 206-214.

7. Долгова Т.И., Миронова И.Г., Павличенко А.В. Экологическая оценка состояния растений произрастающих в зоне влияния выбросов железорудных шахт// Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. - № 44. – С. 167-173.

8. Миронова И.Г. Изменение биологических признаков озимой пшеницы произрастающей вблизи источника выброса железорудной шахты // Розробка родовищ: щорічн. наук.-техн. зб. – Д.: ЛізуновПрес, 2015. – С. 461-468.

9. Миронова И.Г. Состояние атмосферного воздуха вокруг железорудной шахты расположенной в черте города // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2015 – № 47 – С. 73-78.

Патенти на винаходи та корисні моделі:

1. Кононенко М.М., Хоменко О.Є., Миронова И.Г. Пат. на кор. мод. №64145 Україна МПК Е21С 41/16. Спосіб видобування корисних копалин буропідривним методом; заявник і патентовласник – НГУ. – № u201105285; заявл. 26.04.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. №20. Київ:ДП «Державний інститут промислової власності».

2. Кононенко М.М., Хоменко О.Є., Миронова И.Г. Пат. на винахід № 101217 Україна МПК Е21С 41/22. Спосіб видобування корисних копалин буропідривним методом; заявник і патентовласник – НГУ. – № a201104028; заявл. 04.04.2011; опубл. 11.03.2013, Бюл. №5. Київ:ДП «Державний інститут промислової власності».

3. Кононенко М.М., Хоменко О.Є., Миронова И.Г., Мальцев Д.В. Пат. на кор. мод. №81056 Україна МПК Е21С 41/16. Спосіб видобування корисних копалин буропідривним методом; заявник і патентовласник – НГУ. – № u201212133; заявл. 22.10.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл. №12. Київ:ДП «Державний інститут промислової власності».

4. Кононенко М.М., Хоменко О.Є., Миронова И.Г., Мальцев Д.В. Пат. на винахід № 108639 Україна МПК E21C 41/22. Спосіб видобування корисних копалин буропідривним методом; заявник і патентовласник – НГУ. – № a201211588; заявл. 08.10.2012; опубл. 25.05.2015, Бюл. №10. Київ: ДП «Державний інститут промислової власності».

Контакти: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 705,

тел.: (056)756-00-16,

E-mail: mig22_79@mail.ru

mig220879@gmail.com

© 2006-2018 Інформація про сайт