Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ МАГІСТРІВ  (2022/2023)


Інноваційні екологічні технології в ЄС та Україні

Мета дисципліни полягає у формуванні у магістрів основ інженерно-технічних знань і практичних навичок щодо методів та технологій захисту навколишнього середовища від антропогенних навантажень, в обґрунтуванні та комплексній оцінці нових природоохоронних технологій, що забезпечують високі нормативи якості навколишнього середовища для забезпечення стійкого екологічного розвитку регіонів та держави в цілому.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  


Екологічна безпека ґрунтів в ЄС та Україні

Мета дисципліни полягає в оптимізації методів оцінки екологічної небезпеки техногенно трансформованих під впливом гірничого виробництва ґрунтів для їхньої власної родючості; плануванні екологічно обґрунтованого рівня техногенного навантаження на території, що прилягають до гірничодобувних об’єктів; визначенні параметрів впливу гірничопромислових об’єктів на навколишнє середовище; прогнозі ступеня деструкції ґрунтів під впливом гірничодобувних підприємств; проведенні екологічного аудиту, інспектування та експертизи, моніторингу; виборі екологічно обґрунтованих технологічних процесів.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  


Біотехнології  в гірництві

Мета дисципліни формування у майбутніх фахівців (магістрів) умінь та компетенцій для ефективного використання інноваційних екологічно безпечних біотехнологічних методів із забезпеченням раціонального управління процесами видобування металів із первинних поліметалевих руд та вторинних відходів і практичного їх втілення у гірничо-металургійній галузі національної економіки.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  


Стратегія сталого розвитку

Мета дисципліни полягає в ознайомленні з передумовами формування засад сталого розвитку, розуміння необхідності впровадження принципів сталого розвитку, надання майбутнім фахівцям знань щодо міжнародних фундаментальних цінностей, цілей сталого розвитку, національних цілей сталого розвитку з урахуванням специфіки розвитку України, а також місця охорони та збереження довкілля у контексті стратегії сталого розвитку.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  


Технологічні задачі при переробці матеріалів

Мета дисципліни формування теоретичних знань і практичних умінь щодо вибору технологічної схеми та послідовності технологічних апаратів з метою досягнення заданих кількісних та якісних показників продукції гірничих підприємств.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  


Теоретичні основи переробки матеріалів

Мета дисципліни полягає формування у студентів комплексу знань з теорії та практики зменшення негативного впливу матеріалів на довкілля, компетенцій щодо розроблення заходів із переробки матеріалів для захисту навколишнього середовища.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  


Екологічний аудит

Мета дисципліни формування знань, умінь і навичок організації та проведення екологічного аудиту і робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  Екологозберігаючі технології ліквідації гірничих підприємств

Мета дисципліни формування  умінь  та  компетенцій  щодо проектування,  планування  і  розроблення  комплексу  природоохоронних заходів,  спрямованих  на     покращення     стану  об'єктів  навколишнього середовища,  які  знаходяться  в  зонах  впливу  гірничих  комплексів,  що перебувають на різних стадіях ліквідації.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  Екологічна безпека грунтів у гірничодобувних районах

Мета дисципліни полягає  в  оптимізації  методів  оцінки  екологічної небезпеки  техногенно  трансформованих  під  впливом  гірничого  виробництва ґрунтів  для  їхньої  власної  родючості;  плануванні  екологічно  обґрунтованого рівня  техногенного  навантаження  на  території,  що  прилягають  до гірничодобувних  об’єктів

Аннотація

Силабус

Робоча програма  Інвентаризація та облік відходів

Мета дисципліни полягає  у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенції  з  проведення  інвентаризації  та  обліку  відходів  виробництва  та споживання на суб’єктах господарювання

Аннотація

Силабус

Робоча програма  Основи біоконверсії

Мета дисципліни надання  майбутнім  фахівцям  теоретичних  знань  та практичних навичок із загальних питань реалізації екологічно безпечних процесів біоконверсії і практичного втілення їх у різних галузях народного господарства.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  Техногенний та екологічний нагляд

Мета дисципліни надання майбутнім фахівцям теоретичних знань та практичних навичок з техногенного та екологічного нагляду для виявлення та  запобігання  порушенням  вимог  природоохоронного  законодавства суб'єктами  господарювання  та  забезпечення  інтересів  суспільства,  зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  Технології переробки промислових відходів

Мета дисципліни формування умінь та компетенцій для організації системи  поводження  з  відходами  згідно  вимог  чинного  законодавства  та розробки оптимальних шляхів поводження з відходами на підприємстві.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  Технології пилогазоочистки

Мета дисципліни –  формування  умінь  та  компетенцій  для забезпечення  аналізу  різноманітних  джерел  забруднення  атмосферного повітря  за  техніко-економічними  характеристиками,  а  також  кількісно-якісного  складу  газопилових  сумішей,  що  надходять  до  атмосфери,  з урахуванням  їх  фізико-хімічних  властивостей.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  Технології водопідготовки та водовідведення

Мета дисципліни –  підготовка  фахівців,  які  володітимуть  знаннями, пов’язаними  з  опануванням  різних  сучасних  та  ефективних  методів інтенсифікації роботи споруд водопостачання та водовідведення, вивченням високоефективних  технологій  водопідготовки  та  очищення  стічних  вод, вивченням шляхів зменшення витрат води та економічного і раціонального її використання,  отриманням  навичок  для  прийняття  вірних  проектних  та технологічних  рішень  з  урахуванням  економічної  складової  та  основ ресурсозбереження  для  успішного  виконання  в  майбутньому  своїх функціональних обов’язків. 

Аннотація

Силабус

Робоча програма  
Дисципліни, спрямовані на розвиток Soft skills 

Зелена промисловість

Мета дисципліни полягає  формування  у  студентів  комплексу  знань  з теорії та практики зменшення негативних впливів промисловості на довкілля, компетенцій  щодо  пошуку  та  аналізу  екологічної  інформації,  а  також компетенцій щодо розроблення заходів із «озеленення» промисловості.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт