Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Павличенко А.В.

Павличенко Артем Володимирович (1978 р. н.) – еколог за освітою, кандидат біологічних наук (03.00.16 – екологія) з 2009 р., доктор технічних наук (21.06.01 – екологічна безпека), професор з 2019 р.

З 2017 р. очолює кафедру екології та технологій захисту навколишнього середовища.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України:

За вагомий внесок у розвиток вугільної галузі України нагороджений знаком «Шахтарська слава» ІІІ ступеня.

В 2001 році з відзнакою закінчив Національну гірничу академію України за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" та здобув кваліфікацію "Еколог".

У 2016 р. з відзнакою закінчив магістратуру у Національному гірничому університеті за спеціальністю "Економіка довкілля і природних ресурсів" та здобув кваліфікацію "Економіст в сфері природокористування. Дослідник".

З серпня 2001 року працював інженером 1-ої категорії кафедри відкритих гірничих робіт Національної гірничої академії України, а з вересня цього ж року асистентом кафедри екології за сумісництвом.

У 2001 р. був зарахований до аспірантури з відривом від виробництва при Національному гірничому університеті за фахом 21.06.01 – Екологічна безпека.

Після закінчення аспірантури працював на посаді асистента кафедри екології.

В 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – «Екологія» на тему: "Біоіндикаційна оцінка екологічного стану територій гірничопромислових центрів Дніпропетровської області".

У 2017 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. Тема дисертаційної роботи - Екологічна небезпека експлуатації та ліквідації вугільних шахт: методологія оцінки, напрями і засоби зниження.

З 2009 по 2016 рр. працював на кафедрі екології на посаді доцента.

З 2010 по 2016 рр. виконував обов’язки заступника завідувача кафедри екології з навчально-методичної роботи.

З 2016 р. виконував обов’язки завідувача кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища.

З квітня 2017 р. очолює кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища.

Викладає дисципліни «Введення в природоохоронну діяльність», «Загальна екологія та неоекологія», «Транспортна екологія», «Оцінка впливу на довкілля», «Стратегічна екологічна оцінка», «Проектний менеджмент в екології».

Павличенко А.В. є переможцем конкурсів: Кращий молодий вчений Дніпропетровської області 2007 (напрям – технічний) – Диплом II ступеня; Кращий молодий вчений Дніпропетровщини 2009 (напрям – медичний) – Диплом I ступеня; Кращий молодий вчений Дніпропетровщини 2011 (напрям – медичний) – Диплом III ступеня; Всеукраїнського конкурсу Винахід-2008 у номінації "Кращий винахід – 2008 в Дніпропетровській області".

Постановою Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки № 2 від 29 квітня 2013 року присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених. http://kdpu-nt.gov.ua/content/spisok-molodih-uchenih-yakim-podovzheno-stipendiyi-kabinetu-ministriv-ukrayini-dlya-molodih

Здійснює керівництво аспіранткою Тріпачовою К.В.

Голова науково-методичної комісії НГУ з спеціальності 101 «Екологія», заступник голови науково-методичної комісії НГУ з спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Наукова діяльність.

Приймав участь у виконанні наступних науково-дослідних робіт кафедри за держбюджетною та госпдоговірною тематиками.

- ГП-425 – "Розробка методології комплексної еколого-соціальної оцінки та зменшення радіаційної небезпеки об’єктів уранової промисловості м. Дніпродзержинськ";

-. ГФ-177 Розробка заходів реабілітації та поліпшення стану довкілля;

- 010304 – «Експрес-діагностування території (об'єкти зберігання та утилізації СКД) ДП НПО "ПХЗ" за ступенем впливу антропогенних чинників на стан об’єктів довкілля та здоров’я людини з використанням цитогенетичних і біофізичних методів»;

- 010306 «Оцінка стану об'єктів навколишнього середовища на території

с. Любимівка Дніпропетровської області з використанням цитогенетичних та фізичних методів»;

- 010307 «Проведення наукових досліджень у Ленінському та Красногвардійському районах м. Дніпропетровськ з метою оцінки ступеня забруднення води, повітря, ґрунтів та впливу на навколишнє середовище великих промислових підприємств»;

- 010308 Екологічне обґрунтування режиму скиду шахтних вод з прудів-накопичувачівв р. Самара (на прикладі прудів-накопичувачів балок Косьміна та Свидовок).

