Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Сідашенко О.І.

Сідашенко Ольга Ігорівна

У 2011 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара за спеціальністю «Мікробіологія».

У 2015 році достроково захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.233.01 при Інституті мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія на тему: «Біологічні закономірності формування біоплівки штамами Staphylococcus epidermidis».

2015 рік – молодший науковий співробітник НДЛ молекулярної біології мікроорганізмів та мікробної біотехнології НДІ біології; асистент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології ДНУ імені О. Гончара.

2016 р. – асистент кафедри біотехнології Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет", з вересня 2017 року – старший викладач, з 2018 року –доцент кафедри біотехнології ДВНЗ «УДХТУ».

З липня 2023 р. – доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ “Дніпровська Політехніка”.

Дисципліни, які викладає на кафедрі ЕТЗНС:

«Біологія ґрунтів», «Біотехнології в екології», «Молекулярна біологія», «Мікробіологія» «Лабораторні та польові дослідження», «Біоетика та основи біобезпеки» та інші.

Сфера наукових інтересів:

мікробіологія, біоплівки, мікрофлора, біотехнологія, біотехнології у захисті навколишнього середовища, імунологія та вакцинопрофілактика, пробіотики.

Є автором 67 публікацій, з них 50 наукових та 17 навчально-методичного характеру, серед яких статті у наукових фахових виданнях України та виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Співавтор монографії.

Має мовний сертифікат знань Сambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) (Council of Europe Level B2) № 21061474436 від 16.01.2021 р. з іноземної мови (англійська) на рівні В2..

Нагороджена Подякою головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації, відзначена Подякою ректора ДНУ ім. Олеся Гончара, відзначена Грамотою ректора «ДВНЗ УДХТУ».

Участь у програмах міжнародних та вітчизняних наукових досліджень:

У НДЛ молекулярної біології мікроорганізмів та мікробної біотехнології НДІ біології ДНУ імені О.Гончара займалася дослідженням формування біоплівок мікроорганізмами, що було фрагментом НДР «Теоретичні та практичні основи життєдіяльності мікробіоценозів, форм взаємовідносин з тваринами і рослинами» № держ. реєстрації 011 U 000192, Д/б тема № 1-262-12 (2011-2015 рр.).

У період з 2016-2022 рр. була виконавцем 2-х науково-дослідних тем: «Дослідження механізмів керування біотехнологічними процесами на основі біооб`єктів різних таксономічних груп» (116U000962); «Дослідження шляхів інтенсифікації біотехнологічних виробництв для різних біологічних об’єктів» (0120U102562).

Отримала сертифікати про проходження курсів:

Пройдено стажування на базі університету Collegium civitas (Польща, м. Варшава) та отримано свідоцтво «Інтернаціоналізація освіти. Нові та інноваційні методи навчання. Реалізація міжнародних освітніх проектів у фінансовій перспективі ЄС».

Проходила підвищення кваліфікації:

1. ДВНЗ «УДХТУ», Свідоцтво 12 СПВ 015241, "Математичне моделювання та застосування ЕОМ і комп’ютерних технологій у хімічній, біотехнологічній та харчових галузях промисловості".

2. Приватне акціонерне товариство «Оріль-Лідер», Довідка №35/01/1155, "Нормативні матеріали, технології та обладнання   у промисловій мікробіології і сучасному біотехнологічному виробництві", 29.03.2021, 180 годин (6 кредитів ЄКТС.

3. Посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому № НР 41231448, Харківська медична академія післядипломної освіти «Лабораторна діагностика малярії та інших паразитарних хвороб», 2015 р.

 

Розділи монографії:

1. Формування біоплівки за умов дії екзогенних факторів: Монографія / Воронкова О.С., сідашенко О.І., Вінніков А.І. // Дніпро: Ліра, 2017. – с. 156.

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science)

1. Прояв факторів патогенності у біоплівкоутворюючих та неформуючих біоплівку штамів Staphylococcus epidermidis / Сідашенко О.І., Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І. // Мікробіологічний журнал. – 2015. – № 1, Т. 77. – С. 15-19. (Scopus)

2. Genetic features of the formed population of the genus Eisenia worms / Timchy K.I., Olga Sidashenko O.I., Olevskyi V.O., Olevska Y. O., Harbar O. // Biointerface Research in Applied Chemistry - 2020. - Vol. 10, № 3. – Р. 5548 - 5551. (Scopus)  

3. Influence of sugars on biofilm formation of Staphylococcus epidermidis / Vashchenko A. O., Voronkova О. S., Voronkova Yu.S., Kulyk E. E., Snisar O. S., Sidashenko O.I.// Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2021. – Vol. 12, №2. – P. 321-325. (Web of Science)

 

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

1. Біологічні властивості ізолята стафілокока, здатного до утворення біоплівки / Суха Ю.О., Сідашенко О.І., Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І., Полішко Т.М. // Вісник проблем біології та медицини. 2012. – № 3 (14). – С. 48-53.

2. Вивчення біологічних властивостей плівкоутворювальних та неплівкоутворювальних штамів Staphylococcus epidermidis / Сідашенко О.І., Воронкова О.С., Полішко Т.М., Вінніков А.І. // Мікробіологія та біотехнологія. 2013. – №2 (22). – С. 86-96.

3. Чутливість до антибіотиків планктонних та біоплівкових культур Staphylococcus epidermidis / Сідашенко О.І., Воронкова О.С., Т.М. Шевченко, Сірокваша О.А. // Мікробіологія та біотехнологія. – 2014. – №1 (25). – С. 63-71.

4. Методи вивчення динаміки формування біоплівок умовно-патогенними бактеріями / Сідашенко О., Воронкова О., Сірокваша О., Вінніков А. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 65 – С. 20-33.

5. Біоплівка як особлива форма організації бактерій та її роль в інфекційних процесах / Сідашенко О.І., Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І. // Вісник проблем біології та медицини. – 2013. – Вип. 3, (2). – С. 35-41.

6. Вивчення впливу фторхінолонів на формування біоплівки S.  epidermidis / Сидоренко Д.В., Сідашенко О.І., Воронкова О.С., Вінніков А.І. // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. –Вип. 1, (106). – С. 179-184.

7. Вплив факторів середовища на формування біоплівки Staphylococcus epidermidis / Сідашенко О.І., Воронкова О.С., Шевченко Т.М., Вінніков А.І // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. –Вип. 4, (114). – С. 213-216.

8. Вплив фторхінолонів на біоплівки штамів Staphylococcus epidermidis / Сідашенко О.І., Шевченко Т.М., Воронкова О.С., Сіроваша О.А., Вінніков А.І // Мікробіологія і біотехнологія – № 3 (27). – 2014. – С. 77.

9. Біологічні властивості біоплівкоутворюючих штамів Staphylococcus epidermidis, виділених з піхви жінок / Трофімова К.О., Сідашенко О.І., О.С. Воронкова, А.І. Вінніков // Український журнал біології, медицини та спорту – 2015. – № 2, Т. 2. – С. 208-210.

10. Експериментальний дисбактеріоз піхви у мишей шляхом введення плівкоутворювального або неплівкоутворювального штаму S. epidermidis / Сідашенко О.І., Воронкова О.С, Сірокваша О.А., Вінніков А.І. //Лікарська справа – січень-березень, № 1-2 (1137). – 2016. – С. 133-139.

11. Ефективність впливу екстрактів, отриманих з іотрансформованих вермикультурою субстратів, на ріст насіння кукурудзи /Сметанін В.Т., Тимчий К.І., Сідашенко О.І./ Науковий вісник НУБІП - 270, 2017 С. 137-142.

12. Вирішення проблем видової ідентифікації культурних популяцій дощових черв’яків роду Eisenia / Тимчий К.І., Сметанін В.Т., Сідашенко О.І.// Науковий вісник Розведення і генетики тварин, 2017 №54 С.156-162.

13. Investigation of expression of high-molecular substances as the consequence of exposure to laser light on the organism of earth worm Eisenia veneta / Timchy K.I., Smetanin V.T., Sidashenko O.I., Kilochek T.P., Nedzvetskii V.S.// Проблеми екологічної біотехнології. – 2017. - № 2. – Режим доступу: http: // ecobio. nau. edu. ua/ index. phb/ ecobiotech/ article/ view / 12191/ 16292

14. Видові особливості поздовжньої мускулатури популяції дощових черв’яків роду Eisenia/ Тимчий К.І., Сідашенко О.І., Сметанін В.Т. //Розведення і генетика тварин – 2018. –Вип. 55. – С. 130-134. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rgt_2018_55_20.

15. Перспективи використання пробіотиків для профілактики та лікування дисбактеріозів птахів / Сідашенко О.І., Черевань Ю. О., Тимчий К. І., Федота С. В., Волков Р. Д. // Вісник проблем біології і медицини . – 2019. – Вип. 4, Том 2 (147) – С. 77-84. (Index Copernicus) DOI: 10.29254/2077-4214-2018-4-2-147-77-84.

16. Розподіл важких металів у донних відкладах водойм після вермикультивування / Тимчий К. І., Сідашенко О.І., Бабченко А. В., Сметанін В. Т. // Проблеми екологічної біотехнології -2019, № 2. – С. 1-9.

17. Дослідження впливу вермикультивування на мікрофлор у твердої органічної біомаси біогазового комплексу ПрАТ «Оріль-Лідер» / О.І. Сідашенко, В. В. Ніколаєва, К. І. Тимчий, О. В. Михайловська, Р. Д. Волков, О. В. Утешев// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, серія «Біологія, біотехнологія, екологія». – 2018. - №287. – С. 142 – 150. DOI: 10.31548/biologiya 2018 287.143.

Методичні рекомендації:

1.               Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Загальна біотехнологія» для студентів спеціальності 162 біотехнології та біоінженерія усіх форм навчання / Укл. О.І. Сідашенко. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 24 с.

2.               Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Загальна біотехнологія» для студентів спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія усіх форм навчання / Укл.Сідашенко О.І., Тимчий К.І., Гейсун А.А. – Д: УДХТУ, 2018. – 47с.

3.               Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Загальна мікробіологія і вірусологі” за освітнім рівнем «бакалавр» для студентів спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія / Укл. Сідашенко О.І, Т.П. Кілочок, А.В. Бабченко. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 48 с.

4.               Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Спеціальні біотехнології" за освітінм рівнем "Магістр" для студентів спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія / Укл. К.І. Тимчий, Сідашенко О.І., А.В. Бабченко. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 19 с.

5.               Конспект лекцій з дисципліни "Системний аналіз та оптимізація біотехнологічних процесів" за освітнім рівнем "Магістр" для студентів спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія /   К.І. Тимчий, А.В. Бабченко, Сідашенко О.І.,   Олевський В.І. //Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 42 с.

6.               Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Системний аналіз та оптимізація технологічних процесів біотехнологічних виробництв" за освітнім рівнем "Магістр" для студентів спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія / Укл. К.І. Тимчий, Сідашенко О.І., А.В. Бабченко - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 25 с.

7.               Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Економічні основи біотехнологічних виробництв" за освітнім рівнем "Магістр" для студентів спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія / А.В. Бабченко, К.І. Тимчий, Сідашенко О.І.// Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2022. – 19 с.

8. Методичні вказівки та тематика курсової роботи з дисципліни "Технологія виробництва імунопрепаратів та пробіотиків" за освітнім рівнем "Магістр" для студентів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія / Укл.: О.І. Сідашенко, К.І. Тимчий, А.В. Бабченко - Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2022. – 26 с.

9. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технологія виробництва імунопрепаратів та пробіотиків" за освітнім рівнем "Магістр"/ Укл.: О.І. Сідашенко, К.І. Тимчий, А.В. Бабченко - Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2022. – 38 с.

10. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Технологія виробництва імунопрепаратів та пробіотиків" за освітнім рівнем "Магістр" для студентів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія"/ Укл.: О.І. Сідашенко, К.І. Тимчий, А.В. Бабченко - Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2022. – 20 с.

11. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" за освітнім рівнем "Магістр" для студентів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія"/ Укл.: О.І. Сідашенко, К.І. Тимчий, А.В. Бабченко - Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2022. – 19 с.

12. Методичні рекомендації до лабораторних та практичних занять з курсу «Генетика» для студентів бакалаврів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія / Укл.: О.І. Сідашенко, К.І. Тимчий, В.Т. Сметанін.- Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2018. – 48 с.

 

Участь у конференціях та симпозіумах:

         1. Sensitivity of Staphylococcus epidermidis strains to bacteriophages drugs / Sidashenko O.I., Voronkova O.S., Vinnikov A.I. // Міжнародна конференція для молодих учених «Сучасні проблеми мікробіології та біотехнології» Одеса, 2015. – С. 113-116.

2. Вплив іонів металів на плівкоутворення у епідермального стафілокока / Кащик О.О., Сідашенко О.І., Воронкова О.С, Вінніков А.І. // Матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конференції Shelfield. – 2015. – C. 37-40.

         3. Чутливість біоплівкоутворюючих штампів S. epidermidis до фторхінолонових препаратіа / Лосєва Д., Сідашенко О., Воронкова О., Вінніков А. // ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології" збірник тез (Львів, 19-21 квітня), 2016. – С. 238-239.

         4. Ефективність біологічних та господарських особливостей черв’яків роду Eisenia з вермикультури кафедри біотехнології / Тимчий К. І , Малий Д. О., Кудря О. О., Сідашенко О.І. // VIII Міжнарод. наук.-техніч. конфер. студ., аспіран. та молод. вчених «Хімія та сучасні технології»: тези допов. – Дніпропетровськ, 2017. – С. 62.

         5. Мікрофлора твердої органічної біомаси біогазового комплексу після вермикультивування /Сідашенко О.І., Ніколаєва В.В., Тимчий К.І.// ХІІІ Наукова конференція молодих вчених «Мікробіологія в сучасному сільському господарстві», 24-25 жовтня, 2018 рік, Чернігів (Україна)

         6. Перспективи використання пробіотиків для профілактики та лікування дисбактеріозів у птахівництві / Череввань Ю.В., Сідашенко О.І., Тимчий К.І.// ХІІІ Наукова конференція молодих вчених «Мікробіологія в сучасному сільському господарстві», 24-25 жовтня, 2018 рік, Чернігів. (Україна)

7. Дослідження стану мікрофлори жорстких субстратів після біотрансформації шляхом вермікультивування /Павлова Ю.Ю., Сідашенко О.І. //Тези доповідей XІІI Міжнародної конференції молодих науковців (28 – 30 листопада 2018) «Біологія: від молекули до біосфери». Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 119-120 с (Україна)

         8. Використання вермікультивування в промисловості / Будім О.О., Сідашенко О.І. //Тези доповідей XІІI Міжнародної конференції молодих науковців (28 – 30 листопада 2018) «Біологія: від молекули до біосфери». Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 115-116 с.

         9. Часова динаміка угруповань безхребетних в техноземах Нікопольського марганцеворудного басейну / БабченкоА.В., Тимчий К.І., Сідашенко О.І. // V Міжнародна науково-практична конференція "Новітні досягнення біотехнології", Київ, 22-23 вересня 2021 року.

10. Вивчення мікрофлори сільськогосподарських птахів з метою виділення штамів лактобацил з пробіотичними властивостями / Ніколаєва В.В., Тимчий К.І., Сідашенко О.І. // ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Біологічні дослідження - 2020» (21-22 березня 2020)

11. Вплив штаму Streptomyces recifensis var. lyticus на стан мікрофлори субстарту вермикультивування / Черевань Ю.В., Тимчий К.І., Зябрєва Є., Сідашенко О.І. // IV Міжнародна науково-практична конференція “Новітні досягнення біотехнології ”, Київ (22-23 вересня 2020 р.)

12. Дослідження впливу культуральної рідини Streptomyces recifensis var. lyticus на приріст біомаси червяків р. Eisenia / Черевань Ю.В., Сідашенко О.І., Тимчий К.І. // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблема виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів - 2020», 14-15 травень 2020. – С. 274-276.

13. Дослідження властивостей штамів роду Lactobacillus, виділених з різних джерел / Воронов Є. А., Сідашенко О.І., Тимчий К.І. // Збірник праць за матеріалами XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біологічні дослідження – 2022», Житомир, 10–11 жовтня 2022 р. – С. 204-206

14. Дослідження пробіотичних властивостей штамів мікроорганізмів для корекції патологічних станів ротової порожнини / Альохіна В.Р., Сідашенко О.І. // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Youth pharmacy science», Харків, 7-8 грудня 2022 р.. – С. 291-292.

 

Профілі у наукометричних базах:

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iMgcHgkAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56677848900

https://orcid.org/0000-0003-2750-026X

 

Контакти: пр. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 704

E-mail: Sidashenko.O.I.@nmu.one

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт