Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ МАГІСТРІВ  (2021/2022)

Екологічний аудит

Мета дисципліни - формування знань, умінь і навичок організації та проведення екологічного аудиту і робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування

Аннотація

Силабус

Робоча програма  


Екологозберігаючі технології ліквідації гірничих підприємств

Мета дисципліниформування умінь та компетенцій щодо проектування, планування і розроблення комплексу природоохоронних заходів, спрямованих на покращення стану об'єктів навколишнього середовища, які знаходяться в зонах впливу гірничих комплексів, що перебувають на різних стадіях ліквідації.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  


Зелена промисловість

Мета дисципліни полягає формування у студентів комплексу знань з теорії та практики зменшення негативних впливів промисловості на довкілля, компетенцій щодо розроблення заходів з «озеленення» промисловості.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  Техногенний та екологічний нагляд


Мета дисциплінинадання майбутнім фахівцям теоретичних знань та практичних навичок з техногенного та екологічного нагляду для виявлення та запобігання порушенням вимог природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  
Інвентаризація та облік відходів

Мета дисципліни - полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенції з проведення інвентаризації та обліку відходів виробництва та споживання на суб’єктах господарювання.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  


Технології переробки промислових відходів

Мета дисципліни – формування умінь та компетенцій для організації системи поводження з відходами згідно вимог чинного законодавства та розробки оптимальних шляхів поводження з відходами на підприємстві.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  


Технології пилогазоочистки

Мета дисципліни – формування умінь та компетенцій для забезпечення аналізу різноманітних джерел забруднення атмосферного повітря за техніко-економічними характеристиками, а також кількісно-якісного складу газопилових сумішей, що надходять до атмосфери з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей; оцінки доцільності впровадження певних засобів очистки технологічних газів на промисловому підприємстві.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  Екологічна безпека грунтів в гірничодобувних регіонах

Мета дисципліни полягає в оптимізації методів оцінки екологічної небезпеки техногенно трансформованих під впливом гірничого виробництва ґрунтів для їхньої власної родючості; плануванні екологічно обґрунтованого рівня техногенного навантаження на території, що прилягають до гірничодобувних об’єктів; визначенні параметрів впливу гірничопромислових об’єктів на навколишнє середовище; прогнозі ступеня деструкції ґрунтів під впливом гірничодобувних підприємств; проведенні екологічного аудиту, інспектування та моніторингу; виборі екологічно обґрунтованих технологічних процесів.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  


Стратегія сталого розвитку

Мета дисципліни полягає в ознайомленні з передумовами формування засад сталого розвитку, розуміння необхідності впровадження принципів сталого розвитку, надання майбутнім фахівцям знань щодо міжнародних фундаментальних цінностей, цілей сталого розвитку, національних цілей сталого розвитку з урахуванням специфіки розвитку України, а також місця охорони та збереження довкілля у контексті стратегії сталого розвитку.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  Технології водопідготовки та водовідведення

Мета дисципліни – підготовка фахівців, які володітимуть знаннями, пов’язаними з опануванням різних сучасних та ефективних методів інтенсифікації роботи споруд водопостачання та водовідведення, вивченням високоефективних технологій водопідготовки та очищення стічних вод, вивченням шляхів зменшення витрат води та економічного і раціонального її використання, отриманням навичок для прийняття вірних проектних та технологічних рішень з урахуванням економічної складової, та основ ресурсозбереження для успішного виконання в майбутньому своїх функціональних обов’язків.

Аннотація

Силабус

Робоча програма  
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт