Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Миронова И.Г.

Миронова Інна Геннадіївна – еколог, кандидат технічних наук з 2014 р., доцент кафедри екології з 2014 р.

У 2001 році закінчила з відзнакою Національну гірничу академію України за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію "Еколог".

У 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва за фахом 21.06.01 – "Екологічна безпека". З 2001 р. працювала асистентом.

В 2004 році разом з молодими вченими кафедри під керівництвом наукового керівника, завідуючою кафедрою екології Національного гірничого університету, професора, доктора біол. наук Горової А.І., приймала участь та отримала друге місце у конкурсі «Молодь Дніпропетровська – рідному місту» з проектом під назвою «Впровадження системи комплексного еколого-генетичного моніторингу довкілля та здоров’я людини на території міста Дніпропетровська».

В 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» на тему: «Підвищення екологічної безпеки при видобутку залізних руд підземним способом».

З 2014 року і дотепер працює на кафедрі екології на посаді доцента.

З 2014 р. виконує обов’язки відповідального за профорієнтаційну роботу на гірничому факультеті в загальноосвітніх школах.

Весною 2017 року пройшла підвищення педагогічної кваліфікації в Центрі інженерної педагогіки ДВНЗ «НГУ» (IGIP Міжнародне товариство інженерної педагогіки). У рамках реалізації умови про співпрацю між Національним гірничим університетом, м. Дніпро, Україна та концерном Geobit, м. Хжанув, Польща в серпні 2017 року пройшла науково-практичний та методико-педагогічний курс з підготовки та наукового супроводження наукових освітніх проектів, з опанування інноваційних форм та методів навчання, а також вдосконалення мовної підготовки.

Викладає лекції та веде лабораторні, практичні роботи з дисциплін: «Екологія гірництва», «Рекреаційні ландшафти», «Екології та здоров’я людини», «Основи екологічної токсикології», «Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства», «Ландшафтна екологія», «Ландшафтний дизайн промислових територій» та інші. Керує ландшафтно-екологічною навчальною практикою.

Наукова діяльність.

Приймала участь у виконанні наступних науково-дослідних робіт кафедри за держбюджетною та госпдоговірною тематиками.

- ГФ-177 «Розробка заходів реабілітації та поліпшення стану довкілля».

- ГФ-186 «Розробка заходів з підвищення рівнів екологічної безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу».

- ГП-460 «Розвиток теорії раціонального надрокористування для забезпечення сталого функціонування техноекосистем гірничовидобувних регіонів та охорони навколишнього середовища».

- ГП-480 «Розробка екологобезпечних технологій ведення гірничих робіт з урахуванням потреб в ліквідації та консервації гірничодобувних підприємств».

- ГФ-196 «Розробка заходів з поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки у гірничодобувних регіонах» 2016-2019.

- ГП-484 «Розробка екологобезпечних технологій видобування корисних копалин і гірничотехнічної рекультивації, спрямованих на ефективне використання постгірничопромислових територій».

- ГП-496 «Розробка технологічних основ екологобезпечного видобутку корисних копалин в техногенно-навантажених гірничопромислових регіонах України».

Напрями наукової діяльності:

Наукова діяльність пов’язана з дослідженням проблем зменшення екологічного навантаження на довкілля при проведенні підземних гірничих робіт. За матеріалами досліджень підготовлено двадцять наукових публікацій у наукових фахових виданнях України та у передових науково-метричних базах даних.

Напрям індивідуальної наукової діяльності – дослідження теоретичних та практичних аспектів підвищення екологічної безпеки при видобутку залізних руд підземним способом. Коло наукових інтересів – розробка засобів та заходів зменшення газопилових викидів рудних шахт.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

За результатами наукових досліджень опубліковано 55 наукових праць: з них 46 наукових, у тому числі 20 у фахових виданнях, 1 монографія, 4 патенти на корисну модель і на винахід, та 10 навчально-методичних роботи.

Монографія:

Технология повышения экологической безопасности при добыче железных руд подземным способом: Монография / А.И. Горовая, И.Г. Миронова, М.Н. Кононенко, А.В. Павличенко; Днепропетровск: Литограф, 2014. – 136 с. ISBN 978-966-2267-61-7.

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/146564

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science):

1. Khomenko, O., Kononenko, M., & Myronova, I. (2013). Blasting works technology to decrease an emission of harmful matters into the mine atmosphere. Mining Of Mineral Deposits, 231-235. http://dx.doi.org/10.1201/b16354-43 (Scopus)

2. Myronova, I. (2015). Changing of biological traits of winter wheat that vegetate near emission source of iron-ore mine. Mining Of Mineral Deposits, 9(4), 461-468. http://dx.doi.org/10.15407/mining09.04.461 (Web of Science)

3. Myronova, I. (2016). Prediction of contamination level of the atmosphere at influence zone of iron-ore mine. Mining Of Mineral Deposits, 10(2), 64-71. http://dx.doi.org/10.15407/mining10.02.0064 (Web of Science)

4. Khomenko, O., Kononenko, M., & Myronova, I. (2017). Ecological and technological aspects of iron-ore underground mining. Mining Of Mineral Deposits, 11(2), 59-67. http://dx.doi.org/10.15407/mining11.02.059 (Web of Science)

5. Khomenko, O., Kononenko, M., Myronova, I., & Sudakov, A. (2018). Increasing ecological safety during underground mining of iron-ore deposits. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (2), 29-38. http://dx.doi.org/10.29202/nvngu/2018-2/3 (Scopus)

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

1. Миронова И.Г. Оценка экологического состояния атмосферного воздуха в районах размещения предприятий подземной добычи железных руд // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. - № 40. – С. 204-209. http://znp.nmu.org.ua/pdf/2011/36_2.pdf

2. Mironova, I., & Pavlichenko, A. (2013). Analysis of air pollution levels during underground ore mining. Mining Of Mineral Deposits, 7(3), 261-266. http://dx.doi.org/10.15407/mining07.03.261

3. Gorova, A., Kolesnyk, V., & Myronova, I. (2014). Increasing of environmental safety level during underground mining of iron ores. Mining Of Mineral Deposits, 8(4), 473-479. http://dx.doi.org/10.15407/mining08.04.473

4. Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій / А.І. Горова, Ю.В. Бучавий, А.В. Павличенко, І.Г. Миронова // Екологічна безпека та природокористування. - 2014. - Вип. 14. - С. 53-58. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2014_14_7

5. Долгова Т.И., Миронова И.Г., Павличенко А.В. Оценка эколого-экономической эффективности технологии отбойки железных руд с применением эмульсионных взрывчатых веществ// Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. праць / ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпропетровськ, 2014.- Вип. 117. – С. 206-214. http://www.geotm.dp.ua/index.php/uk/2014-rik/vipusk-117

6. Долгова Т.И., Миронова И.Г., Павличенко А.В. Экологическая оценка состояния растений произрастающих в зоне влияния выбросов железорудных шахт// Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. - № 44. – С. 167-173. http://znp.nmu.org.ua/pdf/2014/44.pdf

7. Mironova, I., & Borysovs'ka, O. (2014). Defining the parameters of the atmospheric air for iron ore mines. Progressive Technologies Of Coal, Coalbed Methane, And Ores Mining, 333-339. http://dx.doi.org/10.1201/b17547-57

8. Миронова И.Г. Состояние атмосферного воздуха вокруг железорудной шахты расположенной в черте города// Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2015 – № 47 – С. 73-78. http://znp.nmu.org.ua/pdf/2015/47.pdf

9. Myronova, I. (2015). The level of atmospheric pollution around the iron-ore mine. New Developments In Mining Engineering 2015, 193-197. http://dx.doi.org/10.1201/b19901-35

10. Пути снижения техногенной нагрузки на горнодобывающие регионы Украины / О.Е. Хоменко, М.Н. Кононенко, И.Г. Миронова, К.О. Юрченко // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2017 – №51 – С. 77 – 83. http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150359

Патенти на винаходи та корисні моделі:

1. Кононенко М.М., Хоменко О.Є., Миронова И.Г. Пат. на винахід № 101217 Україна МПК Е21С 41/22. Спосіб видобування корисних копалин буропідривним методом; заявник і патентовласник – НГУ. – № a201104028; заявл. 04.04.2011; опубл. 11.03.2013, Бюл. №5. Київ:ДП «Державний інститут промислової власності».

2. Кононенко М.М., Хоменко О.Є., Миронова И.Г., Мальцев Д.В. Пат. на кор. мод. №81056 Україна МПК Е21С 41/16. Спосіб видобування корисних копалин буропідривним методом; заявник і патентовласник – НГУ. – № u201212133; заявл. 22.10.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл. №12. Київ:ДП «Державний інститут промислової власності».

3. Кононенко М.М., Хоменко О.Є., Миронова И.Г., Мальцев Д.В. Пат. на винахід № 108639 Україна МПК E21C 41/22. Спосіб видобування корисних копалин буропідривним методом; заявник і патентовласник – НГУ. – № a201211588; заявл. 08.10.2012; опубл. 25.05.2015, Бюл. №10. Київ: ДП «Державний інститут промислової власності».

Методичні рекомендації:

1. Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / С.М. Лисицька, А.В. Павличенко, Т.В. Скворцова, І.Г. Миронова, В.Ю. Ґрунтова. - Д.: Національний гірничий університет, 2015. – 36 с.

2. Ландшафтно-екологічна навчальна практика. Методичне забезпечення для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / І.Г. Миронова, О.В. Деменко, В.В. Федотов, А.В. Павличенко. - Д.: Національний гірничий університет, 2015. – 27 с.

3. Ландшафтна екологія. Матеріали методичного забезпечення до практичних робіт для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / І.Г. Миронова, В.В. Федотов. - Д.: Національний гірничий університет, 2018. – 53 с.

Участь у конференціях та симпозіумах:

1. Миронова И.Г., Горова А.И., Павличенко А.В. Повышение уровня экологической безопасности в условиях ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» // Форум гірників – 2014: Матеріали міжнародної конференції, 1-4 жовтня 2014 р., м. Дніпропетровськ. - Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2014. - Т.1. - 266 с. – С. 210-216.

2. Миронова И.Г., Горова А.И. Биологическая оценка экологического состояния атмосферного воздуха на территории прилегающей к железорудной шахте // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми екологічної безпеки» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2014. – С.72.

3. Миронова И.Г., Нельга О. студент гр. ЕОг-11-1. Снижение выбросов экологически опасных веществ в атмосферу из вентиляционных стволов железорудной шахты // Друга всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Молодь: наука та інновації". 2-3 грудня 2014 р. Дніпропетровськ – 2014. С. 9-2 - 9-3.

4. Миронова И.Г. Влияния выбросов железорудной шахты на биологические признаки озимой пшеницы // Неделя эколога – 2015. Доклады международного научного симпозиума «Неделя эколога – 2015», 13-16 апреля 2015 г. - Днепродзержинск: ДГТУ.- 2015.– С. 43-45.

5. Миронова И.Г., Андрейченко О. студент гр. ЕОгС-13-1. Оценка токсико-мутагенного фона атмосферного воздуха на территории прилегающей к железорудной шахте // Наукова весна – 2015: Матеріали VI науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених Дніпропетровськ, 1-3 квітня 2015 року) – Д: НГУ, 2015. - С. 10-11 – 10-12.

6. Миронова И.Г. Состояние атмосферного воздуха вокруг железорудной шахты // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми екологічної безпеки» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2015. – С.10.

7. Миронова І.Г. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря на території залізорудної шахти, розташованої в межах міста //«Школа підземної розробки - 2016». Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (Бердянськ, 15-18 серпня 2016 р.). Д.: ДВНЗ «НГУ» кафедра підземної розробки родовищ – 2016. – С.97-98.

8. Миронова І.Г. Спосіб підвищення екологічної безпеки при підземному видобуванні залізних руд // Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі» відбулась 14 грудня 2016 р., Кривий Ріг, Україна. С.103.

9. Миронова І.Г., Товстонос Д.С. студент гр. 101-16-1. Способи зниження техногенного впливу видобутку залізних руд на атмосферне повітря // Молодь: наука та інновації 2016: Матеріали ІV-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 6-7 грудня 2016 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2016. С. 20 - 21.

10. О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко, І.Г. Миронова. Екологічна безпека видобування залізних руд // Школа підземної розробки: між нар. наук.-практ. конф., 4-8 серпня 2018 р.: тези доп. – Бердянськ, 2018. – С. 79 – 80.

Профілі у наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Azj53LEAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0001-7690-2869

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55999219500

Контакти: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 10, кімн. 704,

тел.: (056)756-00-16,

E-mail: mig220879@gmail.com

© 2006-2019 Інформація про сайт