- ГФ-186 «Розробка заходів з підвищення рівнів екологічної безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу».

- ГП-456 «Розробка технологічних, управлінських рішень, нормативної документації, системи екологічного моніторингу щодо природоохоронної діяльності гірничих підприємств».

У 2011 р. пройшов наукове стажування у Медичному радіобіологічному науковому центрі РАМН (м. Обнінськ, Російська федерація). У 2013 р. пройшов навчання в Центрі інженерної педагогіки НГУ.

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 150 наукових праць: з них 50 статей у фахових виданнях та 5 патентів України на винахід, 1 навчальний посібник.

На кафедрі відповідає за науково-дослідницьку діяльність студентів-екологів та функціонування "Студентського наукового екологічного центру ім. проф. В.А. Долинського".

Активно співпрацює з обласним методичним об’єднанням викладачів екології та хімії ВНЗ I-II рівнів акредитації.

Напрями наукової діяльності:

- Розробка способів відновлення об’єктів навколишнього середовища в районах функціонування гірничодобувних підприємств.

- Обґрунтування методології оцінок техногенного ризику та нормативів екологічної безпеки щодо наслідків діяльності гірничодобувних підприємств.

- Обґрунтування та побудова оптимальної структури розміщення техногенно-небезпечних підприємств та їх екологічно безпечної ліквідації та консервації.

- Підвищення екологічної безпеки при поводженні з відходами гірничих підприємств вугільної та рудної галузі.

- Розробка технології вилучення корисних компонентів з техногенних відходів гірничодобувного та паливно-енергетичного комплексів.

- Створення екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів на гірничодобувних підприємствах.

- Обґрунтування теоретичних і практичних засад виведення з експлуатації техногенно-небезпечних гірничих об’єктів.

Публікації

Навчальні посібники:

1. Біотехнології в екології : навч. посібник Горова А.І., Лисицька С.М., Павличенко А.В., Скворцова Т.В.Д. : Національний гірничий університет, 2012. – 184 с.

Монографії:

1. Способи і засоби підвищення екологічної безпеки масових вибухів в залізорудних кар’єрах за пиловим чинником [Текст]: моногр. / В.Е. Колесник, А.А. Юрченко, А.А. Литвиненко, А.В. Павличенко // Дніпропетровськ: Літограф, 2014. – 112 с. ISBN 978-966-2267-47-1

2. Технология повышения экологической безопасности при добыче железных руд подземным способом: Монография / А.И. Горовая, И.Г. Миронова, М.Н. Кононенко, А.В. Павличенко; Днепропетровск: Литограф, 2014. – 136 с. ISBN 978-966-2267-61-7

3. Технологии обеспечения экологической и техногенной безопасности горнодобывающих регионов при ликвидации угледобывающих предприятий Украины. Монография. / Бузило В.И., Гребёнкин С.С., Ермаков В.Н., Павлыш В.Н., Рябичев В.Д., Павличенко А.В. Под общ. ред. В.И. Бузило и С.С. Грёбенкина. – Днепропетровск: Литограф, 2013. – 348 с. ISBN 978-966-2267-41-9

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science)

1. Павличенко А.В. Геохимическая оценка роли пород зоны аэрации в процессе загрязнения подземных вод тяжелыми металлами / А.В. Павличенко, А.А. Кроик // Науковий вісник НГУ. – 2013. – № 5. – С. 93–99.

2. Павличенко А.В. Розробка електронних екологічних паспортів породних відвалів вугільних шахт / А.В. Павличенко, В.В. Федотов, Ю.В. Бучавий, А.А. Коваленко // Науковий вісник Національного гірничого університету . – 2014. - № 3. – С. 105-110. 

3. Еколого-геохімічна оцінка рівня забруднення ґрунтів у районах функціонування металургійних підприємств[Електронний ресурс] / Ю. Ю. Войтюк, І. В. Кураєва, Г. А. Кроїк, А. В. Павличенко // Науковий вісник Національного гірничого університету . - 2014. - № 4. - С. 45-51.

4. Gorova A., Pavlychenko A., Kulyna S., Shkremetko O. Ecological problems of post-industrial mining areas. Geomechanical processes during underground mining. Leiden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2012. – Р.35-40.

5. Gorova A., Pavlychenko A., Borysovs’ka O., Krups’ka L. The development of methodology for assessment of environmental risk degree in mining regions // Mining of Mineral Deposits. Leiden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2013. – Р.207-209.

