Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Миронова И.Г.

Миронова Інна Геннадіївна – еколог, кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища.

У 2001 році закінчила з відзнакою Національну гірничу академію України за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію "Еколог".

У 2001-2004 роках навчалася в аспірантурі при Національному гірничому університеті з відривом від виробництва за фахом 21.06.01 – "Екологічна безпека".

З 2001 по 2014 роки працювала на посаді асистента кафедри екології Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

В 2004 році разом з молодими вченими кафедри під керівництвом наукового керівника, завідуючою кафедрою екології Національного гірничого університету, професора, д.б.н. Горової А.І., приймала участь та отримала друге місце у конкурсі «Молодь Дніпропетровська – рідному місту» з проектом під назвою «Впровадження системи комплексного еколого-генетичного моніторингу довкілля та здоров’я людини на території міста Дніпропетровська».

В 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.02 при Державному ВНЗ «Національний гірничий університет» за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» на тему: «Підвищення екологічної безпеки при видобутку залізних руд підземним способом».

З 2014 року і дотепер працює на кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» на посаді доцента.

В 2015 році проходила стажування в Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища.

Весною 2017 року проходила підвищення педагогічної кваліфікації в Центрі інженерної педагогіки ДВНЗ «НГУ» (IGIP Міжнародне товариство інженерної педагогіки). У рамках реалізації умови про співпрацю між Національним гірничим університетом, м. Дніпро, Україна та концерном Geobit, м. Хжанув, Польща в серпні 2017 року проходила науково-практичний та методико-педагогічний курс з підготовки та наукового супроводження наукових освітніх проектів, з опанування інноваційних форм та методів навчання, а також вдосконалення мовної підготовки.

В травні 2018 році отримала сертифікат про закінчення курсу польської мови в обсязі 240 годин та здала екзамен з польської мови на рівні підготовки В1 при Центрі Українсько-Польської Співпраці.

В 2021 році проходила стажування в Дніпровському державному аграрно-економічному університеті на кафедрі водогосподарської інженерії. В 2022 році закінчила курси в учбовому центрі Атлант та отримала сертифікат на тему: Ландшафтний дизайн.

На платформі масових відкритих онлайн-курсів "Прометеус" пройшла та отримала сертифікати про проходження курсів:

- Екопрактики для сільського господарства та громад,

- Урбаністика: сучасне місто,

- АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ,

- Добробут планети: що має знати й може вміти кожен.

Була учасником вебінарів Компанії Clarivate на теми: «Хижацькі видання: розпізнати та уникнути», «Підбір видання та оформлення матеріалів для публікації», «Типи пошуку в Web of Science Core Collection.

З 2021 року член громадської організації "ЕкоТех".

На кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища для бакалаврів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 184 «Гірництво»:

-            Екологія міських систем;

-            Ландшафтна екологія та заповідна справа;

-            Рекреаційні ресурси та курортологія;

-            Рекреаційні ландшафти;

-            Основи екологічної токсикології;

-            Екологія;

-            Екологія гірництва.

Для магістрів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» викладає дисципліни:

-            Ландшафтний дизайн промислових територій;

-            Техногенний та екологічний нагляд;

Керує ландшафтно-екологічною навчальною практикою.

Керує виконанням кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів.

Виконує обов’язки секретаря науково-методичної комісії за спеціальністю 183 "Технологій захисту навколишнього середовища".

Є гарантом освітньо-професійної програми вищої освіти підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Наукова діяльність.

Приймала участь у виконанні наступних науково-дослідних робіт кафедри за держбюджетною та госпдоговірною тематиками.

-  ГФ-177 «Розробка заходів реабілітації та поліпшення стану довкілля».

- ГФ-186 «Розробка заходів з підвищення рівнів екологічної безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу».

- ГП-460 «Розвиток теорії раціонального надрокористування для забезпечення сталого функціонування техноекосистем гірничовидобувних регіонів та охорони навколишнього середовища».

- ГП-480 «Розробка екологобезпечних технологій ведення гірничих робіт з урахуванням потреб в ліквідації та консервації гірничодобувних підприємств».

- ГФ-196 «Розробка заходів з поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки у гірничодобувних регіонах» 2016-2019.

- ГП-484 «Розробка екологобезпечних технологій видобування корисних копалин і гірничотехнічної рекультивації, спрямованих на ефективне використання постгірничопромислових територій».

- ГП-496 «Розробка технологічних основ екологобезпечного видобутку корисних копалин в техногенно-навантажених гірничопромислових регіонах  України»;

- ГФ-206 «Обґрунтування заходів з ресурсозбереження та підвищення рівня екологічної безпеки промислових та урбанізованих територій».

Напрями наукової діяльності:

Наукова діяльність пов’язана з дослідженням проблем зменшення екологічного навантаження на довкілля при проведенні підземних гірничих робіт. За матеріалами досліджень підготовлено двадцять наукових публікацій у наукових фахових виданнях України та у передових науково-метричних базах даних.

Напрям індивідуальної наукової діяльності – дослідження теоретичних та практичних аспектів підвищення екологічної безпеки при видобутку залізних руд підземним способом. Коло наукових інтересів – розробка засобів та заходів зменшення газопилових викидів рудних шахт.

 ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографія:

1. Технологія підвищення екологічної безпеки при видобутку залізної руди підземним способом: Монографія / А.І. Горова, І.Г. Миронова, М.М. Кононенко, О.В. Павліченко; Дніпропетровськ: Літограф, 2014. – 136 с. ISBN 978-966-2267-61-7. http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/146564

2. Геомеханіка створення підземної інфраструктури при видобуванні руд із застосуванням емульсійних вибухових речовин: монографія / М.М. Кононенко, О.Є. Хоменко, І.Л. Коваленко, І.Г. Миронова, А.В. Косенко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: Журфонд, 2024. – 252 с.

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/146564

Навчальний посібник:

Ґрунтознавство: навч. посібник / А.А. Юрченко, І.Г. Миронова; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ «ДП», 2022. – 226 с.

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science):

1. Khomenko, O., Kononenko, M., & Myronova, I. (2013). Blasting works technology to decrease an emission of harmful matters into the mine atmosphere. Mining Of Mineral Deposits, 231-235. http://dx.doi.org/10.1201/b16354-43 (Scopus)

2. Myronova, I. (2015). Changing of biological traits of winter wheat that vegetate near emission source of iron-ore mine. Mining Of Mineral Deposits, 9(4), 461-468. http://dx.doi.org/10.15407/mining09.04.461 (Web of Science)

3. Myronova, I. (2016). Prediction of contamination level of the atmosphere at influence zone of iron-ore mine. Mining Of Mineral Deposits, 10(2), 64-71. http://dx.doi.org/10.15407/mining10.02.0064 (Web of Science)

4. Khomenko, O., Kononenko, M., & Myronova, I. (2017). Ecological and technological aspects of iron-ore underground mining. Mining Of Mineral Deposits, 11(2), 59-67. http://dx.doi.org/10.15407/mining11.02.059 (Web of Science)

5. Khomenko, O., Kononenko, M., Myronova, I., & Sudakov, A. (2018). Increasing ecological safety during underground mining of iron-ore deposits. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (2), 29-38. http://dx.doi.org/10.29202/nvngu/2018-2/3 (Scopus)

6. Khomenko, O., Kononenko, M., Myronova, I., & Savchenko, M. (2019). Application of the emulsion explosives in the tunnels construction. E3S Web of Conferences, 123, 01039. 

7. Kononenko M., Khomenko O., Myronova I., & Kovalenko I. (2022). Economic and environmental aspects of using mining equipment and emulsion explosives for ore mining. Mining Machines, 40(2), 88-97. https://doi.org/10.32056/KOMAG2022.2.4

8. Khomenko O., Kononenko M., Myronova I., Kovalenko I., Cabana Edgar Cáceres, Dychkovskyi R. (2023). Technology for increasing the level of environmental safety of iron ore mines with use of emulsion explosives. Mining Machines, 41(1), 48-57. https://doi.org/10.32056/KOMAG2023.1.5

9. Khomenko O., Kononenko M., Myronova I., Kosenko A., & Cabana, Edgar Cáceres (2024). Environmental assessment of the use of emulsion explosives in underground iron ore mining. Mining Machines, 42(1), 49-58. https://doi.org/10.32056/KOMAG2024.1.4

10. Kononenko, M., Khomenko, O., Kosenko A., Myronova I., Bash V. & Pazynich Yu. (2024). On the formation of a mine-based energy resource complex. E3S Web of Conferences, 526, 01010. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202452601010

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

1. Gorova, A., Kolesnyk, V., & Myronova, I. (2014). Increasing of environmental safety level during underground mining of iron ores. Mining Of Mineral Deposits, 8(4), 473-479. http://dx.doi.org/10.15407/mining08.04.473

2. Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій / А.І. Горова, Ю.В. Бучавий, А.В. Павличенко, І.Г. Миронова // Екологічна безпека та природокористування. – 2014. – Вип. 14. - С. 53-58. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2014_14_7

3. Долгова Т.І., Миронова І.Г., Павличенко А.В. Оцінка еколого-економічної ефективності технології відбійки залізних руд із застосуванням емульсійних вибухових речовин // Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. праць / ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України.  – Дніпропетровськ, 2014.- Вип. 117. – С. 206-214. http://www.geotm.dp.ua/index.php/uk/2014-rik/vipusk-117

4. Долгова Т.І., Миронова І.Г., Павличенко А.В. Екологічна оцінка стану рослин, що ростуть у зоні впливу викидів залізорудних шахт // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. - № 44. – С. 167-173. http://znp.nmu.org.ua/pdf/2014/44.pdf

5. Mironova, I., & Borysovs'ka, O. (2014). Defining the parameters of the atmospheric air for iron ore mines. Progressive Technologies Of Coal, Coalbed Methane, And Ores Mining, 333-339. http://dx.doi.org/10.1201/b17547-57

6. Миронова І.Г. Стан атмосферного повітря навколо залізорудної шахти, розташованої в межах міста // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2015 – № 47 – С. 73-78. http://znp.nmu.org.ua/pdf/2015/47.pdf

7. Myronova, I. (2015). The level of atmospheric pollution around the iron-ore mine. New Developments In Mining Engineering 2015, 193-197. http://dx.doi.org/10.1201/b19901-35

8. Шляхи зниження техногенного навантаження на гірничодобувні регіони України / О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко, І.Г. Миронова, К.О. Юрченко // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2017 – №51 – С. 77 – 83. http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150359

9. Оцінка екологічного стану житлового масиву міста Дніпра /  Миронова І.Г., Мілютіна В.І. // Збірник наукових праць НГУ. – Дніпро: Національний ТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – № 66. – 254 - 266 с. https://doi.org/10.33271/crpnmu/66.254

10. Кононенко М.М., Хоменко О.Є., Коваленко І.Л., Миронова І.Г. Дослідження густини та швидкості детонації емульсійних вибухових речовин. Збірник наукових праць НГУ. 2022. № 68. С. 43–57. https://doi.org/10.33271/crpnmu/68.043

11. Kononenko M., Khomenko O., Myronova I., & Kovalenko I. (2022). Economic and environmental aspects of using mining equipment and emulsion explosives for ore mining. Mining Machines, 40(2), 88-97. https://doi.org/10.32056/KOMAG2022.2.4

12. М.М. Кононенко, О.Є. Хоменко, І.Г. Миронова, І.Л. Коваленко. Економіко-екологічна ефективність використання емульсійних вибухових речовин при підземному видобуванні руд. Збірник наукових праць НГУ. 2022. № 70. С. 22-35. https://doi.org/10.33271/crpnmu/70.022.

 Патенти на винаходи та корисні моделі:

1. Кононенко М.М., Хоменко О.Є., Миронова И.Г., Мальцев Д.В. Пат. на винахід № 108639 Україна МПК E21C 41/22. Спосіб видобування корисних копалин буропідривним методом; заявник і патентовласник – НГУ. – № a201211588; заявл. 08.10.2012; опубл. 25.05.2015, Бюл. №10. Київ: ДП «Державний інститут промислової власності».

 Методичні рекомендації:

1. Екологія гірництва. Матеріали методичного забезпечення до практичних робіт/ І. Г. Миронова, А. А. Юрченко. − Д.: Національний гірничий університет, 2018. – 28 с.

2. Рекультивація земель. Матеріали методичного забезпечення до практичних робіт для студентів спеціальності 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» /А.В. Павличенко, А.А. Юрченко, О.О. Конопльова, І.Г. Миронова. - Д.: Національний гірничий університет, 2018. – 24 с.

3. Екологічна безпека ґрунтів у гірничодобувних районах. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища»  Т.І. Долгова, І.Г. Миронова. – Д.: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019. – 44 с.

4. Ґрунтознавство. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» [Текст] / Т.І. Долгова, І.Г. Миронова; НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 24 с.

5. Ландшафтно-екологічна навчальна практика. Методичні рекомендації для студентів освітньо-професійної програми «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 «Екологія» [Текст] / І.Г. Миронова, А.В. Павличенко, В.В. Федотов; НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 32 с.

