Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Павличенко А.В.

Павличенко Артем Володимирович (1978 р. н.) – еколог за освітою, кандидат біологічних наук (03.00.16 – екологія) з 2009 р., доктор технічних наук (21.06.01 – екологічна безпека) з 2017 р., професор з 2019 р.

З квітня 2017 р. по червень 2021 року очолював кафедру екології та технологій захисту навколишнього середовища.

З червня 2021 року перший проректор НТУ «Дніпровська політехніка».

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України.

За вагомий внесок у розвиток вугільної галузі України нагороджений знаком «Шахтарська слава» ІІІ ступеня (2016) та ІІ ступеня (2019).

В 2001 році з відзнакою закінчив Національну гірничу академію України за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" та здобув кваліфікацію "Еколог".

У 2016 р. з відзнакою закінчив магістратуру у Національному гірничому університеті за спеціальністю "Економіка довкілля і природних ресурсів" та здобув кваліфікацію "Економіст в сфері природокористування. Дослідник".

З серпня 2001 року працював інженером 1-ої категорії кафедри відкритих гірничих робіт Національної гірничої академії України, а з вересня цього ж року асистентом кафедри екології за сумісництвом.

У 2001 р. був зарахований до аспірантури з відривом від виробництва при Національному гірничому університеті за фахом 21.06.01 – Екологічна безпека.

Після закінчення аспірантури працював на посаді асистента кафедри екології.

В 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – «Екологія» на тему: "Біоіндикаційна оцінка екологічного стану територій гірничопромислових центрів Дніпропетровської області".

У 2017 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. Тема дисертаційної роботи - Екологічна небезпека експлуатації та ліквідації вугільних шахт: методологія оцінки, напрями і засоби зниження.

З 2009 по 2016 рр. працював на кафедрі екології на посаді доцента.

З 2010 по 2016 рр. виконував обов’язки заступника завідувача кафедри екології з навчально-методичної роботи.

З 2016 р. виконував обов’язки завідувача кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища.

З квітня 2017 р. очолює кафедру екології та технологій захисту навколишнього середовища.

Викладає дисципліни «Введення в природоохоронну діяльність», «Загальна екологія та неоекологія», «Транспортна екологія», «Оцінка впливу на довкілля», «Стратегічна екологічна оцінка», «Проектний менеджмент в екології».

Павличенко А.В. є переможцем конкурсів: Кращий молодий вчений Дніпропетровської області 2007 (напрям – технічний) – Диплом II ступеня; Кращий молодий вчений Дніпропетровщини 2009 (напрям – медичний) – Диплом I ступеня; Кращий молодий вчений Дніпропетровщини 2011 (напрям – медичний) – Диплом III ступеня; Всеукраїнського конкурсу Винахід-2008 у номінації "Кращий винахід – 2008 в Дніпропетровській області".

Постановою Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки № 2 від 29 квітня 2013 року присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених. http://kdpu-nt.gov.ua/content/spisok-molodih-uchenih-yakim-podovzheno-stipendiyi-kabinetu-ministriv-ukrayini-dlya-molodih

Здійснює керівництво трьома аспірантами за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Голова науково-методичної комісії НГУ з спеціальності 101 «Екологія», заступник голови науково-методичної комісії НГУ з спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Секретар підкомісії 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Науково-методичної ради МОН України.

У 2015 році пройшов навчання в Міжнародній літній школі «Озеленення навчальних планів та програм – Інтеграції аспектів стійкого розвитку в університетську освіту», яка фінансувалась DAAD.

Пройшов навчання та отримав сертифікат за напрямом «Ризик-менеджмент. Принципи, рекомендації і основні методи оцінки ризиків. Стандарти серії ISO 31000 (ISO 31000 і ISO 31010), виданий «БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА».

Пройшов курс підвищення кваліфікації за темою: «Здійснення оцінки впливу на довкілля (ОВД) в Україні: особливості впровадження», що проводився у грудні 2017 на базі Державного інституту управління та економіки водних ресурсів.

У січні 2019 р. брав участь у тренінгу "HR та конфлікт-менеджмент для НДО.