6. Pavlychenko A., Kovalenko A. The investigation of rock dumps influence to the levels of heavy metals contamination of soil // Mining of Mineral Deposits. Leiden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2013. – Р.237-238.

7. Gorova A.I., Pavlychenko A., Kulyna S.L., Shkremetko O.L. The investigation of coal mines influence on ecological state of surface water bodies // Mining of Mineral Deposits. Leiden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2013. – Р.303-305.

8. Gorova A., Pavlychenko A., Borisovskaya E. The perspectives of bioindication methods using in the assessment of toxicity of industrial waste // Technical and geoinformational systems in Mining – Pivnyak, Bondarenko, Kovalevska. – 2011. Taylor&Francis Group, London. Pp. 257-264.

9. The study of ecological state of waste disposal areas of coal mining enterprises A. Gorova, A. Pavlychenko, S. Kulyna, O. ShkremetkoProgressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining. The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2014. Pages 93–98

10. Ecological safety of emulsion explosives use at mining enterprises T . Kholodenko, Ye . Ustimenko, L . Pidkamenna, and A . Pavlychenko Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining. The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2014. Pages 255–260

11. Mathematical Models of Additional Purification of Sewage (in a Form of Pulp) on Heavy Metals Using Hydrophytes K. E. Gula, N. I. Korneeva, L. T. Krupskaya, V. P. Zvereva, A. V. Pavlichenkoe, and D. A. Golubev. Russian journal of general chemistry, 2015, № 13, Т. 85, стр. 2942 – 2944

12. M.M. Biliaiev, T.I. Rusakova, V.Ye. Kolesnik, A.V. Pavlichenko. The predicted level of atmospheric air pollution in the city area affected by highways // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 1. - С. 81–87.

13. Kolesnik, V.Ye., Pavlichenko, A.V., Buchavy, Yu.V. (2016) "Determination of dynamic parameters of dust emission from a coal mine fang// Науковий вісник Національного гірничого університету - 2016. - № 2. - С. 81-86.

14. Kulikova D.V., Pavlychenko А.V., Estimation of ecological state of surface water bodies in coal mining region as based on the complex of hydrochemical indicators // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 4. - С. 62–70.

15. Kolesnik V. Ye. Dynamic parameters estimation of dust emissions of heat-and-power objects of coal mines / V. Ye. Kolesnik, А. V. Pavlichenko, Yu. V. Buchavy // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 5. - С. 91–97.

16. Kolesnik V.Ye. Substantiation of rational parameters of perforated area of partitions in an improved mine water settling basin / V.Ye. Kolesnik, D.V. Kulikova, А.V. Pavlichenko // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 6. – С. 120–127.

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

1. Симоненко В.И. Экологосберигающие технологии разработки месторождений в условиях уменьшенной санитарно-защитной зоны / В.И. Симоненко, А.В. Павличенко, А.В. Черняев, Л.С. Гриценко // Розробка родовищ: щорічн. наук.-техн. зб. – Д.: Літограф, 2015. – С. 469- 476.

2. Лаврик М.О. Исследование характера и степени воздействия прудов-накопителей шахтных вод на объекты окружающей среды / М.О. Лаврик, А.В. Павличенко, К.В. Трепачова // Розробка родовищ: щорічн. наук.-техн. зб. – Д.: Літограф, 2015. – С. 469-477.


3. Павличенко, А.В. Екологічна небезпека гірничих відходів ліквідованих шахт Червоноградського гірничопромислового регіону / А.В. Павличенко, С.Л. Кулина // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2015 – № 48 – С. 216

4. Павличенко, А.В. Шляхи удосконалення природоохоронної діяльності вугледобувного підприємства / А.В. Павличенко // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2015 – № 49 – С. 297.

5. Повышение экологической безопасности при проведении массовых взрывов на карьерах с уменьшенной санитарно-защитной зоной Т.Ф. Холоденко, Е. Б. Устименко, Л. И. Подкаменная, А. В. Павличенко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2015 (92). С. 165-170.

6. Наливайко Я.М. Алгоритм расчета напряженно-деформированного состояния породного массива при разработке свит пологих угольных пластов / Я.М. Наливайко, О.А. Акимов, А.П. Дяченко, А.В. Павличенко // Розробка родовищ: щорічн. наук.-техн. зб. – Д.: Літограф, 2015. – С. 43-53.

7. Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій [Електронний ресурс] / А. І. Горова, Ю. В. Бучавий, А. В. Павличенко, І. Г. Миронова //Екологічна безпека та природокористування . - 2014. - Вип. 14. - С. 53-58.

8. Лаврик М. О. Використання рослин-фіторемедіантів для відновлення засолених ґрунтів в районах розташування ставків-відстойників шахтних вод [Електронний ресурс] / М. О. Лаврик, А. В. Павличенко // Геотехнічна механіка . - 2014. - Вип. 115. - С. 209-218.

9. Кроїк Г. А. Екологічна оцінка шахтних порід Західного Донбасу як джерела забруднення об’єктів довкілля[Електронний ресурс] / Кроїк Г. А. Кроїк Г. А., Павличенко А. В. Павличенко А. В. // Збірник наукових праць УкрДГРІ . - 2013. - № 3. - С. 64-70.

10. Пути повышения экологической безопасности буровзрывных работ на карьерах по добыче строительных материалов[Електронний ресурс] / Т. Ф. Холоденко, Е. Б. Устименко, Л. И. Подкаменная, А. В. Павличенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського . - 2013. - Вип. 6. - С. 151-157.

11. Шиман Л. Н. Экологические аспекты применения на карьерах эмульсионных взрывчатых веществ марки "ЭРА"[Електронний ресурс] / Л. Н. Шиман, Т. Ф. Холоденко, А. В. Павличенко // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва . - 2013. - Вип. 1. - С. 77–83

12. Горова А. І. Еколого-гігієнічна оцінка мікробіологічних та агрохімічних властивостей вермикомпосту як органічного добривa[Електронний ресурс] / А. І. Горова, Т. В. Скворцова, С. М. Лисицька, А. В. Павличенко // Гігієна населених місць . - 2013. - Вип. 61. - С. 130-138.

13. Павличенко А. В. Екологічна небезпека породних відвалів ліквідованих вугільних шахт [Електронний ресурс] / А. В. Павличенко, А. А. Коваленко // Геотехнічна механіка . - 2013. - Вип. 110. - С. 116-123.

14. Лаврик М. О. Використання рослин-фіторемедіантів для відновлення засолених ґрунтів в районах розташування ставків-відстойників шахтних вод [Електронний ресурс] / М. О. Лаврик, А. В. Павличенко // Геотехнічна механіка . - 2014. - Вип. 115. - С. 209-218

15. Бучавий Ю. В. Алгоритм багатофакторного моделювання процесів забруднення атмосферного повітря на гірничозбагачувальних комбінатах [Електронний ресурс] / Ю. В. Бучавий, А. В. Павличенко, К. В. Семеріч // Геотехнічна механіка . - 2013. - Вип. 111. - С. 12-22.

16. Бузило В.І. Екологічні та техногенні наслідки ліквідації вугільних шахт / В.І. Бузило, А.В. Павличенко // Розробка родовищ: щорічний науково-технічний збірник. Д.: ТОВ ЛізуновПрес, 2014. – С. 535-540.

 Патенти на винаходи та корисні моделі

1. Горова А.І., Колесник В.Є. , Лапицький В.М., Павличенко А.В., Борисовська О.О. Спосіб зниження токсичності ґрунтів. Патент України на винахід № 79802 UA, №а200500899; Заявл. 01.02.05; Опубл. 25.07.07; Бюл. №11- 4 с.

2. А.І. Горова, В.М. Лапицький, О.О. Борисовська, А.В. Павличенко Спосіб обробки токсичних відходів. Патент України на винахід №79471 UA, №20041210947; Заявл. 30.12.04; Опубл. 25.06.07; Бюл. №9- 4 с.

3. Горова А.І., Лапицький В.М., Борисовська О.О., Павличенко А.В. Спосіб визначення класу мутагенності речовин. Патент України на винахід № 91749 UA, a200812445; Заявл. 23.10.2008; Опубл. 25.08.2010; Бюл. №16. - 4 с.

4. А.І. Горова, В.М. Лапицький, О.О. Борисовська, А.В. Павличенко Спосіб обробки токсичних відходів. Патент України на винахід №65895 UA, №2003065860; Заявл. 24.06.2003; Опубл. 15.01.2007, бюл. № 1

Контакти: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 705,

тел.: (056)756-00-16,     E-mail: pavlychenkoa@nmu.org.ua

 Профіль Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55522742000

© 2006-2019 Інформація про сайт