Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кулікова Д.В.

Кулікова Дар’я Володимирівна

доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища, кандидат технічних наук, доцент

В 2001 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Отримала диплом магістра з відзнакою.

В 2001-2004 роках навчалася в аспірантурі при Національному гірничому університеті за фахом 21.06.01 – «Екологічна безпека».

З 2001 по 2016 роки працювала на посаді асистента кафедри екології Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

В 2015 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.02 при Державному ВНЗ «Національний гірничий університет» за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека». Тема дисертації: «Зниження рівня екологічної небезпеки скиду забрудненої шахтної води в водойми на основі її ефективного очищення».

З 2016 року працює на кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» на посаді доцента.

Науково-педагогічне підвищення кваліфікації за останні 5 років

В 2019 році проходила міжнародне стажування в Болгарії «Contemporary Tendencies of Higher Education in European Union Countries Experience of Technical University of Varna» (120 годин).

4 березня 2021 року приймала участь у семінарі «Розробка та впровадження інтегрованих систем управління на основі керування ризиками відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 39001, ISO 45001»/

В 2021 році проходила стажування в Дніпровському державному аграрно-економічному університеті (90 годин).

З 03 по 17 вересня 2021 року пройшла тренінг «Гарант освітньої програми» НТУ «Дніпровська політехніка» (30 годин).

29 вересня 2021 року приймала участь у навчальному онлайн-семінарі на тему: «Стале управління водними ресурсами та дотримання водного законодавства» (2 години).

07 жовтня 2021 року приймала участь у навчальному онлайн-семінарі на тему: «Захист природи. Вимоги законодавства у сфері ПЗФ» (2 години).

10 лютого 2022 року приймала участь у вебінарі «20 років Будапештській ініціативі відкритого доступу: як змінився публікаційний ландшафт» (1 година).

24 лютого 2022 року приймала участь у вебінарі «Research Smarter: Визначення експертів за допомогою даних Web of Science» (1 година).

15 березня 2022 року приймала участь у вебінарі «Практикум: Web of Science Core Collection базовий та розширений пошуки» (1 година).

22 березня 2022 року приймала участь у вебінарі «Research Smarter: Прикладна наукометрія» (1 година).

07 квітня 2022 року приймала участь у вебінарі «Хижацькі видання: розпізнати та уникнути» (1 година).

12 квітня 2022 року приймала участь у вебінарі «EndNote: оформлення бібліографії статті за форматом журналу» (1 година).

14 квітня 2022 року приймала участь у вебінарі «Авторські профілі науковця» (1 година).

07 червня 2022 року приймала участь у круглому столі «Digitalisation in the Academia" within the project "Emdiac: embracing digitalisation in the academia: international collaboration for capacity building and innovation» (6 годин).

З 29 липня по 5 серпня 2022 року приймала участь у тренінгу «Кібербезпека та штучний інтелект» (15 годин).

Листопад 2022 року пройшла курс Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси

З 29 по 30 березня 2023 року пройшла тренінг «Особливості функціонування культури академічної доброчесності в умовах воєнного стану» (15 годин).

13 квітня 2023 року пройшла тренінг «МАН & УНІВЕРСИТЕТИ: спільно розвиваємо обдаровану учнівську молодь!» (7,5 годин).

З 17 по 19 травня 2023 року пройшла тренінг «Дистанційне навчання: конструювання, реалізація та якість викладання» (30 годин).

14 червня 2023 року приймала участь у вебінарі від фахівців Національного агентства кваліфікацій, відповідно до ініціативи Європейської комісії «2023 – Європейський рік навичок» за підтримки Школи бізнесу НТУ «Дніпровська політехніка» (15 годин).

З 26 липня по 01 вересня 2023 року пройшла навчальний курс «Tech summer bootcamp for teachers» (10 годин).

Є гарантом освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

На кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища для бакалаврів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» та 263 «Цивільна безпека» викладає дисципліни:

- Техноекологія;

- Проектування природоохоронних систем та обладнання;

- Технології захисту водних ресурсів;

- Технології захисту атмосферного повітря;

- Природоохоронні технології в галузі;

- Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології;

- Екологія та охорона навколишнього середовища;

- Інноваційні зелені технології.

Для магістрів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» викладає дисципліни:

- Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології;

- Технології водопідготовки та водовідведення;

- Інноваційні природоохоронні технології.

Для аспірантів спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека» викладає дисципліни:

- Методи оцінки та прогнозування якості водних ресурсів;

- Екологічно безпечні технології використання водних ресурсів.

Керує виконанням курсових та дипломних робіт бакалаврів і магістрів.

Наукова діяльність

Приймала участь у виконанні наступних науково-дослідних робіт кафедри за держбюджетною та госпдоговірною тематиками:

- ГФ-186 „Розробка технологій забезпечення екологічної безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу”;

- 010308 „Екологічне обґрунтування режиму скиду шахтних вод з прудів-накопичувачів в р. Самара (на прикладі прудів-накопичувачів балок Косьмінна та Свидовок)”;

- ГП-460 „Розвиток теорії раціонального надрокористування для забезпечення сталого функціонування техноекосистем гірничовидобувних регіонів та охорони навколишнього середовища”;

- ГП-480 „Розробка екологобезпечних технологій ведення гірничих робіт з урахуванням потреб в ліквідації та консервації гірничодобувних підприємств”;

- ГФ-196 „Розробка заходів з поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки у гірничодобувних регіонах”;

- ГП-505 «Обгрунтування новітніх технологічних рішень освоєння родовищ корисних копалин у контексті сталого розвитку гірничовидобувних регіонів».

Напрями наукової діяльності:

- оцінка якісного стану та рівня екологічної безпеки поверхневих водойм за комплексом гідрохімічних показників;

- розробка засобів та технологій захисту водного середовища від скиду забруднюючих речовин;

- удосконалення технологій очищення промислових стічних вод;

- удосконалення технологій підготовки питної води.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографія

Способы и средства повышения экологической безопасности сброса шахтных вод в поверхностные водоемы: Монография / Колесник В.Е., Долгова Т.И., Куликова Д.В., Павличенко А.В. – Дніпро: Літограф, 2016. – 132 с. ISBN 978-617-7379-87-3.

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science)

1. Горова, А.І., Колесник, В.Є. & Кулікова, Д.В. (2012). Експериментальні дослідження гідравлічного режиму діючого макету відстійника для очистки стічних вод від завислих речовин. Науковий вісник НГУ, (2), 98-104. (Scopus)

2. Горова, А.І., Колесник, В.Є. & Кулікова, Д.В. (2012). Фізичне моделювання процесу осадження завислих речовин у діючому макеті відстійника для очистки шахтних вод. Науковий вісник НГУ, (3), 92-98. (Scopus)

3. Kolesnyk, V., Kulіkova, D. & Kovrov, O. (2013). In-stream settling tank for effective mine water clarification. Mining Of Mineral Deposits, 285-289. (Scopus)

4. Колесник, В.Е. & Куликова, Д.В. (2013). Обоснование количества перфорированных перегородок и области их размещения в усовершенствованном отстойнике шахтной воды. Науковий вісник НГУ, (4), 81-89. (Scopus)

5. Колесник, В.Е. & Куликова, Д.В. (2014). Підвищення ефективності освітлення шахтної води у вдосконаленому відстійнику за рахунок використання коагулянту. Науковий вісник НГУ, (2), 105-111. (Scopus)

6. Kulіkova, D. & Pavlychenko, А. (2016). Estimation of ecological state of surface water bodies in coal mining region as based on the complex of hydrochemical indicators. Науковий вісник НГУ, (4), 62-70. (Scopus)

7. Kolesnіk, V., Kulіkova, D. & Pavlychenko, А. (2016). Substantiation of rational parameters of perforated area of partitions in an improved mine water settling basin. Науковий вісник НГУ, (6), 120-127. (Scopus)

8. Kulikova, D.V., Kovrov, O.S., Buchavy, Yu.V. & Fedotov, V.V. (2018). GIS-based Assessment of River the Assimilative Capacity in Dnipropetrovsk Region. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(2), 274-285. (Web of Science)

9. Kolesnyk, V., Pavlychenko, A., Borysovska, O., Buchavyi, Yu. & Kulikova, D. (2020) Justification of the method of dust emissions localization on mobile crushing and sorting complexes of quarries with the use of air-and-water ejectors. E3S Web Conf. Volume 168, 2020. (Scopus)

10. Oleksandr Kovrov and Daria Kulikova (2022) Improvement of the mine water purification efficiency via modified settling tank. Ecological Engineering & Environmental Technology. 2022; 23(1):65-75. (Scopus)

11. Artem Pavlychenko, Daria Kulikova and Olena Borysovska (2022) Substantiation of technological solutions for the protection of water resources in the development of coal deposits. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 970 (2022) 012038. doi: 10.1088/1755-1315/970/1/01. (Scopus)

12. Oleksandr Kovrov, Daria Kulikova and Artem Pavlychenko (2023) Statistical analysis of Samara River pollution impact on the population morbidity rate in Western Donbas (Ukraine). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 1156 (2023) 012025. (Scopus, Web of Science)

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України за останні 5 років

1. Юрченко А.А., Кулікова Д.В. Формування та розповсюдження пилової хмари після масового вибуху в залізорудному кар’єрі. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2018. №56. С. 253-264.

2. Кулікова Д.В., Юрченко А.А. Забезпечення умов екологічної безпеки поверхневих водойм України шляхом розрахунку величин їх асиміляційної ємності. Збірник наукових праць «Екологічна безпека та природокористування». 2019. Вип. 1 (29). С. 28-39.

3. Кулікова Д.В. Оцінка якісного стану водних об’єктів, що перебувають під впливом скиду шахтних вод. Науково-практичний журнал «Екологічні науки». 2019. Вип. 1 (24). Т. 1. С. 112-116.

4. Юрченко А.А., Куликова Д.В., Дмитрук Е.А., Чеберячко Л.Н., Безпятый И.Н. Утилизация биогаза полигонов ТБО. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2019. №57. С. 192-202.

5. Ковров А.С., Кулікова Д.В., Сушко З.Л. Обґрунтування доцільності мокрої очистки газопилових викидів на шахтній котельні. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 2020. №1. С. 122-129.

6. Ковров О.С., Кулікова Д.В. Обґрунтування доцільності впровадження усереднювачів в технологію очистки господарсько-побутових стічних вод. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2020. №3. С. 13-21.

7. Kulikova D.V., Kovrov O.S. Improvement of mine water treatment technological scheme by implementing rapid sand filters. Науково-практичний журнал «Екологічні науки». Вип. 4(31). 2020. С. 107-111.

8. Кулікова Д.В., Ковров О.С. Удосконалення технологічної схеми очистки стічних вод гальванічних цехів підприємств вугільного машинобудування. Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування». №2 (22). 2020. С. 97-106.

9. Kulikova D.V. Improvement of technology of industrial wastewater treatment the enterprises producing vegetable oils. Екологічні науки. Вип. 4(37). 2021. С. 46-51.

10. Кулікова Д.В. Обґрунтування доцільності модернізації споруд з очистки жировмісних стічних вод на прикладі олійно-екстракційного комбінату ТОВ "Потоки". Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. Вип. 2(24). 2021. С.102-111.

11. Kulikova D.V. Development of a resource-saving technology for integrated processing of highly mineralized mine water in the enterprises of the Kryvyi Rih iron ore basin. Екологічні науки. Вип. 5(44). 2022. С. 158-162.

12. Кулікова Д.В. Моделювання процесу освітлення шахтних вод за вдосконаленою технологією очищення для умов водовідливу діючого вугледобувного підприємства. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. Вип. 2(26). 2022. С. 133-142.

Патенти на винаходи та корисні моделі

1. Пристрій для очистки скидів від завислих речовин: Пат. 55988 UA, МПК(2009) B01D 21/02 / Колесник В.Є., Кулікова Д.В. (UA); НГУ.– № u201012056; Заявл. 12.10.2010; Опубл. 27.12.2010; Бюл. № 24. – 4 с.

2. Пристрій для очистки скидів від завислих речовин; Пат. 98382 UA, МПК B01D 21/02 (2006.01) / Колесник В.Є., Кулікова Д.В. (UA); НГУ.– № а201011959; Заявл. 08.10.2010; Опубл. 10.05.2012; Бюл. № 9. – 6 с.

Методичні рекомендації

1. Техноекологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Д.В. Кулікова, О.С. Ковров. Дніпро: ДВНЗ "Національний гірничий університет", 2017. 67 с.

2. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Д.В. Кулікова, А.Г. Рудченко. Дніпро: Національний гірничий університет, 2018. 68 с.

3. Системний аналіз якості навколишнього середовища. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / В.Є. Колесник, А.В. Павличенко, Ю.В, Бучавий, Д.В. Кулікова. Дніпро: Національний гірничий університет, 2018. 52 с.

4. Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / В .Є. Колесник, А.В. Павличенко, С.А. Риженко, О.С. Ковров, Д.В. Кулікова, Ю.В. Бучавий, В.Ю. Грунтова. Дніпро: НТУ "ДП", 2018. 46 с.

5. Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Д.В. Кулікова, А.В. Павличенко. Дніпро: Національний гірничий університет, 2018. 84 с.

6. Міське комунальне господарство. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Д.В. Кулікова, А.Г. Рудченко. Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 2019. 40 с.

7. Передатестаційна практика. Методичні рекомендації для студентів освітньо-професійної програми «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 «Екологія» // А.В. Павличенко, С.А. Риженко, О.О. Борисовська, Д.В. Кулікова. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». 2020. 24 с.

8. Виробнича практика. Методичні рекомендації для студентів освітньо-професійної програми «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 «Екологія» // А.В. Павличенко, С.А. Риженко, О.О. Борисовська, Д.В. Кулікова. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». 2020. 26 с.

9. Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 101 «Екологія» // Колесник В.Є., Павличенко А.В., Риженко С.А., Кулікова Д.В. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». 2020. 44 с.

10. Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» // Колесник В.Є., Павличенко А.В., Кулікова Д.В., Бучавий Ю.В. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». 2020. 44 с.

11. Технології захисту водних ресурсів. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему: "Розрахунок основних параметрів споруд глибокого очищення (доочищення) стічних вод методом фільтрування" для студентів освітньо-професійних програм "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Д.В. Кулікова, О.С. Ковров. Дніпро: НТУ "ДП". 2021. 96 с.

12. Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» зі спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Д.В. Кулікова, А.В. Павличенко. Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 85 с.

Участь у конференціях та симпозіумах

1. Kulikova D.V. Assimilation Capacity as an Indicator of the Limit Level of Impact on Aquatic Ecosystems / D.V. Kulikova // Матеріали XVІ Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми екологічної безпеки". Кременчук: КрНУ, 2018. С. 57-58.

2. Кулікова Д.В. Підвищення інтенсивності процесу осідання завислих частинок за рахунок удосконалення споруд механічного очищення промислових стічних вод / Д.В. Кулікова // Матеріали XV Міжнародної конференції "Стратегія якості в промисловості та освіті". Дніпро-Варна, 2019. С. 98-102.

3. Kулікова Д.В. Оцінка антропогенного навантаження на водні об'єкти Дніпропетровської області / Д.В. Кулікова // Збірник тез доповідей Міжнародного наукового симпозіуму "Тиждень еколога-2019". Кам'янське: ДДТУ, 2019. С. 150-152.

4. Kulikova D.V. Assessment of the qualitative state of the Samara River in the industrial zone of the Western Donbass Region / D.V. Kulikova // Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю. Вінниця: ВНТУ, 2019. С. 83.

5. Кулікова Д.В. Оцінка рівня використання асиміляційної ємності ресурсів річкового стоку гірничо-металургійного регіону (на прикладі Дніпропетровської області) // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та регіонального природокористування в контексті сталого розвитку». Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. С. 370-373.

6. Кулікова Д.В. Вдосконалення технологічної схеми очистки шахтних вод на основі їхнього доочищення в швидких зернистих фільтрах // International scientific and practical conference "Science, engineering and technologies: current issues and research": Conference proceedings, March 12-13, 2021. Prague: Izdevnieciba "Baltija Publishing". 2021. C. 177-181.

7. Kulikova D.V. Improvement of wastewater treatment technology of the galvanic manufacture // Збірник наукових праць VІІI Міжнародного з’їзду екологів. Вінниця: ВНТУ, 2021. С. 46-47.

8. Полтавець В.І., Кулікова Д.В. Вдосконалення технології очищення шахтних вод на прикладі шахти «Павлоградська» Західного Донбасу // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг». Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2021. С. 38-39.

9. Грунтовой Д.Р., Кулікова Д.В. До питання вдосконалення газоочисного обладнання підприємств металургійної галузі виробництва // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та регіонального природокористування в контексті сталого розвитку». Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2021. С. 78-80.

10. Трагов Є.А., Кулікова Д.В. До питання очищення стічних вод підприємств целюлозно-паперової промисловості // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та регіонального природокористування в контексті сталого розвитку». Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2022. С. 227-230.

11. Голуб М.Ю., Кулікова Д.В. Встановлення кореляційного зв'язку між якісним станом поверхневих водойм і захворюваністю населення, на прикладі Дніпропетровської області // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства: досвід та перспективи». Дрогобич, 2023. С. 39-41.

12. Голуб М.Ю., Кулікова Д.В. До питання впливу забруднених водойм на стан здоров'я населення на прикладі Дніпропетровської області // Збірник тез доповідей Scientific Research and Innovation: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference. Dnipro, 2023. С. 146-148.

Профілі в наукометирчних базах

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55320564000

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0874-0188

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=S0dTdrgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Загальна кількість публікацій в базі даних Scopus – 11, h-індекc – 5.

Контакти: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 701,

тел.: (056)756-00-16,

E-mail: kulikova.d.v@nmu.one


СЕРТИФІКАТИ ТА ДОВІДКИ


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт