Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Права та обов'язки студента


Права студентів

Студент університету має право на:

•захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

•безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

•вибір форми навчання;

•участь у конкурсі на продовження навчання за програмами підготовки спеціалістів та магістрів, отримання направлення на навчання, стажування в інших навчальних закладах, у тому числі за кордоном та ін.;

•ознайомлення з програмами будь-яких навчальних дисциплін на кафедрах або в науково-технічній бібліотеці університету;

•участь у формуванні індивідуального навчального плану;

•обрання навчальних дисциплін (розділів, тем) в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формуючи цим індивідуальний навчальний план;

•обирання самостійного методу вивчення будь-якої дисципліни;

•вільне відвідування лекційних занять (з дозволу декану факультету (директора інституту) на третьому і наступних курсах у випадку, коли середній бал не менше 4,0 (нормований інтегральний рейтинг студента не менше 80%);

•обирання одного з викладачів по дисципліні, якщо розклад передбачає такий вибір;

•користування консультаціями викладачів за встановленим розкладом;

•переривання навчання після здобуття базової вищої освіти та продовження його в університеті або іншому навчальному закладі за програмою спеціаліста (магістра) за заочною (дистанційною) формою або екстерном.

Зарахування здійснюється на конкурсній основі на вакантні місця, що фінансуються з державного бюджету, або на платній основі;

•переведення на денну форму навчання та на місця з бюджетним фінансуванням за конкурсом, на підставі рішення Вченої ради факультету (інституту) з урахуванням успішності навчання студента та його соціального положення;

•отримання додаткової освіти згідно з “Положенням про порядок здобуття другої вищої освіти в НГУ;

•відвідування з дозволу декана факультету (директора інституту) занять на інших факультетах (інститутах) за умови виконання графіку навчального процесу на своєму факультеті;

•участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

•надання пропозицій щодо умов навчання;

•безкоштовне користування науково-технічною бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів університету;

•отримання інформації про ситуації, які склалися на ринку праці, від відповідних структур університету;

•участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, подання своїх робіт для публікацій;

•користування виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою університету;

•моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті університету або його підрозділу;

•канікулярну відпустку тривалістю не менше 8 календарних тижнів;

•академічну відпустку, поновлення і переведення до іншого ВНЗ у встановленому порядку;

•забезпечення гуртожитком у встановленому порядку;

•отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства;

•трудову діяльність у позанавчальний час;

•участь у об'єднаннях громадян.

Обов'язки студентів

Студент зобов'язаний:

•дотримуватися законодавства України, моральних, етичних норм;

•виконувати вимоги Статуту ДВНЗ "НГУ" та Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ "НГУ";

•систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками зі спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого наукового та загальнокультурного рівня;

•виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;

•відвідувати заняття відповідно до навчального плану та розкладу занять;

•своєчасно інформувати деканат у випадках неможливості через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки, контрольні роботи та ін.;

•брати участь у роботах по самообслуговуванню в навчальних приміщеннях та гуртожитку, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, студмістечка, інших культурно-побутових об'єктів, які обслуговують студентів університету;

•дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін.);

•забороняється без дозволу відповідальних осіб виносити речі та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень;

•виконувати розпорядження старости навчальної групи, студради в гуртожитку в межах їх повноважень;

•дбати про честь та авторитет університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим та охайним як в університеті, так і на вулиці та в громадських місцях.

За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку університету ректор або керівник відповідного підрозділу (факультету, інституту, кафедри тощо) може накласти дисциплінарне стягнення на студента, а ректор – відрахувати його за погодженням з профспілковим комітетом студентів університету.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт