Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бучавий Ю.В.

Бучавий Юрій Володимирович еколог за освітою, кандидат біологічних наук з 2017 р. (14.03.11 - медична та біологічна інформатика і кібернетика), доцент з 2019 р.

У 1996-2001 р. навчався у Національній гірничій академії на спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

З 1999 по 2001 р. працював програмістом в Обласному відділені фонду соціального захисту населення. З 2001 до 2002 р. працював на посаді завідувача навчальної лабораторії кафедри екології. В 2002-2005 рр. навчався в аспірантурі у Національному гірничому університеті за денною формою навчання. З 2005 до 2019 р.  працював асистентом кафедри екології та ТЗНС. З 2019 р. доцент кафедри екології та ТЗНС.

У 2016 р. з відзнакою закінчив магістратуру у Національному гірничому університеті за спеціальністю "Педагогіка вищої школи" та здобув кваліфікацію "Викладач вищіх навчальних закладів".

У 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.11 "Медична та біологічна інформатика і кібернетика" у Національній медичній академії післядимломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ). Тема дисертації "Прогнозування ризиків для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря викидами підприємств Дніпропетровської області".

У 2018 р. стажувався за програмою Erasmus+ STAFF MOBILITY (Університет Кобленц-Ландау (м. Ландау, Німеччина), брав участь у семінарах, відвідував лекції, та навчався за індивідуальною програмою при кафедрі ландшафтної екології.

У 2019 р. пройшов курси підвищення кваліфікації за програмою "Contemporary Tendencies of Higher Education in European Union Countries" на базі ТУ Варна (м. Варна, Болгарія).

Викладає наступні дисципліни: «Моніторинг довкілля», а також проводить практичні роботи з дисциплін «Біометрія», «Ландшафтна архітектура», «Системний аналіз якості навколишнього середовища», «Моделювання і прогнозування стану довкілля» та «Проектний менеджмент в екології». Бере участь в організації літніх навчально-ознайомчих практик студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Виконує обов'язки системного адміністратора кафедри.

Має біля 50 науково-методичних публікацій.

Напрями наукової діяльності:

  • Моделювання процесів забруднення атмосферного повітря від техногенних джерел
  • Застосування гео-інформаційних технологій в моніторингу довкілля
  • Дослідження стану здоров'я населення в містах з високим рівнем анторопогенного навантаження

Наукові публікації

1. Бучавий Ю. В. Удосконалення системи інформування про ризики для здоров’я населення через забруднення атмосферного повітря/ Ю. В. Бучавий, А. І. Горова, В. Є. Колесник // Медична інформатика та інженерія. – 2016. – № 2. – С. 21–25.

2. Бучавий Ю. В. Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств Дніпропетровська / Бучавий Ю. В., Горова А. І. // Environment&Health. – 2016. – № 2. – С. 35–39.

3. Бучавий Ю. В. Аналіз ризиків для здоров’я населення від викидів промислових підприємств Дніпродзержинська з використанням ГІС / Ю. В. Бучавий, А. І. Горова // Гігієна населених місць. – 2015. – № 65. – С. 32–38

4. Kulikova, D. V., Kovrov, O. S., Buchavy, Y. V., & Fedotov, V. I. (2018). GIS based Assessment of the Assimilative Capacity of Rivers in Dnipropetrovsk Region. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(2), 274‒284 doi: 10.15421/111851

5. V. Kolesnyk, A. Pavlichenko, O. Borisovska, Yu. Buchavyi, "Formation of Physic and Mechanical Composition of Dust Emission from the Ventilation Shaft of a Coal Mine as a Factor of Ecological Hazard", Solid State Phenomena, Vol. 277, pp. 178-187, 2018

6. Kovrov O., Kolesnik V., Buchavyi Yu. Еvaluation of the influence of climatic and geomorphological factors on landslides development // Environmental safety and natural resources. – 2018. – Issue 1 (25). – P. 52–63.

7. Колесник В. Є., Павличенко А. В., Бучавий Ю. В. Уніфікована методика комплексного оцінювання рівня екологічної небезпеки промислових об’єктів та технологій. Науково-технічний журнал «ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА», № 3(1/2018) – 2018.

8. О. С. Ковров, Ю. В. Бучавий СТАТИСТИКА ПРИРОДНИХ ЗСУВІВ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 2/2017 (24) С. 14 – 20

9. О. С. Ковров, Ю. В. Бучавий, Федотов В.В., Рудченко А.Г. Методика визначення зсувонебезпечності природних схилів яружно-балочної мережі м.Дніпро. 2017, №52 — Збірник наукових праць НГУ. С. 347 – 360.

10. Lovynska V., Buchavyi Yu., Lakyda P., Sytnyk S., Gritzan Yu., Sendziuk R. (2020): Assessment of pine aboveground biomass within Northern Steppe of Ukraine using Sentinel-2 data. J. For. Sci., 66: 339–348.

11. Pavlуchenko А., Buchavyi Y., Khalak А. (2020): Forecasting of atmospheric air pollution rates from drilling and blasting operations on iron mining quarries. Coll. res. pap. nat. min. univ. 2020, 61:129–142.

12. Lakyda P., Lovynska V., Buchavy Y. (2020): Comparative analysis of the aboveground phytomass assessment of pine forest stands by ground and remote methods. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 2020, vol. 21: 117–125

13. Kolesnyk V., Pavlychenko A., Borysovska O., Buchavyi Y., & Kulikova D. 2020. Justification of the method of dust emissions localization on mobile crushing and sorting complexes of quarries with the use of air-and-water ejectors. Paper presented at the E3S Web of Conferences, , 168 doi:10.1051/e3sconf/202016800029

14. Kovrov O., Kolesnyk V., Buchavyi Y. (2020). Development of the landslide risk classification for natural and man-made slopes based on soil watering and deformation extent. Mining of Mineral Deposits 14 (Issue 4), 105-112

15. Колесник В.Є., Бучавий Ю.В., Лясов К.В. Систематизація та відбір екологічно значимих характеристик і показників металургійних шлаків до бази знань спеціалізованої ГІС. (2021) Coll.res.pap.nat.min.univ. 2021, 64:122-137.

Роботи апробаційного характеру

1. Бучавый Ю. В. Розробка муніципальної системи інформування населення про ризики для здоров’я від забруднення атмосферного повітря / Ю.В. Бучавый, А.І. Горова // матеріали науково-техн. конф. «Екологічні проблеми міста Дніпро та заходи щодо їх вирішення», 8 – 10 лист. 2016, м. Дніпро / ред. кол.: – м. Дніпро : Дніпровська міськрада, 2016. – С. 6–14.

2. Бучавый Ю. В. Розробка муніципальної системи інформування населення про ризики для здоров’я від забруднення атмосферного повітря / Ю.В. Бучавый, А.І. Горова // матеріали науково-техн. конф. «Екологічні проблеми міста Дніпро та заходи щодо їх вирішення», 8 – 10 лист. 2016, м. Дніпро / ред. кол.: – м. Дніпро : Дніпровська міськрада, 2016. – С. 9–13.

3. Бучавый Ю. В. Оцінка інтегральної небезпеки впливу забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств міста на здоров’я населення / Ю.В. Бучавый, А.І. Горова // матеріали 7-ї міжнародної науково-практичної конференції «Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку - КМХТ-2019», 6-8 травня 2019, Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 294 – 300.

4. Процюк Ю.О., Бучавий Ю.В. Перспективи застосування технологій дистанційного зондування для моніторингу лісів Дніпропетровщини // Матеріали шостої всеук-раїнської науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (Дніпро, 15–16 листопада 2018 року). – Д.: Націо-нальний ТУ “Дніпровсь-ка політехніка”, 2018. – С. 23–24

5. Грибіненко К.І., Бучавий Ю.В. Аналіз впливу забруднення атмосферного повітря на стан здоров’я дитячого населення України//Матеріали десятої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Д.: Національний ТУ “Дніпровська політехніка”, 2019.

Навчально-методичні роботи

1. Системний аналіз якості навколишнього середовища. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / В.Є. Колесник, А.В. Павличенко, Ю.В, Бучавий, Д.В. Кулікова. - Дніпро: Національний гірничий університет. - 2018. - 52 с.

2. Дипломна робота магістра: методичні рекомендації для студентів спеціальності 183 »Технології захисту навколишнього середовища» [Текст] / В. Є. Колесник, А. В. Павличенко, О. С. Ковров, Д. В. Кулікова, Ю. В. Бучавий, В. Ю. Ґрунтова. НТУ «Дніпровська політехніка». — Дніпро: НТУ «ДП», 2018. — 44 с.

3. Практикум з біометрії: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 091 «Біологія», 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» [Текст]/ Ю.В. Бучавий, А.Г. Рудченко, НТУ «Дніпровська політехніка». Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 43 с.

4. Моніторинг довкілля. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» [Текст] / Ю.В. Бучавий, С.М. Лисицька; НТУ «Дніпровська політехніка». — Дніпро: НТУ «ДП», 2019. — 28 с.

Профіль Google Scholar Academy:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=_DsZG-wAAAAJ

Профіль Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55341503100

Контакти: пр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кімн. 701,
тел.: (0562)461443,
E-mail:
yurique@3g.ua

© 2006-2021 Інформація про сайт