Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ МАГІСТРІВ  (2020/2021)

Екологічна безпека грунтів у гірничодобувних районах

Мета дисципліни полягає в оптимізації методів оцінки екологічної небезпеки техногенно трансформованих під впливом гірничого виробництва ґрунтів для їхньої власної родючості; плануванні екологічно обґрунтованого рівня техногенного навантаження на території, що прилягають до гірничодобувних об’єктів; визначенні параметрів впливу гірничопромислових об’єктів на навколишнє середовище; прогнозі ступеня деструкції ґрунтів під впливом гірничодобувних підприємств; проведенні екологічного аудиту, інспектування та експертизи, моніторингу; виборі екологічно обґрунтованих технологічних процесів.

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Екологозберігаючі технології ліквідації гірничих підприємств

Мета дисципліни – формування умінь та компетенцій щодо проектування, планування і розроблення комплексу природоохоронних заходів, спрямованих на покращення стану об'єктів навколишнього середовища, які знаходяться в зонах впливу гірничих комплексів, що перебувають на різних стадіях ліквідації.

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Інвентаризація та облік відходів

Мета дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців магістрів умінь та компетенції з проведення інвентаризації та обліку відходів виробництва та споживання на суб’єктах господарювання.

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  Основи біоконверсії

Мета дисципліни – надання майбутнім фахівцям-екологам теоретичних знань та практичних навичок із загальних питань реалізації екологічно безпечних процесів біоконверсії і практичного втілення їх у різних галузях народного господарства.

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Стратегія сталого розвитку

Мета дисципліни – є ознайомлення з головними засадами державної екологічної політики, чинного природоохоронного законодавства та специфіки сталого розвитку регіонів і галузей економіки.

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Техногенний та екологічний нагляд

Мета дисципліни – надання майбутнім фахівцям-екологам теоретичних знань та практичних навичок щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  Технології водовідведення та водопідготовки

Мета дисципліни – формування умінь та компетенцій для забезпечення сучасного екологічного світогляду, розуміння необхідності запровадження екологічно спрямованої господарської діяльності, надання майбутнім фахівцям інженерно-технічних знань і практичних навичок для захисту водних об’єктів задля забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного середовища та ефективного природокористування.

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Технології переробки промислових відходів

Мета дисципліни – формування умінь та компетенцій для виявлення й ідентифікації промислових відходів на суб’єкті господарювання, проведення процедури інвентаризації відходів виробництва та споживання; паспортизації відходів та місць видалення відходів і т.д.; організації системи поводження з відходами згідно вимог чинного законодавства; ведення первинного обліку і поточного контролю над утворенням відходів на підприємстві та для розробки оптимальних шляхів поводження з відходами на підприємстві.

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  


Технології пилогаочистки

Мета дисципліни – формування умінь та компетенцій для забезпечення аналізу різноманітних джерел забруднення атмосферного повітря за техніко-економічними характеристиками, а також кількісно-якісного складу газопилових сумішей, що надходять до атмосфери з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей; оцінки доцільності впровадження певних засобів очистки технологічних газів на промисловому підприємстві; вміння розраховувати газоочисні пристрої та обґрунтовувати комплексні схеми очистки газопилових сумішей з оцінкою їх ефективності та попередження екологічних збитків.

Аннотація

Силабус

Інформація про викладача

Робоча програма  Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт