Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Ковров А.С.

Ковров Олександр Станіславович (1971 р.н.), доктор технічних наук  з 2019 р.,  професор  кафедри  екології  з 2016 р.

За вагомий внесок у розвиток вугільної галузі України нагороджений знаком «Шахтарська слава» ІІІ ступеня.

У 1994 році закінчив біолого-екологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Біохімія» та здобув кваліфікацію «Біохімік. Викладач».

З 1995 по 1998 р.р. працював на шахті «Україна» ДХК «Селидіввугілля» заступником головного інженера з екологічної безпеки.

На кафедрі екології Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» працював на посаді асистента з 1999 р. Закінчив аспірантуру за фахом 21.06.01 «Екологічна безпека» у 2001 році.

У 2011 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.04 при Державному ВНЗ «Національний гірничий університет» за спеціальністю 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка». Тема дисертації: «Геомеханічне обґрунтування параметрів стійких укосів кар’єрів в складноструктурному масиві м’яких порід».

З 2012 року працював на кафедрі екології на посаді доцента.

У 2019 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.04 при НТУ «Дніпровська політехніка» за спеціальностями 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» та 21.06.01 «Екологічна безпека». Тема дисертації: «Управління зсувонебезпечністю природних схилів та техногенних укосів з неоднорідною структурою в мінливих геокліматичних умовах».

З 2016 року і дотепер працює на кафедрі екології на посаді професора.

На кафедрі екології забезпечує підготовку студентів з дисциплін: «Біомайнінг», «Техноекологія», «Технології захисту атмосферного повітря», «Технології захисту водних ресурсів», «Біомайнінг», «Міжнародні гранти та академічна мобільність», здійснює керівництво дипломних робіт студентів денної та заочної форм навчання.

Міжнародна діяльність.

Приймає активну участь в розвитку міжнародної діяльності кафедри та університету. Плідно працює на посаді начальника відділу міжнародних зв’язків ННЦ міжнародного співробітництва НТУ «Дніпровська політехніка» (0,5 ставки за сумісництвом). Отриманий міжнародний досвід Ковров О.С. активно втілює в навчальний процес підготовки фахівців в галузі екології та збалансованого природокористування, залучаючи студентів університету до участі в міжнародних програмах академічної мобільності.

Ковров О.С. приймає участь в міжнародних освітніх та наукових проектах. У 2002-2003 роках проходив стажування на кафедрі екологічної інженерії університету штату Вайомінг (США) в рамках міжнародного гранту програми Фулбрайта для викладачів ВНЗ (Junior Faculty Development Program). У 2007 р. приймав участь у наукових дослідженнях в рамках міжнародного проекту «Стійкість геотехнічних систем: ризики,процеси та явища» (грант фонду Civillian Research and Development Foundation, USB1-021-DP-07). У 2013 р. отримав грант Німецької служби академічних обмінів (DAAD) для викладачів та дослідників університетів за тематикою «Оцінка стійкості природних схилів та техногенних укосів» в Рейн-Вестфальському технічному університеті м. Аахен. З 2015 р. приймає участь в освітньому проекті Британської Ради в Україні «Англійська для університетів» в рамках якого розробляє та впроваджує в навчальний процес кафедри та університету спеціалізовані дисципліни англійською мовою. Рівень володіння англійською мовою за результатами тесту Aptis (British Council) – С1.

З 2015-2018 р.р. спільно з доц. Клімкіною І.І. координував чотирирічний освітньо-науковий проект DAAD «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику» (“Biotechnology In Mining – Integration Of New Technologies Into Educational Practice”) між НГУ та ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина).

З 2019 р. спільно з доц. Клімкіною І.І. координує чотирирічний освітньо-науковий проект DAAD «Екомайнінг: розробка інтегрованої програми аспірантури для сталого гірництва та екологічних заходів» (“EcoMining: Development of Integrated PhD Program for Sustainable Mining & Environmental Activities”, 2019–2022) між НТУ «ДП» та ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина).

Наукова діяльність.

Ковров О.С. має понад 170 друкованих наукових та навчально-методичних праць: з них 15 статей в наукометричній базі Scopus, 90 статей у фахових виданнях України та за її межами, 60 доповідей на міжнародних та регіональних конференціях, 4 монографії та 13 методичних розробок.

Публікації

Монографії:

1. Ковров А.С. Геомеханическая оценка устойчивости бортов карьеров и отвалов: монография / Б.Р. Ракишев, А.Н. Шашенко, А.С. Ковров. – Алматы: «Гылым», НАН РК, 2017. – 234 с.

2. Управление устойчивостью карьерных откосов: Монография / Нурпеисова М.Б., Ковров А.С. М-во образования и науки Украины; Нац. горн. ун-т., М-во образования и науки Республики Казахстан; Каз. нац. исслед. техн. ун-т. – Д. : Литограф, 2016. – 363 с. ISBN 978-617-7379-06-4.