У березні–квітні 2019 р. пройшов тренінг з підготовки експертів з забезпечення якості вищої освіти за проектами «Формування мережі експертів з забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» (Інститут вищої освіти).

У квітні 2019 р. пройшов тренінг за темою: «Європейські індикатори якості освітніх досліджень» сформованого на матеріалах ІІ Зимової школи Української асоціації дослідників освіти (Українська асоціація дослідників освіти).

У червні пройшов тренінг директора Інституту вищої освіти НАПН України С.А. Калашнікової для викладачів Дніпровської політехніки на тему «Викладання у вищій освіті – тенденції та виклики».

Наукова діяльність.

Приймав участь у виконанні наступних науково-дослідних робіт кафедри за держбюджетною та госпдоговірною тематиками.

- ГП-425 – "Розробка методології комплексної еколого-соціальної оцінки та зменшення радіаційної небезпеки об’єктів уранової промисловості м. Дніпродзержинськ";

-. ГФ-177 Розробка заходів реабілітації та поліпшення стану довкілля;

- 010304 – «Експрес-діагностування території (об'єкти зберігання та утилізації СКД) ДП НПО "ПХЗ" за ступенем впливу антропогенних чинників на стан об’єктів довкілля та здоров’я людини з використанням цитогенетичних і біофізичних методів»;

- 010306 «Оцінка стану об'єктів навколишнього середовища на території

с. Любимівка Дніпропетровської області з використанням цитогенетичних та фізичних методів»;

- 010307 «Проведення наукових досліджень у Ленінському та Красногвардійському районах м. Дніпропетровськ з метою оцінки ступеня забруднення води, повітря, ґрунтів та впливу на навколишнє середовище великих промислових підприємств»;

- 010308 Екологічне обґрунтування режиму скиду шахтних вод з прудів-накопичувачівв р. Самара (на прикладі прудів-накопичувачів балок Косьміна та Свидовок).

- ГФ-186 «Розробка заходів з підвищення рівнів екологічної безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу».

- ГП-456 «Розробка технологічних, управлінських рішень, нормативної документації, системи екологічного моніторингу щодо природоохоронної діяльності гірничих підприємств».

- «Розробка екологобезпечних технологій ведення гірничих робіт з урахуванням потреб в ліквідації та консервації гірничодобувних підприємств»;

- «Розробка заходів з поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки у гірничодобувних регіонах»;

- «Розробка технологічних, управлінських рішень, нормативної документації, системи екологічного моніторингу щодо природоохоронної діяльності гірничих підприємств»;

- «Розробка засад синтезу інформаційних і геомеханічних систем керування процесами підземних гірничих робіт»;

- «Розробка екологобезпечних технологій видобування корисних копалин і гірничотехнічної рекультивації, спрямованих на ефективне використання постгірничопромислових територій».

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 150 наукових праць: з них 50 статей у фахових виданнях та 5 патентів України на винахід, 1 навчальний посібник.

На кафедрі відповідає за науково-дослідницьку діяльність студентів-екологів та функціонування "Студентського наукового екологічного центру ім. проф. В.А. Долинського".

Активно співпрацює з обласним методичним об’єднанням викладачів екології та хімії ВНЗ I-II рівнів акредитації.

Член наукової ради Національного фонду досліджень України (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1087-р «Деякі питання Національного фонду досліджень»).

Член секції «Охорона навколишнього середовища» Наукової Ради МОН України.

Член спеціалізованої ради Д 08.080.02 при Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» за спеціальностями 21.06.01 – «Екологічна безпека», 05.15.03 – «Відкрита розробка родовищ корисних копалин»; 05.15.08 – «Збагачення корисних копалин», м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 19.

Член редакційної колегії журналу «Науковий вісник Національного гірничого університету» (SciVerse Scopus, 2012) імпакт-фактор – 0,8.

З 2018 р. експерт за напрямом «Широке застосування технологій більш чистого виробництва, охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами» на щорічному конкурсі проектів та стартапів «InnoDnipro».

Напрями наукової діяльності:

- Розробка способів відновлення об’єктів навколишнього середовища в районах функціонування гірничодобувних підприємств.

- Обґрунтування методології оцінок техногенного ризику та нормативів екологічної безпеки щодо наслідків діяльності гірничодобувних підприємств.

- Обґрунтування та побудова оптимальної структури розміщення техногенно-небезпечних підприємств та їх екологічно безпечної ліквідації та консервації.

- Підвищення екологічної безпеки при поводженні з відходами гірничих підприємств вугільної та рудної галузі.

- Розробка технології вилучення корисних компонентів з техногенних відходів гірничодобувного та паливно-енергетичного комплексів.

- Створення екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів на гірничодобувних підприємствах.

- Обґрунтування теоретичних і практичних засад виведення з експлуатації техногенно-небезпечних гірничих об’єктів.

Публікації

Навчальні посібники:

1. Біотехнології в екології : навч. посібник Горова А.І., Лисицька С.М., Павличенко А.В., Скворцова Т.В.Д. : Національний гірничий університет, 2012. – 184 с.

Монографії:

1. Способи і засоби підвищення екологічної безпеки масових вибухів в залізорудних кар’єрах за пиловим чинником [Текст]: моногр. / В.Е. Колесник, А.А. Юрченко, А.А. Литвиненко, А.В. Павличенко // Дніпропетровськ: Літограф, 2014. – 112 с. ISBN 978-966-2267-47-1

2. Гідрогеологічні та геомеханічні фактори екологічної безпеки навколишнього середовища в умовах реформування вугільної галузі. Монографія. / Улицький О.А., Єрмаков В.М., Бузило В.І., Павличенко А.В. Під заг. ред. Улицького О.А. – Дніпропетровськ: Літограф, 2014. – 200 с. ISBN 978-966-2267-50-1

3. Екологозберігаючі технології розробки вугільних родовищ Західного Донбасу та Львівсько-Волинського басейну. Монографія. / Бузило В.І., Наливайко Я.М., Акімов О.А., Дяченко А.П., Павличенко А.В., Сердюк В.П., Кошка О.Г., Яворський А.В., Яворська О.О. Під заг. ред. Бузила В.І. – Дніпропетровськ: Літограф, 2014. – 244 с.

4. Управління екологічною та техногенною безпекою вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств. Монографія. / Корж П.П., Недолужко В.М., Бузило В.І., Павличенко А.В., Наливайко Я.М. Під заг. ред. Коржа П.П. – Дніпропетровськ: Літограф, 2014. – 176 с. ISBN 978-966-2267-69-5

5. Технології підвищення екологічної безпеки при відпрацьовуванні тонких і надтонких вугільних пластів у складних гірничо-геологічних умовах. Монографія. / Бузило В.І., Акімов О.А., Дяченко А.П., Павличенко А.В., Сулаєв В.І., Яворський В.М., Сердюк В.П., Кошка О.Г., Яворський А.В., Яворська О.О. Під заг. ред. Бузила В.І. – Дніпропетровськ: Літограф, 2014. – 228 с.

6. Способи і засоби підвищення екологічної безпеки скиду шахтних вод в поверхневі водойми. Монографія. / Колесник В.Є., Долгова Т.І., Кулікова Д.В., Павличенко А.В. – Дніпро: Літограф, 2016. – 132 с.

7. Колесник В.Є. Методи оцінки екологічної небезпеки експлуатації і ліквідації вугільних шахт та напрями і засоби її зниження. Монографія / В.Є. Колесник, А.В. Павличенко. – Дніпро: Літограф, 2017. – 208 с.

8. Бузило В.І., Васильєв В.Є., Кошка О.Г., Сердюк В.П., Павличенко А.В., Савельєва Т.С., Яворський А.В., Яворська О.О. Екологічно чисті і безпечні технології розробки тонких пологих вугільних пластів. Дніпро: Літограф, 2018. 164 с.

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science)

1. Павличенко А.В. Розробка електронних екологічних паспортів породних відвалів вугільних шахт / А.В. Павличенко, В.В. Федотов, Ю.В. Бучавий, А.А. Коваленко // Науковий вісник Національного гірничого університету . – 2014. - № 3. – С. 105-110. 

2. Еколого-геохімічна оцінка рівня забруднення ґрунтів у районах функціонування металургійних підприємств[Електронний ресурс] / Ю. Ю. Войтюк, І. В. Кураєва, Г. А. Кроїк, А. В. Павличенко // Науковий вісник Національного гірничого університету . - 2014. - № 4. - С. 45-51.

3. Gorova A., Pavlychenko A., Kulyna S., Shkremetko O. Ecological problems of post-industrial mining areas. Geomechanical processes during underground mining. Leiden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2012. – Р.35-40.

4. Gorova A., Pavlychenko A., Borysovs’ka O., Krups’ka L. The development of methodology for assessment of environmental risk degree in mining regions // Mining of Mineral Deposits. Leiden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2013. – Р.207-209.

5. Pavlychenko A., Kovalenko A. The investigation of rock dumps influence to the levels of heavy metals contamination of soil // Mining of Mineral Deposits. Leiden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2013. – Р.237-238.

6. Gorova A.I., Pavlychenko A., Kulyna S.L., Shkremetko O.L. The investigation of coal mines influence on ecological state of surface water bodies // Mining of Mineral Deposits. Leiden, The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2013. – Р.303-305.

7. Gorova A., Pavlychenko A., Borisovskaya E. The perspectives of bioindication methods using in the assessment of toxicity of industrial waste // Technical and geoinformational systems in Mining – Pivnyak, Bondarenko, Kovalevska. – 2011. Taylor&Francis Group, London. Pp. 257-264.

8. The study of ecological state of waste disposal areas of coal mining enterprises A. Gorova, A. Pavlychenko, S. Kulyna, O. ShkremetkoProgressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining. The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2014. Pages 93–98

9. Ecological safety of emulsion explosives use at mining enterprises T . Kholodenko, Ye . Ustimenko, L . Pidkamenna, and A . Pavlychenko Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining. The Netherlands : CRC Press / Balkema, 2014. Pages 255–260

10. M.M. Biliaiev, T.I. Rusakova, V.Ye. Kolesnik, A.V. Pavlichenko. The predicted level of atmospheric air pollution in the city area affected by highways // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 1. - С. 81–87.

11. Kolesnik, V.Ye., Pavlichenko, A.V., Buchavy, Yu.V. (2016) "Determination of dynamic parameters of dust emission from a coal mine fang// Науковий вісник Національного гірничого університету - 2016. - № 2. - С. 81-86.

12. Kulikova D.V., Pavlychenko А.V., Estimation of ecological state of surface water bodies in coal mining region as based on the complex of hydrochemical indicators // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 4. - С. 62–70.

13. Kolesnik V. Ye. Dynamic parameters estimation of dust emissions of heat-and-power objects of coal mines / V. Ye. Kolesnik, А. V. Pavlichenko, Yu. V. Buchavy // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 5. - С. 91–97.

14. Kolesnik V.Ye. Substantiation of rational parameters of perforated area of partitions in an improved mine water settling basin / V.Ye. Kolesnik, D.V. Kulikova, А.V. Pavlichenko // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 6. – С. 120–127.

15. Kolesnik, V.Ye., Borysovs’ka, O.O., Pavlychenko, А.V., Shirin A.L. (2017). Determination of trends and regularities of occurrence of emergency situations of technogenic and natural character in Ukraine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (6), 124-131. http://nvngu.in.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu/za-vipuskami/1536-2017-ukr/zmist-6-2017/ekologichna-bezpeka-okhorona-pratsi/4214-viznachennya-tendentsij-i-zakonomirnostej-viniknennya-nadzvichajnikh-situatsij-tekhnogennogo-j-prirodnogo-kharakteru-v-ukrajini

16. Buzylo V., Savelieva T., Borysovska O. & Pavlychenko. (2018). Ecological aspects of managing the stresseddeformed state of the mountain massif during the development of multiple coal layers. Web of Conferences. E3S Web of Conferences forthcoming.USME 2018. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000013 (Scopus)

17. Kolesnik, V., Borysovs'ka, О., Pavlychenko, А., & Buchavyy, Y. (2018). Formation of physic and mechanical composition of dust emission from the ventilation shaft of a coal mine as a factor of ecological hazard. Solid State Phenomena, (277), 178-187. https://www.scientific.net/SSP.277.178 (Scopus)

