Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Активності аспірантів

На кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища в аспірантурі за освітньо-науковою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища», галузі знань 18 «Виробництво та технології» навчаються:

- денна форма:

1. Зворигін Кирило Олександрович, тема роботи «Удосконалення технології фіторемедіації деградованих земель гірничопромислових регіонів». Науковий керівник – д.т.н., проф. Ковров О.С.

2. Красовський Сергій Анатолійович, тема роботи «Розробка технології фіторекультивації відвалів відходів вуглевидобування». Наукові керівники: д.т.н., проф. Ковров О.С., к.б.н., доц. Клімкіна І.І. (проф. Г. Хайльмаєр від ТУ «Фрайберзька гірнича академія»). 

3. Лясов Костянтин Володимирович, тема роботи   «Розробка системи екологічного моніторингу територій розміщення відходів металургійного виробництва».   Наукові керівники: д.т.н., проф. Колесник В.Є., к.б.н., доц. Бучавий Ю.В.  

4. Ломазов Павло Костянтинович, тема роботи «Удосконалення системи моніторингу атмосферного повітря муніципальних промислових комплексів та агломерацій». Наукові керівники: д.т.н., проф. Павличенко А.В., к.б.н., доц. Бучавий Ю.В.

5. Фірсова Валерія Едуардівна, тема роботи "Розробка технології утилізації гірничо-промислових відходів". Науковий керівник – д.т.н., проф. Павличенко А.В.

6. Гетта Анастасія Андріївна, тема роботи "Обґрунтування контрольованої екотехнології вермікультивування для виробництва біогумусу". Науковий керівник – д.т.н., проф. Ковров О.С.

7. Чеберячко Лідія Миколаївна, тема роботи «Удосконалення системи управління екологічною безпекою промислових підприємств». Науковий керівник – к.т.н., доцент Борисовська О.О.

8. Березняк Олена Олександрівна, тема роботи "Обґрунтування  екологічно безпечної технології переробки золи виносу теплоелектростанцій з утилізацією залізовмісної фракції». Науковий керівник – к.т.н., доцент Борисовська О.О.

9. Сорока Вадим Володимирович, тема роботи: «Обґрунтування способів комплексної переробки металовмісних відходів сталепрокатних виробництв». Науковий керівник – д.т.н., проф. Павличенко А.В. 

10. Зудіков Андрій Олександрович, тема роботи "Удосконалення технологій очищення стічних вод підприємств гірничо-металургійного комплексу ». Науковий керівник – к.т.н., доцент Матухно О.В

- заочна форма:

1. Лампіка Тетяна Вікторівна, тема роботи «Підвищення рівня екологічної безпеки при поводженні з відходами видобутку корисних копалин». Науковий керівник – д.т.н., проф. Павличенко А.В.

2. Муліна Алевтина Вікторівна, тема роботи «Підвищення рівня екологічної безпеки транспортних потоків у населених пунктах». Науковий керівник – д.т.н., проф. Павличенко А.В.

3. Монюк Ірина Володимирівна, тема роботи «Зниження викидів забруднюючих речовин міськими котельнями на основі технологій ефективного ресурсозбереження». Науковий керівник – д.т.н., проф. Колесник В.Є.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт