Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Вийшов з друку навчальний посібник кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища:

Борисовська О.О. Інвентаризація та облік відходів : навч. посібник / Дніпро: Літограф, 2017. – 168 с.

В начальному пособнику викладені основні відомості про систему державного обліку відходів в Україні. Розглянуто модель системи керування відходами на підприємстві. Приділено увагу обов’язкам суб’єктів господарювання щодо поводження з відходами. Проаналізовано процедуру виявлення та ідентифікації відходів. Досліджені стадії інвентаризації відходів (підготовчу, основну, заключну, а також стадію реєстрації даних інвентаризації). Розглянуто процедуру паспортизації відходів та місць видалення відходів; нормування утворення відходів; постановка на облік об'єктів утворення відходів; отримання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. Викладені основні вимоги щодо ведення первинного обліку та поточного контролю відходів на підприємстві.

Навчальний посібник стане в пригоді студентам-екологам при вивченні відповідних дисциплін, а також спеціалістам у галузі поводження з відходами.


Вийшла з друку монографія кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища: Колесник В.Є. Методи оцінки екологічної небезпеки експлуатації і ліквідації вугільних шахт та напрями і засоби її зниження. Монографія / В.Є. Колесник, А.В. Павличенко. – Дніпро: Літограф, 2017. – 208 с. з присвоєнням ISBN: 978-617-7540-03-7

Монографія присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми удосконалення методологічного підходу до комплексної оцінки рівня екологічної небезпеки, обумовленого багаторічною експлуатацією та ліквідацією вугільних шахт, розробки та пошуку оптимальних форм управління екологічною безпекою вугледобувної галузі. Систематизовано екологічні та техногенні наслідки підземного видобутку вугілля, узагальнено механізми трансформації об’єктів навколишнього середовища, масиву гірських порід та земної поверхні на сталому і завершальному етапах функціонування вугільних шахт. Розроблено засоби локалізації пилових викидів зі ствола вугільної шахти в атмосферу, вловлювання пилу електрофільтром з низьким аеродинамічним опором, технологічні схеми ліквідації гірничих виробок залежно від ступеня їх екологічної небезпеки.

Розроблено методологію оцінки рівня екологічної небезпеки експлуатації та ліквідації вугільних шахт за сумою середніх балів оцінок екологічного стану компонентів навколишнього середовища, обумовленого впливом пріоритетних техногенних чинників вугледобування.

Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників вугледобувної промисловості, науково-дослідних і проектних організацій. Може бути використана у навчальному процесі вищих навчальних та середніх професійних закладів при викладанні екологічних та гірничих спеціалізованих дисциплін.


Способи і засоби підвищення екологічної безпеки скиду шахтних вод в поверхневі водойми. Монографія. / Колесник В.Є., Долгова Т.І., Кулікова Д.В., Павличенко А.В. – Дніпро: Літограф, 2016. – 132 с. ISBN 978-617-7379-87-3

Монографія присвячена розробці способів підвищення рівня екологічної безпеки скиду шахтних вод підприємств вугільної промисловості в поверхневі водойми за рахунок покращення ефективності їх очищення. Встановлено залежність рівня екологічної небезпеки скиду забрудненої шахтної води в поверхневі водойми підприємствами вугледобувної промисловості від комплексу гідрохімічних показників якості води. Розроблено математичну модель оптимізації параметрів процесу освітлення шахтної води, що передбачає відстоювання в горизонтальному відстійнику вдосконаленої конструкції, з урахуванням його геометричної форми й конструктивних особливостей. Розроблено спосіб та технічне рішення для зниження рівня екологічної небезпеки скиду шахтної води, забрудненої механічними домішками полідисперсного складу, що дозволяє підвищити ефективність очищення шахтної води від завислих речовин та знизити рівень екологічної небезпеки її скиду в поверхневі водойми. Вдосконалено методику визначення раціональних параметрів процесу освітлення шахтної води при реалізації запропонованих способів її очищення.

Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників гірничодобувної промисловості, науково-дослідних і проектних організацій. Може бути використана у навчальному процесі вищих навчальних та середніх професійних закладів при викладанні гірничих та еколого-орієнтованих спеціалізованих дисциплін.

Способи і засоби підвищення екологічної безпеки масових вибухів в залізорудних кар’єрах за пиловим чинником / В.Е. Колесник, А.А. Юрченко, А.А. Литвиненко, А.В. Павличенко – Дніпропетровськ: Літограф, 2014. – 112 с. – Рос. мовою. ISBN 978-966-2267-47-1

Проаналізовано основні закономірності розповсюдження пилової хмари після масових вибухів в залізорудних кар’єрах, рівні її екологічної небезпеки та наведено результати розробки екологічно ефективних рішень зі зменшення викидів пилу в атмосферу. Запропоновано метод визначення висоти підйому частинок залізорудного пилу під дією теплових чинників. Розроблено технічні рішення зі зменшення висоти підйому пилової хмари та дальності її розповсюдження, що передбачають оптимізацію параметрів свердловинних зарядів та використання набійки свердловинних зарядів у вигляді гумової пробки з анкерним пристроєм. Удосконалено спосіб знепилювання шляхом зрошування пилової хмари, обґрунтовано необхідні розміри капель та об’єми води. Для транспортування та розбризкування води над пиловою хмарою обґрунтовано використання спеціальним чином обладнаних вертольотів. Впровадження запропонованих технічних рішень підвищує ступінь екологічної небезпеки масових вибухів за пиловим чинником до рівня «безпечний».

Монографія розрахована на фахівців з екологічної безпеки, а також буде корисною для викладачів, аспірантів та студентів.


Биотехнология

Біотехнології в екології : навч. посібник / А.І. Горова, С.М. Лисицька, А.В. Павличенко, Т.В. Скворцова. – Д. : Національний гірничий університет, 2012. – 184 с.


Розглянуто передумови розвитку біотехнології як науки в її застосуванні для вирішення екологічних проблем, окреслено перспективи її використання в різних галузях національної економіки, наведено біотехнологічні схеми промислових виробництв. Приділено увагу новітнім напрямам біотехнології в екології, це біоенергетика, біосенсорні методи аналізу, біоочищення стічних вод, отримання біопрепаратів і біодобрив, методи керування процесом забруднення довкілля ксенобіотиками.

Навчальний посібник стане в пригоді студентам-гірникам та екологам, біотехнологам при вивченні відповідних дисциплін.

 
  

Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В.Б., Сафранов Т.А., Горова А.І., Прилипко В.А., Адаменко О.М., Полетаева Л.М., Картавцев О.М., Моніторинг довкілля: Підручник / За ред. В.М. Боголюбова. - К.: НУБіПУ, 2010.-162 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1800 від 24.10.2007p.).

У підручнику висвітлені загальні уявлення про методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. В 4-х розділах підручника викладено теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описано особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля. Вперше наведена характеристика соціально-екологічного моніторингу. Розглянуто проблеми застосування дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій в системі екологічного моніторингу.

Розрахований на студентів екологічних, гідрометеорологічних, технічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів України, а також на широке коло читачів, які бажають розширити свої знання у галузі моніторингу довкілля.


Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В.Б., Сафранов Т.А., Горова АЛ., Прилипко В.А., Адаменко О.М.]

за ред. В.М. Боголюбова і Т.А. Сафранова. - Херсон: Грінь Д.С., 2011. - 530 с

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1800 від 24.10.2007p.).

У підручнику ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби моніторингових досліджень. Висвітлені методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. Вперше наведена характеристика таких видів моніторингу як соціально-екологічний, еколого-гігієнічний та ін. Авторами зроблена спроба детальної класифікації різновидів моніторингу довкілля. Вперше велика увага приділена застосуванню в системі екологічного моніторингу дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій, а також основам екологічного картографування.

Розрахований на студентів екологічних, технічних та інших спеціальностей ВНЗ України, а також на широке коло читачів.


Колесник, В.Є. Пиловий викид вентилятора головного провітрювання вугільної шахти: екологічна небезпека, способи зниження або локалізації / В.Є. Колесник, Л.А. Головіна, М.В. Левченко, - Д.: Національний гірничий університет, '2011.-125 с.

Наведено основні результати аналізу та досліджень пилових викидів в атмосферу з вентиляційних стволів вугільних шахт, що здійснюються вентиляторами головними провітрювання. Проаналізовано екологічну небезпеку вугільно-породного пилу для людей і довкілля, інтенсивність його викидів та чинники, що їх визначають. Розглянуто методи та математичні моделі, що використані для розрахунків обсягів пилових викидів і побудови діаграм розсіювання пилу в приземному шарі атмосфери. Систематизовано традиційні засоби боротьби з пилом у вугільних шахтах. Запропоновано технічні рішення, що спрямовані на зниження пилових викидів з устя головних вентиляторів провітрювання або локалізацію області їх розсіювання. Наведено методи оцінки їх екологічної ефективності.

Монографія розрахована на фахівців з екологічної безпеки, а також буде корисною для викладачів, аспірантів та студентів технічних вузів.


Долгова Т.І.Словник-довідник з екологічної безпеки. Терміни та визначення [Текст] / Т.І. Долгова. - Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. - Т. 2. - 224 с. - Рос. мовою.

Наведено основні терміни та визначення, що використовуються при вирішенні проблем екологічної безпеки, їх кількісної оцінки, а також моніторингу екологічно небезпечних систем різного характеру, їх нормування, системного аналізу, прогнозу та мінімізації впливу.

Словник-довідник розрахований на фахівців з екологічної безпеки, а також буде корисним для викладачів, аспірантів та студентів.Долгова Т.І. Екологічна безпека ґрунтів у гірничодобувних районах: Монографія. - Д.: Національний гірничий університет, 2009. - 270 с.

Монографія присвячена проблемі підвищення ефективності контролю екологічної безпеки в гірничопромислових районах за станом техногенно трансформованих ґрунтів та наслідками їх зміни.

 
© 2006-2021 Інформація про сайт