3. Устойчивость бортов карьеров в сложноструктурном массиве мягких пород: Монография / Ковров А.С. – Д.: Национальный горный университет», 2013. – 131 с. ISBN 978-966-350-415-5.

4. Екологічна та економічна складові використання гео-технічних систем України: Моно­графія / Півняк Г.Г., Бешта О.С., Пілов П.І. та ін. Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 223 с.

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science):

1. Samarska A., Zelenko Yu., Kovrov O. Investigation of Heavy Metal Sources on Railways: Ballast Layer and Herbicides (2020). Journal of Ecological Engineering, Vol. 21 (8), p.32–46. https://doi.org/10.12911/22998993/127393 (Scopus).

2. Babets D.V., Kovrov O.S., Moldabayev S.K., Tereschuk R.M., Sosna D.O. Impact of water saturation effect on sedimentary rocks strength properties. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020 (4), 76-81. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/076. (Scopus).

3. Kovrov O., Kolesnyk V., Buchavyi Yu. Development of the landslide risk classification for natural and man-made slopes based on soil watering and deformation extent. «Mining of Mineral Deposits», Volume 14 (2020), Issue 4, 105-112. https://doi.org/10.33271/mining14.04.105. (WoS).

4. Shashenko O., Shapoval V., Kovrov O., Skobenko A., Tiutkin O., Babii K., Samorodov O., Slobodyanyuk S. Determining the influence of physical nonlinearity of soil strength properties on the estimated base resistance. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Applied mechanics. – 2019. – 6/7 ( 102 ). – P.19-27. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.184946. (Scopus).

5. Rakishev B.R., Shashenko A.N., Kovrov O.S. Trends of the rock failure conceptions development. News of National Academy of Sciences of republic of the Kazakhstan. Series of geology and technical Sciences. Vol. 6, Number 432. – 2018. – P.161–169. https://doi.org/10.32014/2018.2518-170X.46 (Scopus).

6. Kulikova, D., Buchavy, Y., Kovrov O.S., Fedotov,V. GIS-based Assessment of the Assimilative Capacity of Rivers in Dnipropetrovsk Region. Journal of Geology, Geography and Geoecology. – 2018. – 27(2). – 274–285. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111851. (WoS).

7. Kovrov O.S., Prychyna K.S. Slope stability assessment of hydraulic-fill soil dams and fill-up embankments. Scientific Bulletin of National Mining University. 2017. Vol. №6(162). P. 97–105. (Scopus).

8. Shashenko A.N., Kovrov O.S. Comparative analysis of two failure criteria for rocks and massifs. Scientific Bulletin of National Mining University, Vol. 6(156), 2016. P. 54–59. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2016_6_8. (Scopus).

9. Шашенко А.Н., Ракишев Б.Р., Ковров А.С. Критерий разрушения структурно неоднородных материалов. Журнал «Mining of Mineral Deposits», Volume 10 (2016), Issue 3, pp. 84–89.http://dx.doi.org/10.15407/mining10.03.084. (WoS).

10. Ковров А.С., Бабий Е.В, Ракишев Б.Р., Куттыбаев А.Е. Влияние обводненности насыпного массива пород на геомеханическую устойчивость участка циклично-поточной технологии. Журнал «Mining of Mineral Deposits», Volume 10 (2016), Issue 2, pp. 55–63. http://dx.doi.org/10.15407/mining10.02.055 .(WoS).

11. Shashenko A.N., Kovrov O.S., Rakishev B.R., Mashanov A.A. On the issue of analytical and empirical criteria application for rock failure assessment /In: Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining. CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London. 2015. - P. 143-150.

12. Solodyankin O.V., Kovrov A.S., Ruban N.N. Investigation of physical and mechanical properties of subsident soils at the Yevpatoriyskaya ravine located in the City of Dnepropetrovsk / Scientific Bulletin of the National Mining University. – 2015. – Vol. 1. – P. 15–20.

13. Seituly К., Shashenko A.N., Kovrov A.S. Modern approaches to slope stability valuation while surface mining / Scientific Bulletin of the National Mining University. – 2014. – Vol. 5. – P. 51–57.

14. Rakishev B.R., Seituly К., Kovrov A.S. Physical modeling geomechanical stability of internal overburden dumps / Beijing International Symposium on Land Reclamation and Ecological Restoration LRER 2014. October 16-19, 2014. Beijing, China. Vol.1. – P. 583–588.

15. Rakishev B.R., Seituly К., Kovrov A.S. Modeling slope stability of internal overburden dumps and quarry faces on equivalent materials / In: Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining. CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London. 2014. – P. 427–433.

16. Сдвижкова О.О., Ковров А.С., Кирияк К.К. Геомеханическая оценка устойчивости оползневого склона методом конечных элементов / Науково-технічний журнал «Науковий вісник Національного гірничого університету», 2014. – №2. – С. 86–92.

17. Kolesnyk V.Ye. Kulіkova D.V., Kovrov A.S. In-stream settling tank for effective mine water clarification / CRC Press/Balkema, Netherlands; Taylor & Fransis Group, London, UK, 2013. – P. 285–289.

18. Ковров О.С. Порівняльна характеристика методик розрахунку циклонів для пиловловлювання / Науково-технічний журнал «Науковий вісник Національного гірничого університету», 2013. – №3. – С. 103–110.

19. Kovrov A.S. Modeling of the rock slope stability at the controlled failure / A.N. Shashenko, E.A. Sdvizhkova, A.S. Kovrov // “EUROCK 2010: Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering”: Proceedings and monographs in engineering, water and earth sciences, June 15-18, 2010, Lausanne, Switzerland. – London: CRC Press / Balkema, 2010. - P. 581-584.

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

1. Kulikova D.V., Kovrov O.S. Improvement of mine water treatment technological scheme by implementing rapid sand filters. Науково-практичний журнал «Екологічні науки», № 4(31), С.107-111. https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.4-31.16.

2. Ковров О.С., Омельченко В.В., Козаченко А.М. Аналіз хімічного перетворення забруднюючих речовин в атмосфері урбанізованих та промислових територій. Зб. наук. праць НГУ. – 2020.– №61. – С.103–115. https://doi.org/10.33271/crpnmu/61.103.

3. Ковров О.С., Кулікова Д.В. Обґрунтування доцільності впровадження усереднювачів в технологію очистки господарсько-побутових стічних вод. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2020. – № 3. – С. 13–21. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-150-3-13-21.

4. Ковров О.С., Кулікова Д.В., Сушко З.Л. Обґрунтування доцільності мокрої очистки газопилових викидів на шахтній котельні. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. – 2020.– № 1. – С. 132–139. https://doi.org/10.15589/znp2020.1(479).17.

5. Ковров О.С., Кулікова Д.В., Кравченко Н.Д. Обоснование комплексной технологии очистки шахтных вод и дымовых газов котельной. Науково-практичний журнал «Екологічні науки». – 2020.– № 29. – С. 12–18. https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.2-29.1.2.

6. Ковров О.С., Зворигін К.О. Визначення вмісту важких металів в сольових батарейках та акумуляторах. Науково-практичний журнал «Екологічні науки». – 2020.– № 28. – С.165-172. https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.1-28.26.

7. Ковров О.С., Клімкіна І.І., Самарська А.В. Красовський С.А. Лабораторне дослідження процесу біовилуговування важких металів як явища кислотного шахтного дренажу. Зб. наук. праць НГУ. – 2020.– №60. – С. 150–161. https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.150.

8. Kovrov O., Fedotov V., Zvoryhin K. Justification of phytoremediation technology of degraded landscapes on the basis of ecosystem approach. Technology audit and production reserves: Industrial and technology systems. – 2019. – Vol. 6/3 (50). – P. 3–9. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.185204. (Index Copernicus).

9. Kovrov O., Klimkina I., Kodachenko L. Justification of the method for phytoremediation of degraded and contaminated lands by composite vermicompost briquettes. Technology audit and production reserves: Industrial and technology systems. – 2019. – Vol. 5/3 (49). – P. 28–32. DOI: 10.15587/2312-8372.2019.183078. (Index Copernicus).

10. Kovrov O., Heilmeier H., Klimkina I. ECOMINING as a pattern of integrated approach towards sustainable mining. «Форум гірників – 2019»: Матеріали між нар. конф., 26-27 вересня 2019 р., Д.: Журфонд, 2019. – С. 344–350.

11. Kovrov O., Kolesnyk V. Development of the landslide hazard control system of natural and man-made slopes. Technology audit and production reserves: Industrial and technology systems. – 2018. – Vol. 6/3 (44). – P. 21–25. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.149799. (Index Copernicus).

12. Rakishev B.R., Shashenko O.M, Kovrov O.S., Samenov G. K. Estimating stability of internal overburden dumps on the inclined foundation by Bishop criterion / 12th International Symposium Continuous Surface Mining (ISCSM), Springer International Publishing Switzerland. – Aachen, Germany, September 21-24, 2014. Volume 1. – РР. 109–114.

Профілі у наукометричних базах:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3364-119X

Scopus ID: 55195700300

Researcher ID: B-6984-2018

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Kovrov

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=CBtSJS4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Контакти: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 701,тел.: +38 (0562) 469016,

E-mail: kovrov.o.s@nmu.one

© 2006-2021 Інформація про сайт