6. Кваліфікаційна робота магістра: методичні рекомендації для студентів освітньо-наукової програми «Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» [Текст] / В. Є. Колесник, А. В. Павличенко, С. А. Риженко та ін. НТУ «Дніпровська політехніка». Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 46 с.

7. Ґрунтознавство. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо-професійних програм «Біологія», «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Текст] / І. Г. Миронова, І. І. Клімкіна, В.Ю. Ґрунтова, А.А. Юрченко. НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 41 с.

8. Ландшафтний дизайн промислових територій. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо-професійних програм «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» другого (магістерського) рівня вищої освіти [Текст] / І.Г. Миронова, Ю.В. Бучавий; НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 20 с.

9. Екологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів освітньо-професійних програм «Хімічні технології та інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І.Г. Миронова, О.О. Борисовська; НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 43 с.

10. Ландшафтна екологія та заповідна справа. Методичні рекомендації до виконання практичних та індивідуальних робіт для студентів освітньо-професійної програми «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І.Г. Миронова, В.Ю. Ґрунтова, Д.О. Кошка; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2022. – 94 с.

11. Технології захисту ґрунтів і надр. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О.С. Ковров, І.Г. Миронова; Міністерство освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2023. – 32 с.

12. Основи екології. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів освітньо-професійної програми «Біологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І.Г. Миронова, Д.В. Кулікова, В.В. Федотов; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2023. – 39 с.

 Участь у конференціях та симпозіумах:

1. Миронова І.Г. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря на території залізорудної шахти, розташованої в межах міста //«Школа підземної розробки - 2016». Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (Бердянськ, 15-18 серпня 2016 р.). Д.: ДВНЗ «НГУ» кафедра підземної розробки родовищ – 2016. – С.97-98.

2. Миронова І.Г. Спосіб підвищення екологічної безпеки при підземному видобуванні залізних руд // Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі» відбулась 14 грудня 2016 р., Кривий Ріг, Україна. С.103.

3. Миронова І.Г., Товстонос Д.С. студент гр. 101-16-1. Способи зниження техногенного впливу видобутку залізних руд на атмосферне повітря // Молодь: наука та інновації 2016: Матеріали ІV-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 6-7 грудня 2016 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2016. С. 20 - 21.

4. О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко, І.Г. Миронова. Екологічна безпека видобування залізних руд // Школа підземної розробки: між нар. наук.-практ. конф., 4-8 серпня 2018 р.: тези доп. – Бердянськ, 2018. – С. 79 – 80.   

5. Kononenko, M., Khomenko, O., & Myronova, I. Parameters of drilling-and-blasting operations for the use emulsion ex-plosives / Materials of the internatijnal scientific and practical conference «Physical & Chemical Geotechnologies», 2018. – p. 39-40.

6. Миронова И.Г., Чирков О.О. студент гр. 101-16-1. Зниження екологічної небезпеки при видобуванні залізних руд в Україні // Наукова весна – 2019: Матеріали Х ювілейної всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, присвячена 120-річчю НТУ"ДП", 25-26 квітня 2019 р. – Д: НТУ "ДП", 2019.

7. Миронова І.Г., Плічко Р.О. студент гр. 101-16-1. Оцінка впливу викидів автомобільного транспорту на стан атмосферного повітря з використанням методу біоіндикації // Наукова весна – 2020: Матеріали ХІ ювілейної всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Д: НТУ "ДП", 2020.

8. Юрченко А.А., Миронова І.Г. Установка для утилізації біогазу полігонів твердих побутових відходів // Тези доповідей. ХІV міжнародна науково-практична конференція Українська школа гірничої інженерії, 07-11 вересня 2020, Бердянськ, Україна. С.41-42.

9. Дубовик О.Ю., Миронова І.Г. Обґрунтування напрямів екологобезпечного використання осадів очищення стічних вод // Молодь: наука та інновації: Матеріали VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 27 листопада 2020 року). – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. Т.10. – С. 194-195.

10. Лапо К.І., Миронова І.Г. Біоіндикаційна оцінка впливу теплової електромтанції на стан навколишнього середовища // Молодь: наука та інновації: Матеріали VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 27 листопада 2020 року). – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. Т.10. – С. 196-197.

11. Бойко Я.І., Миронова І.Г. Підвищення ефективності очистки стічних вод в умовах ПрАТ «Полтавський ГЗК» // Молодь: наука та інновації: Матеріали VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 27 листопада 2020 року). – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. Т.10. – С. 189-190.

12. Атаманчук В.О. ст. гр. 101м-20-1, Миронова І.Г. Біоіндикаційна оцінка якості атмосферного повітря від впливу автомобільного транспорту // Матеріали IХ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». Секція – «Екологічні проблеми регіону» (м. Дніпро, 11 –12 листопада 2021 р.). – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – С. 146-147.

13. Ляшкевич А.М. ст. гр. 101 м-21-1, Миронова І.Г. Дослідження акустичного забруднення міста та розробка заходів щодо його покращення // Матеріали IХ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». Секція – «Сучасні питання екології та захисту довкілля » (м. Дніпро, 23 – 25 листопада 2022 р.). – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – С. 256 – 258.

14. Мілютіна В.І. 183 м-21-1, Миронова І.Г. Удосконалення системи спостереження за якістю навколишнього середовища із застосуванням безпілотних літальних апаратів // Матеріали IХ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». Секція – «Сучасні питання екології та захисту довкілля» (м. Дніпро, 23–25 листопада 2022 р.). – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – С. 261 – 263.

15. Сітало А.В. Оцінка стану ґрунтів країн Європи та розробка заходів щодо підвищення їх родючості // Матеріали ХІІІ Міжнародній науково-технічній конференції аспірантів та молодих вчених «Наукова весна» Секція – Сучасні питання екології та захисту довкілля (м. Дніпро, 01 – 03 березня 2023 р.). – Д.: НТУ «ДП», 2023.

16. Маньковський В.Л. ст. гр. 101м-22-2, Миронова І.Г. Вдосконалення технології очистки шахтних вод в умовах шахти «Центральна» ДП «Мирноградвугілля» // Матеріали ХІ Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ». Секція – «Сучасні питання екології та захисту довкілля» (м. Дніпро, 22 –24 листопада 2023 р.). – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2023. – С. 302-303.

17. Маньковський К.Л. ст. гр. 101м-22-2, Миронова І.Г. Вдосконалення технології очистки шахтних вод в умовах шахти «Краснолиманська» ДП «ВК «Краснолиманська» // Матеріали ХІ Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ». Секція – «Сучасні питання екології та захисту довкілля» (м. Дніпро, 22 –24 листопада 2023 р.). – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2023. – С. 304-305.

18. Сікорська А.О. ст. гр. 091-22-2, Мовчан Л.Е., бакалавр спеціальності 101 «Екологія», Миронова І.Г. ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО СТАНУ ПАРКОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ // Матеріали ХІ Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ». Секція – «Сучасні питання екології та захисту довкілля» (м. Дніпро, 22 –24 листопада 2023 р.). – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2023. – С. 341-342.

19 Каленич К.О., ст. гр. 091-22-2, Кухар Д.А., бакалавр спеціальності 101 «Екологія», Миронова І.Г. АНАЛІЗ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО СТАНУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПАРКОВОЇ ЗОНИ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ // Матеріали ХІ Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ». Секція – «Сучасні питання екології та захисту довкілля» (м. Дніпро, 22 –24 листопада 2023 р.). – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2023. – С. 284-285.

20. Гаркуша Є.Е., ст. гр. 091-20-1, Коваленко А.І., бакалавр спеціальності 101 «Екологія», Миронова І.Г. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН В ЗЕЛЕНИХ ЗОНАХ МІСТ // Матеріали ХІ Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ». Секція – «Сучасні питання екології та захисту довкілля» (м. Дніпро, 22 –24 листопада 2023 р.). – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2023. – С. 282-283.

21. Нор Є.М., Миронова І.Г. Аналіз забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами від діяльності автозаправних станцій //: Матеріали сімдесят восьмої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки – 2024» Секція – «Актуальні проблеми екологі, біології та захисту довкілля» (Дніпро, 08-12 квітня 2024 року). – Д.: НТУ «ДП», 2024. - С. 299-300.

22. Возіян Є.О., Миронова І.Г. Оцінка стану техногенного навантаження на атмосферне середовище //: Матеріали сімдесят восьмої студентської науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки – 2024» Секція – «Актуальні проблеми екологі, біології та захисту довкілля» (Дніпро, 08-12 квітня 2024 року). – Д.: НТУ «ДП», 2024. - С. 255-257.

 Профілі у наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Azj53LEAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0001-7690-2869

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55999219500

Контакти: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 10, кімн. 704,

тел.: (056)756-00-16,  

E-mail: mig220879@gmail.com, mironova.i.g@nmu.oneСервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт