Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Виробнича практика проводиться на третьому курсі і передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін, формування практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з реалізацією екологічної діяльності, виробничим процесом, технологічним циклом виробництва тощо.

Практика здобувачів вищої освіти передбачає безперервність та послідовність її проведення для отримання необхідного обсягу практичних навичок і умінь.

Мета практики: сформувати у студента професійні компетентності, необхідні для вибору оптимальних методів та інструментальних засобів для проведення досліджень, збору та обробки даних для оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю, а також розробки відповідних ефективних природоохоронних заходів та рішень з мінімізації шкідливих впливів промислових об’єктів на довкілля.

Завдання практики: здобути практичні уміння та навички з розуміння основних принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами в сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих й стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

Навчальним планом освітньо-професійної програми «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 «Екологія» передбачено проходження студентами виробничої практики терміном чотири тижні.

Виробнича практика спрямована на створення умов для отримання навичок з обґрунтування природозахисних технологій, базуючись на розумінні механізмів впливу людини на навколишнє середовище і процесів, що відбуваються у ньому.

Під час проходження практики студент набуває навичок та вмінь самостійно проводити екологічні дослідження безпосередньо на промислових ділянках, що мають на меті визначення рівнів впливу діяльності окремих підприємств на об’єкти довкілля; встановлення відповідності їхньої роботи вимогам чинного природоохоронного законодавства; виявлення видів робіт, що характеризуються підвищеним рівнем небезпеки для довкілля та біоти; оцінювання екологічного ризику; розробку проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля; впровадження природоохоронних заходів та проектів, а також донесення результатів діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу.

Під час проходження практики студент має можливість реалізувати свій професіональний потенціал і зарекомендувати себе як фахівець, здатний самостійно вирішувати актуальні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування.

Виконання запропонованих рекомендацій дозволить студенту спланувати

свою професійну діяльність у напрямку оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю та обґрунтування способів охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів.

Завдання виробничої практики:

– закріпити теоретичні знання з вивчених дисциплін;

– ознайомитися з необхідною проектною, технічною і діловою документацією конкретного підприємства (установи, організації тощо);

– ознайомитися з природоохоронною діяльністю підприємства щодо раціонального і комплексного використання природних ресурсів, поводження з промисловими відходами, із заходами з охорони атмосферного повітря, очищення стічних вод, рекультивації земель, поліпшення економічних показників природокористування та відтворення порушених екосистем;

– визначити мету та основні задачі природоохоронних досліджень, конкретні підпорядковані задачі, що забезпечать досягнення сформульованої мети;

– вибрати найбільш раціональний природоохоронний метод вирішення проблеми та визначити критерій оптимальності рішення.

Для опанування системою практичних умінь та вирішення певних задач діяльності при здійсненні виробничих функцій студент-бакалавр повинен:

– виконувати індивідуальне завдання, видане керівником практики;

– вести щоденник практики;

– на підставі опрацьовування навчальної та наукової літератури обґрунтовувати висновки, надавати професійні рекомендації, застосувати знання при формуванні заходів щодо вирішення сучасних проблем раціонального природокористування на промислових підприємствах (установах, організаціях тощо);

– вміти проводити пошук патентної та науково-технічної інформації стосовно досліджуваної задачі;

– вміти оцінювати вплив процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявляти екологічні ризики, пов’язані з виробничою діяльністю;

– вміти використовувати основні принципи та складові екологічного управління;

– вміти проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища;

– вміти брати участь в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання;

– вміти використовувати сучасні інформаційні ресурси для екологічних досліджень;

– вміти інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування;

– вміти брати участь в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами;

– вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов завданням захисту, збереження та відновлення

навколишнього середовища;

– вміти інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування;

– зібрати і систематизувати матеріали для виконання курсових робіт та кваліфікаційної роботи;

– оформити звіт з проходження виробничої практики, затвердити його у керівника практики від підприємства і отримати письмовий відгук про результати проходження практики.

Об’єкти практики – промислові підприємства, установи, громадські організації тощо.

Після проходження практики студенти повинні вміти:

- оцінювати вплив на довкілля промислових об’єктів та іншої господарської діяльності на довкілля;

- проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища;

- розробляти системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання;

- використовувати сучасні інформаційні ресурси для екологічних досліджень;

- враховувати міжнародний та вітчизняний досвід вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем;

- інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування.

Виробнича практика. Методичні рекомендації для студентів освітньо-професійної програми «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 «Екологія» [Текст] / А.В. Павличенко, С.А. Риженко; НТУ «Дніпровська політехніка». — Дніпро: НТУ «ДП», 2019. — 26 с.

© 2006-2023 Інформація про сайт