Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бучавий Ю.В.

Бучавий Юрій Володимирович еколог за освітою, кандидат біологічних наук з 2017 р. (14.03.11 - медична та біологічна інформатика і кібернетика), доцент з 2019 р.

У 1996-2001 р. навчався у Національній гірничій академії на спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

З 1999 по 2001 р. працював програмістом в Обласному відділені фонду соціального захисту населення. З 2001 до 2002 р. працював на посаді завідувача навчальної лабораторії кафедри екології. В 2002-2005 рр. навчався в аспірантурі у Національному гірничому університеті за денною формою навчання. З 2005 до 2019 р.  працював асистентом кафедри екології та ТЗНС. З 2019 р. доцент кафедри екології та ТЗНС.

У 2016 р. з відзнакою закінчив магістратуру у Національному гірничому університеті за спеціальністю "Педагогіка вищої школи" та здобув кваліфікацію "Викладач вищіх навчальних закладів".

У 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.11 "Медична та біологічна інформатика і кібернетика" у Національній медичній академії післядимломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ). Тема дисертації "Прогнозування ризиків для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря викидами підприємств Дніпропетровської області".

У 2018 р. стажувався за програмою Erasmus+ STAFF MOBILITY (Університет Кобленц-Ландау (м. Ландау, Німеччина), брав участь у семінарах, відвідував лекції, та навчався за індивідуальною програмою при кафедрі ландшафтної екології.

У 2019 р. пройшов курси підвищення кваліфікації за програмою "Contemporary Tendencies of Higher Education in European Union Countries" на базі ТУ Варна (м. Варна, Болгарія).

Викладає наступні дисципліни: «Моніторинг довкілля», а також проводить практичні роботи з дисциплін «Біометрія», «Ландшафтна архітектура», «Системний аналіз якості навколишнього середовища», «Моделювання і прогнозування стану довкілля» та «Проектний менеджмент в екології». Бере участь в організації літніх навчально-ознайомчих практик студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Виконує обов'язки системного адміністратора кафедри.

Має біля 50 науково-методичних публікацій.

Напрями наукової діяльності:

  • Моделювання процесів забруднення атмосферного повітря від техногенних джерел
  • Застосування гео-інформаційних технологій в моніторингу довкілля
  • Дослідження стану здоров'я населення в містах з високим рівнем анторопогенного навантаження

Наукові публікації

1. Бучавий Ю. В. Удосконалення системи інформування про ризики для здоров’я населення через забруднення атмосферного повітря/ Ю. В. Бучавий, А. І. Горова, В. Є. Колесник // Медична інформатика та інженерія. – 2016. – № 2. – С. 21–25.

2. Бучавий Ю. В. Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств Дніпропетровська / Бучавий Ю. В., Горова А. І. // Environment&Health. – 2016. – № 2. – С. 35–39.

3. Бучавий Ю. В. Аналіз ризиків для здоров’я населення від викидів промислових підприємств Дніпродзержинська з використанням ГІС / Ю. В. Бучавий, А. І. Горова // Гігієна населених місць. – 2015. – № 65. – С. 32–38

4. Kulikova, D. V., Kovrov, O. S., Buchavy, Y. V., & Fedotov, V. I. (2018). GIS based Assessment of the Assimilative Capacity of Rivers in Dnipropetrovsk Region. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(2), 274‒284 doi: 10.15421/111851

5. V. Kolesnyk, A. Pavlichenko, O. Borisovska, Yu. Buchavyi, "Formation of Physic and Mechanical Composition of Dust Emission from the Ventilation Shaft of a Coal Mine as a Factor of Ecological Hazard", Solid State Phenomena, Vol. 277, pp. 178-187, 2018

6. Kovrov O., Kolesnik V., Buchavyi Yu. Еvaluation of the influence of climatic and geomorphological factors on landslides development // Environmental safety and natural resources. – 2018. – Issue 1 (25). – P. 52–63.

7. Колесник В. Є., Павличенко А. В., Бучавий Ю. В. Уніфікована методика комплексного оцінювання рівня екологічної небезпеки промислових об’єктів та технологій. Науково-технічний журнал «ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА», № 3(1/2018) – 2018.

8. О. С. Ковров, Ю. В. Бучавий СТАТИСТИКА ПРИРОДНИХ ЗСУВІВ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 2/2017 (24) С. 14 – 20

9. О. С. Ковров, Ю. В. Бучавий, Федотов В.В., Рудченко А.Г. Методика визначення зсувонебезпечності природних схилів яружно-балочної мережі м.Дніпро. 2017, №52 — Збірник наукових праць НГУ. С. 347 – 360.

10. Lovynska V., Buchavyi Yu., Lakyda P., Sytnyk S., Gritzan Yu., Sendziuk R. (2020): Assessment of pine aboveground biomass within Northern Steppe of Ukraine using Sentinel-2 data. J. For. Sci., 66: 339–348.

11. Pavlуchenko А., Buchavyi Y., Khalak А. (2020): Forecasting of atmospheric air pollution rates from drilling and blasting operations on iron mining quarries. Coll. res. pap. nat. min. univ. 2020, 61:129–142.

12. Lakyda P., Lovynska V., Buchavy Y. (2020): Comparative analysis of the aboveground phytomass assessment of pine forest stands by ground and remote methods. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 2020, vol. 21: 117–125

13. Kolesnyk V., Pavlychenko A., Borysovska O., Buchavyi Y., & Kulikova D. 2020. Justification of the method of dust emissions localization on mobile crushing and sorting complexes of quarries with the use of air-and-water ejectors. Paper presented at the E3S Web of Conferences, , 168 doi:10.1051/e3sconf/202016800029

14. Kovrov O., Kolesnyk V., Buchavyi Y. (2020). Development of the landslide risk classification for natural and man-made slopes based on soil watering and deformation extent. Mining of Mineral Deposits 14 (Issue 4), 105-112

15. Колесник В.Є., Бучавий Ю.В., Лясов К.В. Систематизація та відбір екологічно значимих характеристик і показників металургійних шлаків до бази знань спеціалізованої ГІС. (2021) Coll.res.pap.nat.min.univ. 2021, 64:122-137.

16. Lovynska V.M., Sytnyk S.A., Holoborodko K.K., Ivanko I.A., Buchavyi Yu.V., Alekseeva A.A., 2022. STUDY ON ACCUMULATION OF HEAVY METALS BY GREEN PLANTATIONS IN THE CONDITIONS OF INDUSTRIAL CITIES. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2022, № 6 – С. 117 – 122

Роботи апробаційного характеру

1. Бучавый Ю. В. Розробка муніципальної системи інформування населення про ризики для здоров’я від забруднення атмосферного повітря / Ю.В. Бучавый, А.І. Горова // матеріали науково-техн. конф. «Екологічні проблеми міста Дніпро та заходи щодо їх вирішення», 8 – 10 лист. 2016, м. Дніпро / ред. кол.: – м. Дніпро : Дніпровська міськрада, 2016. – С. 6–14.

2. Шкарін М.М., Бучавий Ю.В. Розробка муніципального електронного реєстру зелених насаджень в умовах урбанізованих територій / М.М. Шкарін, Ю.В. Бучавий // «Проблеми екології та енергозбереження»: Матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції. 17-19 вересня 2021 р. Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2021 - С. 141-144.

3. Бучавый Ю. В. Оцінка інтегральної небезпеки впливу забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств міста на здоров’я населення / Ю.В. Бучавый, А.І. Горова // матеріали 7-ї міжнародної науково-практичної конференції «Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку - КМХТ-2019», 6-8 травня 2019, Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 294 – 300.

4. Процюк Ю.О., Бучавий Ю.В. Перспективи застосування технологій дистанційного зондування для моніторингу лісів Дніпропетровщини // Матеріали шостої всеук-раїнської науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (Дніпро, 15–16 листопада 2018 року). – Д.: Націо-нальний ТУ “Дніпровсь-ка політехніка”, 2018. – С. 23–24

5. Грибіненко К.І., Бучавий Ю.В. Аналіз впливу забруднення атмосферного повітря на стан здоров’я дитячого населення України//Матеріали десятої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25-26 квітня 2019 року). – Д.: Національний ТУ “Дніпровська політехніка”, 2019.

6. Ломазов П.К., студент гр. 183м-19-1, Бучавий Ю. В. Розвиток системи моніторингу атмосферного повітря агломерації Дніпро у зв’язку з процесами Євроінтеграції // Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна-2022». Секція: Екологічні проблеми регіону (Дніпро, 19    травня 2022 року) – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. Т.10. – С.135–136

Навчально-методичні роботи

1. Системний аналіз якості навколишнього середовища. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / В.Є. Колесник, А.В. Павличенко, Ю.В, Бучавий, Д.В. Кулікова. - Дніпро: Національний гірничий університет. - 2018. - 52 с.

2. Дипломна робота магістра: методичні рекомендації для студентів спеціальності 183 »Технології захисту навколишнього середовища» [Текст] / В. Є. Колесник, А. В. Павличенко, О. С. Ковров, Д. В. Кулікова, Ю. В. Бучавий, В. Ю. Ґрунтова. НТУ «Дніпровська політехніка». — Дніпро: НТУ «ДП», 2018. — 44 с.

3. Практикум з біометрії: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 091 «Біологія», 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» [Текст]/ Ю.В. Бучавий, А.Г. Рудченко, НТУ «Дніпровська політехніка». Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 43 с.

4. Моніторинг довкілля. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» [Текст] / Ю.В. Бучавий, С.М. Лисицька; НТУ «Дніпровська політехніка». — Дніпро: НТУ «ДП», 2019. — 28 с.

5. Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-професійної програми «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / В.Є. Колесник., Ю.В. Бучавий; Міністерство освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 24 с.

Профіль Google Scholar Academy:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=_DsZG-wAAAAJ

Профіль Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55341503100

Контакти: пр. Д.Яворницького 19, корп. 10, кімн. 701,
тел.: (0562)461443,
E-mail:
buchaviy.yu.v@nmu.one

СЕРТИФІКАТИ ТА ДОВІДКИ


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт