Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Колесник В.Е.

Колесник Валерій Євгенійович (1946 р. н.) – гірничий інженер-електрик, доктор технічних наук з 2003 р., професор кафедри екології з 2005 р.

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1970 р. за спеціальністю електрифікація та автоматизація підземних гірничих робіт. Працює в Національному гірничому університеті з 1971 р. Має атестати старшого наукового співробітника з охорони праці і доцента кафедри управління в технічних системах. На кафедрі екології НГУ працює з 1998 р.

Нагороджений нагрудною відзнакою "Шахтарська Слава" ІІІ-го ступеню, медалями НТУ «ДП»: «За Заслуги», «За відданість університету» та «імені Терпигорева».

Як професор кафедри екології читає лекції з курсів: "Метеорологія і кліматологія", "Моделювання і прогнозування стану довкілля" – для бакалаврів, "Системний аналіз якості навколишнього середовища", а також курси "Моделювання екосистем і процесів", "Провадження наукової діяльності" та "Наукові основи раціонального природокористування" – для магістрів. Керує курсовим та дипломним проектуванням, є членом ДЕК при кафедрі.

Основна наукова діяльність спрямована на удосконалення методів і засобів охорони виробничого та навколишнього середовища, зокрема контролю параметрів атмосфери, запиленості атмосферного повітря, ресурсозбереження, а також математичного моделювання процесів забруднення компонентів довкіллі та екологічної безпеки промислово навантажених територій.

Виконує держбюджетні науково-дослідні роботи, що спрямовані на створення ефективних методів і засобів контролю умов праці у вугільних шахтах і стану довкілля. Є одним з розробників вимірника запиленості шахтної атмосфери, що випускається серійно ВАТ „Червоний металіст” (м. Конотоп).

Колесник В.Є. є членом двох спеціалізованих рад що акредитовані у НТУ «ДП» із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук за спеціальностями «екологічна безпека» та «охорона праці»,

Підготував двох докторів наук та одного кандидата. Керує роботою 2-х аспірантів

Публікації.

Усього опублікував більше 200 наукових праць, отримав 13 патентів України на винаходи та корисні моделі. Опублікував за кордоном 8 наукових статей у відомих виданнях, зробив доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, форумах, є співавтором 6 монографій та більше 10 друкованих у ВНЗ навчально-методичних матеріалів.

Монографії:

1. Колесник В.Є. Методи оцінки екологічної небезпеки експлуатації і ліквідації вугільних шахт та напрями і засоби її зниження. моногр. / В.Е. Колесник, А.В. Павличенко – Дніпро: Літограф, 2017. – 208 с.

2. Способы и средства повышения экологической безопасности сброса шахтных вод в поверхностные водоемы [Текст]: моногр. / В.Е. Колесник, Т.И. Долгова, Д.В. Куликова, А.В. Павличенко. – Депр: Литограф, 2016. – 132 с..

3. Способы и средства повышения экологической безопасности массовых взрывов в железорудных карьерах по пылевому фактору [Текст]: моногр. / В.Е. Колесник, А.А. Юрченко, А.А.Литвиненко, А.В. Павличенко. – Д.:Литограф, 2014. – 112 с. Рос. Мовою

4.. Колесник В.Е. Контроль запиленості атмосфери гірничих підприємств на основі оптичн ого лічильно-інтегрального методу [Текст]: моногр. / В.Е. Колесник, А.А. Юрченко, С.І. Чеберячко. – Д.:Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2013. – 138 с.

5. Пилове навантаження працівників гірничих підприємств при використанні протипилових респіраторів [Текст]: моногр. / В.І. Голінко, В.Є. Колесник, С.І. Чеберячко, Ю.І. Чеберячко.– Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 149 с.

6. Колесник В.Є. Пиловий викид вентилятора головного провітрювання вугільної шахти: екологічна небезпека, способи зниження або локалізації [Текст]: монографія. / В.Е. Колесник, Л.А. Головіна, М.В. Левченко – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 125 с. – Рос. Мовою

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Coperncus, міжнародні конференції)

1. Oleksandr Kovrov, Valerii Kolesnyk, Yurii Buchavyi. Development of the landslide risk classification for natural and man-made slopes based on soil watering and deformation extent // Mining of Mineral Deposits Volume 14 (2020), Issue 4, 1-10. (https://doi.org/10.33271/mining14.04.044).

2. Justification of the method of dust emissions localization on mobile crushing and sorting complexes of quarries with the use of air-and-water ejectors / Valeriy Kolesnyk, Artem Pavlychenko, Olena Borysovs’ka, Yuriy Buchavyy and Daria Kulikova // E3S Web of Conferences 168, 00029 (2020) (RMGET 2020) 14.c. (https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800029).

3. Kolesnyk, V., Pavlychenko A. Borysovs’ka, O., Buchavyy, Y. Formation of Physic and Mechanical Composition of Dust Emission from the Ventilation Shaft of a Coal Mine as a Factor of Ecological Hazard. Solid State Phenomena, 2018. Vol. 277, pp. 178-187. (Наукометрична база Scopus)

4. Kovrov O., Kolesnyk V. Development of the landslide hazard control system of natural and man-made slopes. Technology audit and production reserves: Industrial and technology systems. – 2018. – Vol. 6/3 (44). – P. 21–25.

5. Kovrov O.S., Kolesnik V.Ye., Buchavyi Yu.V. Evaluation of the influence of climatic and geomorphological factors on landslides development. Environmental safety and natural resources. Науковий журнал Екобезпека та природокористування, Київ:, 2018. - №1(25).– С. 52–63.(фахове видання). (Kyiv, Institute of Telecommunications and Global Information Space of NAS of Ukraine, Kyiv National University of Construction and Architecture. № 1–2 (25), 2018. – P. 52–63.)

6. Pavlychenko A., Lavrik M., Kolesnik V. Application of phytoremediation for recovery of salted soils located near coal mining ponds “Applied Biotechnology in Mining”: Proc. of the Intern. Conf., April 25-27, 2018. Dnipro: National Technical University “Dnipro Polytechnic”, 2018. – P. 33.

7. Kolesnik, V.Ye., Borysovs'ka, O.O., Pavlychenko, А.V. & Shirin, A.L. Determination of trends and regularities of occurrence of emergency situations of technogenic and natural character in Ukraine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2017, 6, P 124-131.

8. M.M. Biliaiev, T.I. Rusakova, V.Ye. Kolesnik, A.V. Pavlichenko. The predicted level of atmospheric air pollution in the city area affected by highways// Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 1. - С. 81–87.

9. Kolesnik, V.Ye., Pavlichenko, A.V., Buchavy, Yu.V. (2016) "Determination of dynamic parameters of dust emission from a coal mine fang// Науковий вісник Національного гірничого університету - 2016. - № 2. - С. 81-86.

10. Kolesnik V. Ye. Dynamic parameters estimation of dust emissions of heat-and-power objects of coal mines / V. Ye. Kolesnik, А. V. Pavlichenko, Yu. V. Buchavy // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 5. - С. 91–97.

11. Kolesnik V.Ye. Substantiation of rational parameters of perforated area of partitions in an improved mine water settling basin / V.Ye. Kolesnik, D.V. Kulikova, А.V. Pavlichenko // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 6. – С. 120–127.

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

12. Колесник В.Є., Бучавий Ю.В., Лясов К.В. Систематизація та відбір екологічно значимих характеристик і показників металургійних шлаків до бази знань спеціалізованої ГІС / Зб. наук. праць Національного гірничого університету, № 64 (2021). – С.122-137 (https://doi.org/10.33271/crpnmu/64.122)

13. Колесник В.Є., Павличенко А.В., Холоденко Т.Ф., Кириченко О.Л. Раціональне дроблення мінеральної сировини свердловинними зарядами як чинник екологічної безпеки підривних робіт в кар'єрах / Зб. наук. праць Національного гірничого університету, № 64 (2021). – С.138-153 (https://doi.org/10.33271/crpnmu/64.138)

14. Колесник В.Е., Павличенко А.В., Монюк І.В.. Обґрунтування розрахункового методу оперативного визначення поточних викидів міських котелень, показників їх енергоефективності та ступеня екологічної небезпеки / Зб. наук.праць Національного гірничого університету, № 60 (2020). – С. 162–176 (https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.162).

15. Колесник В.Е., Павличенко А.В., Монюк І.В. Оцінка ресурсозберігаючого та екологічного ефектів в системі «котельня – споживачі тепла – довкілля» від утеплення зовнішніх стін будинків / Зб. наук. праць Національного гірничого університету, № 61 (2020). – С. 116-128. (https://doi.org/10.33271/crpnmu/61.116)

16. Колесник В.Е., Павличенко А.В., Монюк І.В. Оцінка енергоекологічної ефективності технологій з ресурсозбереження та захисту атмосфери від викидів в системі «котельня – споживачі тепла – довкілля» / Вісник ЛДУБЖД (Bulletin of Lviv State University of Life Safety), №22, 2020, – С. 23 – 31. (DOI: 10.32447/20784643.22.2020.04)

17. https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/

18. Дослідження особливостей застосування водоповітряних ежекторів для зниження пилоутворення при транспортуванні гірничої маси на кар’єрах / В. Є. Колесник, А. В. Павличенко, О. О. Борисовська, М. О. Бояркин // Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека», № 4(2/2018). – С. 105-111. DOI: 10.5281/zenodo.1469333.

19. Колесник В.Є., Павличенко А.В., Холоденко Т.Ф. Комплексне оцінювання рівня екологічної небезпеки технологій буропідривних робіт із застосуванням емульсійних вибухових речовин в кар’єрах// Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Національний ТУ «Дніпровська політехніка», 2018. - №55, С. 360-370. (фахове видання)

20. Ковров А.С., Колесник В.Є. Прогнозна оцінка зсувонебезпеки в регіонах України та на локальних територіях яружно-балочної мережі /Науково-практичний журнал // Екологічні науки. – 2018. –№ 1(20), Т.1. С. 32–38.

21. Колесник В.Е., Павличенко А.В., Бучавий Ю.В. Уніфікована методика комплексного оцінювання рівня екологічної небезпеки промислових об’єктів та технологій // Техногенно-екологічна безпека, 2018. №3(1), 64–69. (фахове видання)

22. Kovrov O.S., Kolesnik V.Ye., Buchavyi Yu.V. Evaluation of the influence of climatic and geomorphological factors on landslides development. Environmental safety and natural resource s// Екобезпека та природокористування. – 2018. – №1(25).– С. 52–63.(фахове видання)

23. Колесник В.Е., Павличенко А.В., Бучавий Ю.В. Прогнозування екологічної небезпеки промислових викидів в атмосферу з урахуванням концентрацій населення в зоні їх впливу // Геотехнічна механіка, Дніпро, ІГТМ, 2017. – №135, 170-179. (фахове видання)

24. Колесник В.Є., Павличенко А.В., Калініна К.Р. Екологічна класифікація якості атмосферного повітря за комплексними індексами його забруднення Геотехнічна механіка, Дніпро, ІГТМ. 2017. – 137, 156-169. (фахове видання)

25. Колесник В.Е., Павличенко А.В. Методологія експертного оцінювання рівня екологічної небезпеки функціонування та ліквідації вугільних шахт // Міжвідомчий зб. наук. праць. Геотехнічна механіка. – Дніпро, ІГТМ, 2016, Вып 127.– С. 141-150.

26. Колесник В.Е., Павличенко А.В. Розробка способів зниження рівня екологічної небезпеки від пилових викидів вугільних шахт //Міжвідомчий зб. наук. праць. Геотехнічна механіка. – Дніпро, ІГТМ, 2016, Вып 128.– С. 167-178.

27. Колесник В.Е., Павличенко А.В. Оцінка ефективності реалізації природоохоронних заходів на вугільних шахтах Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. Харків: НТУ «ХПІ». 2016. №50(1222). С.142-146. (фахове видання)

28. Холоденко Т.Ф., Колесник В.Е., Павличенко А.В. Влияние «внутренних» (рецептурних) особенностей эмульсионных взрывчатых веществ на эмиссию загрязняющих веществ в продуктах взрыва в атмосферу // Міжвідомчий зб. наук. праць. Геотехнічна механіка. – Дніпро, ІГТМ, 2016, Вып 131.– С. 121-132.

29. Способы и средства повышения экологической безопасности сброса шахтных вод в поверхностные водоемы [Текст]: моногр. / В.Е. Колесник, Т.И. Долгова, Д.В. Куликова, А.В. Павличенко. – Депр: Литограф, 2016. – 132 с..

30. Прогноз уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния городских автомагистралей / Н.Н. Беляев, Т.И. Русакова, В.Е. Колесник, А.В. Павличенко // Науковий вісник НГУ. – 2016. –№ 1 – С.90 – 97.

31. Горова А.І., Бучавий Ю.В., Колесник В.Є. Удосконалення системи інформування про ризики для здоров’я населення через забруднення атмосферного повітря //Медична інформатика та інженерія. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика – Київ, 2016. – Вип. 2. – С.21-25.

32. Колесник В.Е. Мониторинг приоритетных загрязнителей атмосферы Днепропетровска / В.Е. Колесник, Ю.В. Бучавый, А.Ю. Михайлов / Зб. наук. праць НГУ, № 47. – Д.: ДВНЗ „НГУ”, 2015. – С. 58 –67.

Патенти на винаходи та корисні моделі

1. Свердловинний заряд при масових вибухах в кар’єрах [Текст]: пат. на винахід №108523 Україна: МПК F42D 3/04(2006.01), F42D 1/08(2006.01), F42В 3/00 . / А.А.Юрченко, В.Є.Колесник, А.А.Литвиненко.– Опубл. 12.05.2015, Бюл. №9, 2015 р.

2. Шахтна перемичка [Текст]: пат. на винахід 104896 Україна, МПК(2014.01) E21F1/14(2006.01), E21F5/00. /В.I. Голiнько, В.Є. Колесник, Т.О. Артюшенко, О.С. Іщенко.– Опубл. 25.03.14, Бюл. №6, 2014 р.

2. Шахтний регулятор витрати повітря [Текст]: пат. на винахід 90283 Україна, МПК(2006)/E21F1/00. /В.I.Голiнько, В.Є.Колесник, Т.О.Артюшенко, О.С. Іщенко.– Опубл. 26.04.10, Бюл. №8, 2010 р.

3. Пристрій для очистки скидів від завислих речовин [Текст]: пат. на винахід 98382 Україна, МПК(2009)/В01D21/02. / В.Є.Колесник, Д.В. Кулікова. – Опубл. 10.05.12, Бюл. №9, 2012 р.

4. Свердловинний заряд при масових вибухах у кар’єрах [Текст]: пат. на корисну модель 59525 Україна, МПК F42D 3/00. / Юрченко А.А., Колесник В.Є., Литвиненко А.А.– Опубл. 25.05.2011, Бюл. №10, 2011 р.

5. Спосіб пригнічення пилогазової хмари в кар’єрі [Текст]: пат. на винахід 97703 Україна: МПК Е21F 5/02 (2006.01). / Юрченко А.А., Колесник В.Є., Литвиненко А.А.; заявник і патентовласник Держ.ВНЗ «НГУ».– Опубл. 12.03.2012, Бюл. №5, 2012 р.

6. Горова А.І., Колесник В.Є. , Лапицький В.М., Павличенко А.В., Борисовська О.О. Спосіб зниження токсичності ґрунтів. Патент України на винахід № 79802 UA, №а200500899; Заявл. 01.02.05; Опубл. 25.07.07; Бюл. №11- 4 с. 

Контакти: пр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кімн. 705,

тел.: (0562)469016, E-mail: kolesnikve@yahoo.com

© 2006-2021 Інформація про сайт