18. Buzylo V., Pavlychenko А., Borysovska O. & Saveliev D. (2019). Investigation of processes of rocks deformation and the earth’s surface subsidence during underground coal mining. E3S Web of Conferences Ukrainian School of Mining Engineering – 2019, Volume 123, 01050, https://doi.org/10.1051/e3sconf /201912301050 (Scopus)

19. Y. Semenenko, T. Demchenko, A Pavlichenko (2020). Calculation of the maximum velocity of gravity flow in the pond-clarifier with higher aquatic plants. E3S Web of Conferences 168, 00061 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800061 (Scopus)

20. V. Kolesnyk, A. Pavlychenko, O. Borysovska, Y. Buchavyi, D. Kulikova (2020). Justification of the method of dust emissions localization on mobile crushing and sorting complexes of quarries with the use of air-and-water ejectors. E3S Web of Conferences 168, 00029. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800029 (Scopus)

21. Buzylo, Volodymyr, Pavlychenko, Artem, Borysovska, Olena. Ecological aspects of filling of worked-out area during underground coal mining E3S Web of Conferences, 201, (2020) DOI:10.1051/e3sconf/20202010103

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

1. Павличенко, А.В. Екологічна небезпека гірничих відходів ліквідованих шахт Червоноградського гірничопромислового регіону / А.В. Павличенко, С.Л. Кулина // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2015 – № 48 – С. 216

2. Павличенко, А.В. Шляхи удосконалення природоохоронної діяльності вугледобувного підприємства / А.В. Павличенко // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2015 – № 49 – С. 297.

3. Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій [Електронний ресурс] / А. І. Горова, Ю. В. Бучавий, А. В. Павличенко, І. Г. Миронова //Екологічна безпека та природокористування . - 2014. - Вип. 14. - С. 53-58.

4. Лаврик М. О. Використання рослин-фіторемедіантів для відновлення засолених ґрунтів в районах розташування ставків-відстойників шахтних вод [Електронний ресурс] / М. О. Лаврик, А. В. Павличенко // Геотехнічна механіка . - 2014. - Вип. 115. - С. 209-218.

5. Кроїк Г. А. Екологічна оцінка шахтних порід Західного Донбасу як джерела забруднення об’єктів довкілля[Електронний ресурс] / Кроїк Г. А. Кроїк Г. А., Павличенко А. В. Павличенко А. В. // Збірник наукових праць УкрДГРІ . - 2013. - № 3. - С. 64-70.

6. Горова А. І. Еколого-гігієнічна оцінка мікробіологічних та агрохімічних властивостей вермикомпосту як органічного добривa[Електронний ресурс] / А. І. Горова, Т. В. Скворцова, С. М. Лисицька, А. В. Павличенко // Гігієна населених місць . - 2013. - Вип. 61. - С. 130-138.

7. Павличенко А. В. Екологічна небезпека породних відвалів ліквідованих вугільних шахт [Електронний ресурс] / А. В. Павличенко, А. А. Коваленко // Геотехнічна механіка . - 2013. - Вип. 110. - С. 116-123.

8. Лаврик М. О. Використання рослин-фіторемедіантів для відновлення засолених ґрунтів в районах розташування ставків-відстойників шахтних вод [Електронний ресурс] / М. О. Лаврик, А. В. Павличенко // Геотехнічна механіка . - 2014. - Вип. 115. - С. 209-218

9. Бучавий Ю. В. Алгоритм багатофакторного моделювання процесів забруднення атмосферного повітря на гірничозбагачувальних комбінатах [Електронний ресурс] / Ю. В. Бучавий, А. В. Павличенко, К. В. Семеріч // Геотехнічна механіка . - 2013. - Вип. 111. - С. 12-22.

10. Бузило В.І. Екологічні та техногенні наслідки ліквідації вугільних шахт / В.І. Бузило, А.В. Павличенко // Розробка родовищ: щорічний науково-технічний збірник. Д.: ТОВ ЛізуновПрес, 2014. – С. 535-540.

11. Павличенко, А.В. Екологічна небезпека гірничих відходів ліквідованих шахт Червоноградського гірничопромислового регіону / А.В. Павличенко, С.Л. Кулина // Збірник наукових праць НГУ. — Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2015 — № 48 — С. 216-222. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2015_48_28

12. Павличенко, А.В. Шляхи удосконалення природоохоронної діяльності вугледобувного підприємства / А.В. Павличенко // Збірник наукових праць НГУ. — Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2015 — № 49 — С. 297-305. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2015_49_41

13. Павличенко, А.В. Ідентифікація екологічних ризиків, що виникають на різних етапах функціонування вугледобувних підприємств / А.В. Павличенко // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць / Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124 . – С. 280-288 www.geotm.dp.ua/attachments/article/3223/26.pdf

14. Оцінка ефективності реалізації природоохоронних заходів на вугільних шахтах / В. Є. Колесник, А. В. Павличенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – No 50(1222). – С.142–146. http://mtsc.khpi.edu.ua/article/view/99938

15. Симоненко В. І. Технологічні аспекти екологозберігаючої доробки нерудних кар’єрів при їх ліквідації та консервації / В. І. Симоненко, А. В. Павличенко, О. В. Черняєв, Л. С. Гриценко, С. С. Савенков // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. - 2016. - Вип. 2. - С. 148-158. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_tekhn_2016_2_20

16. Колесник В.Є. Розробка способів зниження рівня екологічної небезпеки від пилових викидів вугільних шахт / В.Є. Колесник, А.В. Павличенко // Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. пр. / ІГТМ НАН України. – Дніпро, 2016. – № 128. – С. 149-160. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/137765/17-Kolesnyk.pdf?sequence=1

17. Павличенко, А.В. Ліквідація нерентабельних вугледобувних підприємств: шляхи зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище / А.В. Павличенко, С.А. Плахотній // Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. пр. / ІГТМ НАН України. - Дніпро, 2016. - № 130. - С. 257 – 262 http://www.geotm.dp.ua/attachments/article/3223/26.pdf

18. Павличенко А. В. Удосконалення системи обліку, оцінки і моніторингу техногенних родовищ з використанням геоінформаційних технологій / А. В Павличенко, Ю.В. Бучавий, В.В. Федотов, О.В. Деменко, К.В. Тріпачова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – No 20 (1242). – С.103–108. http://mtsc.khpi.edu.ua/article/view/109630

19. Ложніков О. В. Систематизація факторів впливу параметрів техногенних родовищ на вибір гірничовидобувного устаткування / О. В. Ложніков, А. В. Павличенко, В. О. Чебанов // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. - Дніпро : НГУ, 2018. – № 53. – С. 66-79. http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152206

20. Колесник В.Є., Павличенко А.В., Бучавий Ю.В. Уніфікована методика комплексного оцінювання рівня екологічної небезпеки промислових об’єктів та технологій. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 3(1/2018). С. 64-69. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6392

21. А.В. Павличенко, Ю.В. Бучавий, О.В. Ангурець, П.В. Хазан (2019). Перспективи впровадження системи оперативного інформування населення про якість атмосферного повітря промислових міст за міжнародними стандартами. Збірник наукових праць НГУ. Дніпро: Національний ТУ «Дніпровська політехніка», 57:178-191. https://doi.org/10.33271/crpnmu/57.178

22. Simonenko V., Pavlychenko, A., Cherniaiev, О. Assessment of the ecological efficiency of the open development of nonmetallic deposits of useful minerals / Technology audit and production reserves. 2018, 5(3), 21-27. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.145602

23. Корсунський Г.Я., Павличенко А.В., Конопльова О.О. Дослідження технології гірничотехнічної рекультивації в процесі відкритої розробки пологих родовищ. Геотехнічна механіка. 2018. № 139. 195-204. http://www.geotm.dp.ua/attachments/article/3459/19.PDF

24. В. Є. Колесник; А. В. Павличенко; О. О. Борисовська; М. О. Бояркин. Дослідження особливостей застосування водоповітряних ежекторів для зниження пилоутворення при транспортуванні гірничої маси на кар'єрах. Техногенно-екологічна безпека», 4(2/2018), 105-111. DOI: 10.5281/zenodo.1469333

25. Lampika, T. V., & Pavlychenko, A. V. (2019). Environmental control and assessment of ecological status of Ukraine. Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety (Online), 127-135.

26. Колесник В.Є., Павличенко А.В., Монюк І.В. Обґрунтування розрахункового методу оперативного визначення поточних викидів міських котелень, показників їх енергоефективності та ступеня екологічної небезпеки. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2019. 60, 162-176.

27. Муліна А.В., Павличенко А.В. Дослідження стану зелених насаджень м. Дніпро в зоні впливу автомобільного транспорту. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2019. 60, 177-185.

28. Павличенко А.В., Бучавий Ю.В., Халак А.С. (2020). Прогнозування рівнів забруднення атмосферного повітря при проведенні буро-вибухових робіт на залізорудних кар’єрах. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 61, 129-142.

29. Колесник В.Є., Павличенко А.В., Монюк І.В. (2020). Обґрунтування розрахункового методу оперативного визначення поточних викидів міських котелень, показників їх енергоефективності та ступеня екологічної небезпеки. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 60, 162-176.

30. Pavlychenko, A., Adamchuk, A., Shustov, O., & Anisimov, O. (2020). Justification of dump parameters in conditions of high water saturation of soils. Technology Audit and Production Reserves, 6(3(56)), 22–26.

31. Kolesnyk, V., Pavlychenko, A., & Moniuk, I. (2020). Оцінка енергоекологічної ефективності технологій з ресурсозбереження та захисту атмосфери від викидів в системі «котельня – споживачі тепла – довкілля. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 22, 23-31.

 Патенти на винаходи та корисні моделі

1. Горова А.І., Колесник В.Є. , Лапицький В.М., Павличенко А.В., Борисовська О.О. Спосіб зниження токсичності ґрунтів. Патент України на винахід № 79802 UA, №а200500899; Заявл. 01.02.05; Опубл. 25.07.07; Бюл. №11- 4 с.

2. А.І. Горова, В.М. Лапицький, О.О. Борисовська, А.В. Павличенко Спосіб обробки токсичних відходів. Патент України на винахід №79471 UA, №20041210947; Заявл. 30.12.04; Опубл. 25.06.07; Бюл. №9- 4 с.

3. Горова А.І., Лапицький В.М., Борисовська О.О., Павличенко А.В. Спосіб визначення класу мутагенності речовин. Патент України на винахід № 91749 UA, a200812445; Заявл. 23.10.2008; Опубл. 25.08.2010; Бюл. №16. - 4 с.

4. А.І. Горова, В.М. Лапицький, О.О. Борисовська, А.В. Павличенко Спосіб обробки токсичних відходів. Патент України на винахід №65895 UA, №2003065860; Заявл. 24.06.2003; Опубл. 15.01.2007, бюл. № 1

5. Патент на кор. модель №147323 Україна МПК Е21С 41/30 (2006.01). Спосіб відкритої розробки пологих родовищ / Павличенко А.В., Адамчук А.А., Шустов О.О.; НТУ “ДП”. – u 2020 08083; заявл. 17.12.2020; опубл. 28.04.2021; Бюл. №17.

6. Патент на кор. модель 147318. Спосіб відкритої розробки родовищ корисних копалин. Симоненко В.І., Черняєв О.В., Павличенко А.В., Анісімов О.О., Гриценко Л.С., Адамчук А.А. НТУ “ДП”. – u202007995; заявл. 14.12.2020; опубл. 28.04.2021; Бюл. №17.

Автор понад 170 наукових та методичних друкованих праць, з них 60 статей у фахових виданнях, 12 монографій, 1 навчальний посібник, 6 патентів України на винахід.

Загальна кількість публікацій в базі даних Scopus – 33, h-індекc – 8, кількість цитувань – 207.

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55522742000

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4652-9180

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7ZZq-KEAAAAJ&hl=uk


Контакти: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 705,

тел.: (056)756-00-16, E-mail: pavlichenko.a.v@nmu.one

СЕРТИФІКАТИ ТА ДОВІДКИ


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт