Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Загально-екологічна навчальна практика студентів є обов’язковою складовою процесу підготовки студентів освітньо-професійної програми «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 «Екологія». Практика забезпечує ознайомлення здобувачів вищої освіти зі специфікою майбутнього фаху та отримання первинних професійних умінь і навичок.

Загально-екологічна навчальна практика проводиться на першому курсі і передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін і формування відповідних практичних навичок. Під час проведення практик передбачається ознайомлення безпосередньо в польових умовах з особливостями екологічних систем, дією антропогенних факторів на компоненти довкілля, а також з реалізацією природоохоронної діяльності промислових і комунальних підприємств, установ природно-заповідного фонду тощо.

Практика здобувачів вищої освіти передбачає безперервність та послідовність її проведення для отримання необхідного обсягу практичних навичок і умінь.

Практика складається з циклу екскурсій на певні об’єкти природно-заповідного фонду Дніпропетровської області, паркові, лісопаркові зони, яружно-балочні території м. Дніпро, на діючі промислові, комунальні підприємства, науково-освітні установи, а також включає ряд практичних занять на базі університету.

Мета практики полягає у формуванні у студентів знань та навичок з вивчення екологічних систем природного і штучного походження під час екскурсійних маршрутів на ділянки природних територій, промислові об’єкти міста Дніпро і його околиць, відвідування науково-освітніх установ екологічного профілю та під час камеральної обробки зібраних матеріалів на базі кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Визначено наступні завдання практики:

1. Ознайомлення з типовими для степового Придніпров’я природними екосистемами – ділянками степу, лісовими насадженнями, водно-болотними, яружно-балочними ландшафтами тощо. Передбачено складання карто-схем ділянок, що вивчаються, визначення і опис об’єктів біоти, геологічного і техногенного середовища тощо.

2. Засвоєння методик відбору проб ґрунту, води, повітря, біологічних зразків і підготовки їх до лабораторних аналізів.

3. Вивчення унікальних екосистем долини середнього Дніпра і ріки Оріль з комплексом характерної флори і фауни під час фахової екскурсії по екологічній стежці Дніпровсько-Орільського природного заповідника.

4. Засвоєння методик гербаризації рослин, визначення рослин за допомогою спеціальної літератури (визначників). Передбачено складання студентами тематичних гербаріїв.

5. Ознайомлення з особливостями екосистем з точки зору існування в них тварин на базі Зоологічного музею ДНУ ім. О. Гончара та виконання індивідуальних завдань з опису окремих таксонів фауни України.

6. Вивчення іхтіофауни України під час фахової екскурсії на базі науково-навчального комплексу «Акваріум» ДНУ ім. О. Гончара з виконанням індивідуальних завдань за наданими тематиками.

7. Вивчення дендрофлори України на базі Ботанічного саду ДНУ ім. О. Гончара і виконання індивідуальних завдань з опису деревинної рослинності регіону.

8. Ознайомлення з рядом промислових і комунальних підприємств м. Дніпро і природоохоронними аспектами їх діяльності. Передбачено проведення екскурсій на діючи підприємства міста – ТОВ «Рибальський гранітний кар’єр», Металургійний завод «Interpipe Steel», полігон ТПВ «Правобережний» тощо.

9. Ознайомлення з роботою приладів контролю складу атмосферного повітря і програмним забезпеченням комп’ютерної обробки даних моніторингових спостережень на базі КП «Центр екологічного моніторингу» Дніпропетровської обласної ради.

Виконання запропонованих рекомендацій дозволить студенту спланувати свою професійну діяльність у напрямку проведення спостережень за компонентами екологічних систем, впровадження природоохоронної діяльності, визначення основних антропогенних факторів впливу на довкілля в умовах міста і засобів його мінімізації, здійснення екологічного контролю і моніторингу, впровадження систем раціонального природокористування.

Загально-екологічна навчальна практика проводиться впродовж чотирьох тижнів у літній період як завершальний етап першого року навчання студентів освітньо-професійної програми «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія».

Після проходження практики студенти повинні:

- засвоїти принципи проведення екологічних досліджень;

- сформувати навички з дослідження компонентів екосистем: кліматичні, гідрологічні й ґрунтові умови, рослинний та тваринний світ тощо;

- опанувати методики з вивчення умов та закономірностей формування й змін екологічних ситуацій в межах окремих природно-територіальних комплексів та промислових підприємств;

- вміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних;

- вміти поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень;

- ознайомитися з методиками виявлення та інвентаризації джерел негативного впливу промислових об’єктів на екологічний, санітарно-гігієнічний та естетичний стан компонентів навколишнього середовища;

- вміти проводити оцінку впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю;

- опанувати методи оцінки рівнів антропогенного навантаження на рекреаційні зони міста;

- вміти інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування.

Загально-екологічна навчальна практика. Методичні рекомендації для студентів освітньо-професійної програми «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 «Екологія» [Текст] / Ю.В. Бучавий, І.І. Клімкіна, В.В. Федотов; НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 16 с.

© 2006-2023 Інформація про сайт