Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Юрченко А.А.

Юрченко Аннета Анатоліївна – гірничий інженер, кандидат технічних наук з 2012 р., доцент кафедри екології з 2013 р.

В 1993 році закінчила Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «Відкриті гірничі роботи» та здобула кваліфікацію – гірничій інженер.

З 1996 по 2002 рр. працювала на кафедрі історії та політичної теорії.

З 2002 по 2005 рр. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека.

З 2005 по 2012 рр. працювала на посаді асистента кафедри екології Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за фахом 21.06.01 – «Екологічна безпека» у спеціалізованій Вченій раді Національного гірничого університету.


З 2013 року працює на посаді доцента кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ "Дніпровська політехніка".

Викладає лекції з дисциплін: «Технології захисту грунтів та надр», «Грунтознавство», «Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі», «Екологічні проблеми гірничого виробництва», «Основи екології».

Науковий напрям діяльності спрямований на встановлення закономірностей розповсюдження пилової хмари після масових вибухів в залізорудних кар’єрах та розробку екологічно ефективних способів та засобів зменшення викидів пилу у довкілля.

Публікації

1. Юрченко А. А.. Проблемы экологии на открытых горнах работах / А. А. Юрченко // НГУ: Сборник научных трудов. № 17. Т.2. - Днепропетровск: РИК НГУ, 2003. - С.577-578.

2. Юрченко А. А. Способ определения рациональных параметров скважинных зарядов при массовых взрывах в карьерах / В. А. Долинский, А. А. Юрченко // КТУ: Научно- технический сборник: Разработка рудных месторождений. Вып. 85. – Кривой Рог: КТУ, 2004. – С. 78-79.

3. Юрченко А. А. Методика определения параметров скважинных зарядов для снижения пылегазовых выбросов при массовых взрывах в карьерах / А. А. Юрченко // НГУ: Збірник наукових праць. № 26. Т.2. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2006. – С. 67-75.

4. Юрченко А. А. Физические процессы выброса пылегазового облака при массовых взрывах в карьерах / А. А. Юрченко // Науковий вісник НГУ. № 2. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 85-88.

5. Юрченко А. А. К вопросу определения высоты подъёма железорудной пыли при массовом взрыве в карьере с учётом дисперсности частиц / А. А. Юрченко, В. Е. Колесник, А. А. Литвиненко // НГУ: Збірник наукових праць. № 34. Т.2. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2010. - С. 123 – 132.

6. Юрченко А. А. Снижение выбросов при массовых взрывах в карьерах путём применения резиновой пробки с анкерным устройством в качестве забойки скважинных зарядов / А. А. Юрченко // НГУ: Збірник наукових праць. № 35. Т.2. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011. – С. 111 – 117.

7. Юрченко А. А. Методы оценки экологической опасности выбросов пыли при массовых взрывах в железорудных карьерах / В. Е. Колесник, Ю. В. Бучавый, А. А. Юрченко // Науковий вісник НГУ. №5. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011. – С. 113 – 120.

8. Юрченко А. А. Пат. на винахід 65928 Україна, МПК F42D/00. Спосіб визначення раціональних параметрів масових вибухів в кар’єрі / В. А. Долинський, А. А. Юрченко; заявник та власник патенту Нац. гірничий ун-т. - №2003076179; заявл. 03.07.2003; опубл. 25.03.2008, Бюл. №6. – 4с.

9. Юрченко А. А. Пат. на корисну модель 57300 Україна, МПК Е21F 5/02. Спосіб пригнічення пило газової хмари в кар’єрі / А.А. Юрченко, В. Є. Колесник, А. А. Литвиненко; заявник та власник патенту Нац. гірничий у - т.- №u201007394; заявл.14.06.2010; опубл. 25.02.2011, Бюл. №4. – 4с.

10. Юрченко А. А. Пат. на корисну модель 59525 Україна, МПК F42D 3/00. Свердловинний заряд при масових вибухах в кар’єрах / А.А. Юрченко, В.Є. Колесник, А.А. Литвиненко; заявник та власник патенту Нац. гірничий у-т. - №u201009667, заявл. 02.08.2010;опубл. 25.05 2011, Бюл. № 10. – 4с.

11. Юрченко А. А. Обоснование степени диспергирования воды при орошении облака железорудной пыли после массовых взрывов в карьерах. НГУ: Збірник наукових праць. Дн-ськ: РВК НГУ, 2013. №40. С. 209-215.

12. Юрченко А. А., Литвиненко А.А. Подавление пылевого облака после массового взрыва в карьере путём его орошения. Розробка родовищ 2013: щорічний науково-технічний збірник. – Дніпропетровск: НГУ, «ЛізуновПрес», 2013. С. 385- 389.

13. Юрченко А. А., Колесник В.Є., Чеберячко С.І. Контроль запиленості атмосфери гірничих підприємств на основі оптичного лічильно- інтегрального методу. Монография.- Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 136с.

13. Юрченко А. А. Исследование методов повышения экологической безопасности массовых взрывов в карьерах по пылевому фактору. Розробка родовищ 2014: щорічний науково-технічний збірник. – Дніпропетровск: НГУ, «ЛізуновПрес», 2014. С. 487-496.

14. Юрченко А. А., Колесник В.Е., Литвиненко А.А., Павличенко А.В. Способы и средства повышения экологической безопасности массовых взрывов в железорудных карьерах по пылевому фактору. Монография. Дніпропетровськ: Літограф, 2014. – 112с.

15. Юрченко А. А., Долгова Т.І., Павличенко А.В. Исследование влияния параметров скважинных зарядов на экологическую безопасность массовых взрывов в карьерах. Геотехнічна механіка.– Дніпропетровськ: ІГТМ НАН України, 2014. Випуск 118. – С. 212-220.

16. Юрченко А. А. Определение необходимого объёма воды для подавления пылевого облака после массового взрыва в карьере. НГУ: Збірник наукових праць. Дн-ськ: РВК НГУ, 2014. №45. С. 146-151.

17. Юрченко А. А., Євстратенко Л.І. Исследование фильтрации воздуха в пористой среде обрушенных зон рудников Кривбасса. Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки). Дніпродзержинськ. ДДТУ, 2014. Випуск 2(25). С. 193-197

18. Yurchenko A.A., Litvinenko А., Morozova Т. Study of dust cloud spraying parameters in terms of its suppression. Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining – Pivnyak, Bjndarenko & Kovalevska. 2015 Taylor & Francis Group, London: 71-74.

19. Юрченко А. А., Євстратенко Л.І., Столбченко О.В. Применение методов планирования промышленных экспериментов для решения задач управления проветриванием шахт. Геотехнічна механіка. – Дніпропетровськ: ІГТМ НАН України, 2015. Випуск 120. – С. 213-223

20. Юрченко А. А., Литвиненко А.А., Стасевич Р.К., Стасевич Д.О. Исследования совместной работы вентиляторов главного проветривания действующей шахты. Сборник научных трудов Днепровского государственного технического университета, Выпуск 1(30), 2017. –С. 140-147.

21. Юрченко А. А., Стасевич Р.К., Стасевич Д.О., Литвиненко А.А. Двухфакторный критерий энергоэффективности совместной работы вентиляторов главного проветривания рудника или шахты. Качество минерального сырья. Сб. научн. трудов. Т. 1. / Академия горных наук Украины, ГВУЗ «КНУ», -Кривой Рог, 2017. –С. 404-413.

22. Юрченко А. А., Литвиненко А.А., И.М. Чеберячко, Корж О.А. Исследование динамических параметров угольной пыли в подземных горных выработках. Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2018 - №53 – С 309-317

23. Юрченко А. А., Литвиненко А.А., Іконнікова Н.А., Іконніков М.Ю. Математическая модель процесса переноса аэрозолей в подземных горных выработках. Науковий журнал ДДТУ «Математичне моделювання». Випуск1(36).-Кам’янське, 2017.

24. Юрченко А. А., Чеберячко Ю.І., Чеберячко І.М., Іконнікова Н.А. Экспериментальные исследования сопротивления полипропиленовых фильтров в соответствии с требованиями ДСТУ ЕN 143-2002. Науковий вісник НГУ, №2, -Дніпро, 2018 (Scopus)

25. Юрченко А. А., Іконнікова Н.А., Іконніков М.Ю. Результати досліджень коефіцієнта захоплення залізорудного пилу краплями води при їх зрошуванні. Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2018 - №54.

26. А.А. Юрченко, Д.В. Куликова. Формування та розповсюдження пилової хмари після масового вибуху в залізорудному кар’єрі. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, №56,2018, с.253-264.

27. Information resource-saving technology of extraction, transportation and utilization gases of coal mine, 2018, Stasevich R.K., Litvinenko A.A., Jurchenko A.A. Development of scientific foundations of resource-saving technologies of mineral mining and processing: Multi-authored monograph. - Sofia: Publishing House“ St.IvanRilski”, 151-170р.p. (Scopus)

28. Забезпечення умов екологіної безпеки поверхневих водойм України шляхом розрахунку величин їх асимляцінї ємності. / Д.В. Кулікова, А.А. Юрченко - Еколоічна безпека та природокористування. - Вип.1 (29). - 2019. С. 28-39.

29. А.А. Юрченко, Д., Кулікова, О.О. Дмитрук, Л.М. Чеберячко, І.М. Без'ятий. Утилізація біогазу полігонів твердих побутових вдходів. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, №57,2019, с.192-202.

30. Ya.Ya. Lebediev, O,V. Stolbchenko, A.A. Yurchenko, I.O. Luts, V.V. Kovbasa/ Mathematical model of heat processes in terms of gas-saturated rock breaking by means of shearers and tunneling machines/ Науковий вісник, 1, 2020, с. 18-25 (SKOPUS)

31. Д.В. Савельєв, І.А. Шайхлісламова, А.А. Юрченко, І.О. Лутс Результати досліджень твердючої набійки зарядів вибухівки /Збірник наукових праць національного гірничого університету / НТУ «Дніпровська політехніка» -Д., 2020 -№63, С. 49-60.

32. Ю.І. Чеберячко, О.О. Бойко, І.М. Книш, А.А. Юрченко. Оцінка щільності прилягання еластичної півмаски до обличчя Збірник наукових праць національного гірничого університету / НТУ «Дніпровська політехніка» -Д., 2020 -№62, С.100-111.

Стажировка:

З 27 березня по 02 червня 2017 року успішно пройшла навчання в Центрі інженерної педагогіки ДВНЗ «Національного гірничого університету», (IGIP Міжнародне товариство інженерної педагогіки). Сертифікат UA-192 від 29 вересня 2017 року.

27.03.17-02.06.17 р. Центр інженерної педагогіки ДВНЗ «Національний гірничий університет», свідоцтво №34 від 02.06.2017 р.

11.11.19 – 30.01.20 Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра цивільної інженерії, технологій будівництва і захисту довкілля.

Профілі у наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mNiauhYAAAAJ&hl=uk

Контакти: пр. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 704, тел.: (056)3730814,

E-mail: anneta2904@ukr.net

© 2006-2021 Інформація про сайт