Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кулікова Д.В.

Кулікова Дар’я Володимирівна

доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища, кандидат технічних наук, доцент

В 2001 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Отримала диплом магістра з відзнакою.

В 2001-2004 роках навчалася в аспірантурі при Національному гірничому університеті за фахом 21.06.01 – «Екологічна безпека».

З 2001 по 2016 роки працювала на посаді асистента кафедри екології Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

В 2015 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.02 при Державному ВНЗ «Національний гірничий університет» за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека». Тема дисертації: «Зниження рівня екологічної небезпеки скиду забрудненої шахтної води в водойми на основі її ефективного очищення».

З 2016 року працює на кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» на посаді доцента.

В 2016 році проходила стажування в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені В. Лазаряна.

В 2017 році проходила міжнародний семінар-стажування в Польщі «Innovative technologies in science and education: European experience».

В 2019 році проходила міжнародне стажування в Болгарії «Contemporary Tendencies of Higher Education in European Union Countries Experience of Technical University of Varna».

В 2021 році проходила стажування в Дніпровському державному аграрно-економічному університеті.

На кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища для бакалаврів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 184 «Гірництво» та 263 «Цивільна безпека» викладає дисципліни:

- Організація управління в екологічній діяльності;

- Техноекологія;

- Проектування природоохоронних систем та обладнання;

- Технології захисту водних ресурсів;

- Природоохоронні технології в галузі.

Для магістрів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» викладає дисципліни:

- Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології;

- Технології водопідготовки та водовідведення;

- Інноваційні природоохоронні технології.

Для аспірантів спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека» викладає дисципліни:

- Методи оцінки та прогнозування якості водних ресурсів;

- Екологічно безпечні технології використання водних ресурсів;

- Розробка природоохоронних та ресурсозберігаючих систем.

Керує виконанням курсових та дипломних робіт бакалаврів і магістрів.

Наукова діяльність

Приймала участь у виконанні наступних науково-дослідних робіт кафедри за держбюджетною та госпдоговірною тематиками:

- ГФ-186 „Розробка технологій забезпечення екологічної безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу”;

- 010308 „Екологічне обґрунтування режиму скиду шахтних вод з прудів-накопичувачів в р. Самара (на прикладі прудів-накопичувачів балок Косьмінна та Свидовок)”;

- ГП-460 „Розвиток теорії раціонального надрокористування для забезпечення сталого функціонування техноекосистем гірничовидобувних регіонів та охорони навколишнього середовища”;

- ГП-480 „Розробка екологобезпечних технологій ведення гірничих робіт з урахуванням потреб в ліквідації та консервації гірничодобувних підприємств”;

- ГФ-196 „Розробка заходів з поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки у гірничодобувних регіонах”.

Член об’єднаного наукового семінару при Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» зі спеціальностей: 05.15.03 – «Відкрита розробка родовищ корисних копалин», 05.15.08 – «Збагачення корисних копалин», 21.06.01 – «Екологічна безпека», 05.26.01 – «Охорона праці».

Напрями наукової діяльності:

- оцінка якісного стану та рівня екологічної безпеки поверхневих водойм за комплексом гідрохімічних показників;

- розробка засобів та технологій захисту водного середовища від скиду забруднюючих речовин;

- удосконалення технологій очищення промислових стічних вод;

- удосконалення технологій підготовки питної води.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографія

Способы и средства повышения экологической безопасности сброса шахтных вод в поверхностные водоемы: Монография / Колесник В.Е., Долгова Т.И., Куликова Д.В., Павличенко А.В. – Дніпро: Літограф, 2016. – 132 с. ISBN 978-617-7379-87-3.

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science)

1. Горова, А.І., Колесник, В.Є. & Кулікова, Д.В. (2012). Експериментальні дослідження гідравлічного режиму діючого макету відстійника для очистки стічних вод від завислих речовин. Науковий вісник НГУ, (2), 98-104. (Scopus)

2. Горова, А.І., Колесник, В.Є. & Кулікова, Д.В. (2012). Фізичне моделювання процесу осадження завислих речовин у діючому макеті відстійника для очистки шахтних вод. Науковий вісник НГУ, (3), 92-98. (Scopus)

3. Kolesnyk, V., Kulіkova, D. & Kovrov, O. (2013). In-stream settling tank for effective mine water clarification. Mining Of Mineral Deposits, 285-289. (Scopus)

4. Колесник, В.Е. & Куликова, Д.В. (2013). Обоснование количества перфорированных перегородок и области их размещения в усовершенствованном отстойнике шахтной воды. Науковий вісник НГУ, (4), 81-89. (Scopus)

5. Колесник, В.Е. & Куликова, Д.В. (2014). Підвищення ефективності освітлення шахтної води у вдосконаленому відстійнику за рахунок використання коагулянту. Науковий вісник НГУ, (2), 105-111. (Scopus)

6. Kulіkova, D. & Pavlychenko, А. (2016). Estimation of ecological state of surface water bodies in coal mining region as based on the complex of hydrochemical indicators. Науковий вісник НГУ, (4), 62-70. (Scopus)

7. Kolesnіk, V., Kulіkova, D. & Pavlychenko, А. (2016). Substantiation of rational parameters of perforated area of partitions in an improved mine water settling basin. Науковий вісник НГУ, (6), 120-127. (Scopus)

8. Kulikova, D.V., Kovrov, O.S., Buchavy, Yu.V. & Fedotov, V.V. (2018). GIS-based Assessment of River the Assimilative Capacity in Dnipropetrovsk Region. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(2), 274-285. (Web of Science)

9. Kolesnyk, V., Pavlychenko, A., Borysovska, O., Buchavyi, Yu. & Kulikova, D. (2020) Justification of the method of dust emissions localization on mobile crushing and sorting complexes of quarries with the use of air-and-water ejectors. E3S Web Conf. Volume 168, 2020. (Scopus)

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України

1. Кулікова Д.В. Визначення рівня екологічної безпеки поверхневих водойм вугледобувного регіону за комплексом гідрохімічних показників якості води. Збірник наукових праць «Екологічна безпека та природокористування». 2016. Вип. 3-4 (22). С. 70-80.

2. Юрченко А.А., Кулікова Д.В. Формування та розповсюдження пилової хмари після масового вибуху в залізорудному кар’єрі. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2018. №56. С. 253-264.

3. Кулікова Д.В., Юрченко А.А. Забезпечення умов екологічної безпеки поверхневих водойм України шляхом розрахунку величин їх асиміляційної ємності. Збірник наукових праць «Екологічна безпека та природокористування». 2019. Вип. 1 (29). С. 28-39.

4. Кулікова Д.В. Оцінка якісного стану водних об’єктів, що перебувають під впливом скиду шахтних вод. Науково-практичний журнал «Екологічні науки». 2019. Вип. 1 (24). Т. 1. С. 112-116.

5. Юрченко А.А., Куликова Д.В., Дмитрук Е.А., Чеберячко Л.Н., Безпятый И.Н. Утилизация биогаза полигонов ТБО. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2019. №57. С. 192-202.

6. Ковров А.С., Куликова Д.В., Кравченко Н.Д. Обоснование комплексной технологии очистки шахтных вод и дымовых газов котельной. Науково-практичний журнал «Екологічні науки». 2020. Вип. 2(29). Т.1. С. 12-18.

7. Ковров А.С., Кулікова Д.В., Сушко З.Л. Обґрунтування доцільності мокрої очистки газопилових викидів на шахтній котельні. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 2020. №1. С. 122-129.

8. Ковров О.С., Кулікова Д.В. Обґрунтування доцільності впровадження усереднювачів в технологію очистки господарсько-побутових стічних вод. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2020. №3. С. 13-21.

9. Kulikova D.V., Kovrov O.S. Improvement of mine water treatment technological scheme by implementing rapid sand filters. Науково-практичний журнал «Екологічні науки». Вип. 4(31). 2020. С. 107-111.

10. Кулікова Д.В., Ковров О.С. Удосконалення технологічної схеми очистки стічних вод гальванічних цехів підприємств вугільного машинобудування. Науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування». №2 (22). 2020. С. 97-106.

Патенти на винаходи та корисні моделі

1. Пристрій для очистки скидів від завислих речовин: Пат. 55988 UA, МПК(2009) B01D 21/02 / Колесник В.Є., Кулікова Д.В. (UA); НГУ.– № u201012056; Заявл. 12.10.2010; Опубл. 27.12.2010; Бюл. № 24. – 4 с.

2. Пристрій для очистки скидів від завислих речовин; Пат. 98382 UA, МПК B01D 21/02 (2006.01) / Колесник В.Є., Кулікова Д.В. (UA); НГУ.– № а201011959; Заявл. 08.10.2010; Опубл. 10.05.2012; Бюл. № 9. – 6 с.

Методичні рекомендації

1. Техноекологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Д.В. Кулікова, О.С. Ковров. Дніпро: ДВНЗ "Національний гірничий університет", 2017. 67 с.

2. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Д.В. Кулікова, А.Г. Рудченко. Дніпро: Національний гірничий університет, 2018. 68 с.

3. Системний аналіз якості навколишнього середовища. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / В.Є. Колесник, А.В. Павличенко, Ю.В, Бучавий, Д.В. Кулікова. Дніпро: Національний гірничий університет, 2018. 52 с.

4. Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / В .Є. Колесник, А.В. Павличенко, С.А. Риженко, О.С. Ковров, Д.В. Кулікова, Ю.В. Бучавий, В.Ю. Грунтова. Дніпро: НТУ "ДП", 2018. 46 с.

5. Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Д.В. Кулікова, А.В. Павличенко. Дніпро: Національний гірничий університет, 2018. 84 с.

6. Міське комунальне господарство. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Д.В. Кулікова, А.Г. Рудченко. Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 2019. 40 с.

7. Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 101 «Екологія» // Колесник В.Є., Павличенко А.В., Риженко С.А., Кулікова Д.В. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». 2020. 44 с.

8. Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навко-лишнього середовища» // Колесник В.Є., Павличенко А.В., Кулікова Д.В., Бучавий Ю.В. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка». 2020. 44 с.

9. Технології захисту водних ресурсів. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему: "Розрахунок основних параметрів споруд глибокого очищення (доочищення) стічних вод методом фільтрування" для студентів освітньо-професійних програм "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Д.В. Кулікова, О.С. Ковров. Дніпро: НТУ "ДП". 2021. 96 с.

Участь у конференціях та симпозіумах

1. Колесник В.Є. Підвищення екологічної безпеки скидів шахтної води на основі вдосконалення конструктивних елементів запропонованого горизонтального відстійника / В.Є. Колесник, Д.В. Кулікова, А.В. Павличенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації». Івано-Франківськ: ІФН-ТУНГ, 2017. С. 133-135.

2. Кулікова Д.В. До питання вибору й обґрунтування технологічної схеми очищення шахтних вод / Д.В. Кулікова // Матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми екологічної безпеки". Кременчук: КрНУ, 2017. С. 126.

3. Kulikova D.V. Assimilation Capacity as an Indicator of the Limit Level of Impact on Aquatic Ecosystems / D.V. Kulikova // Матеріали XVІ Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми екологічної безпеки". Кременчук: КрНУ, 2018. С. 57-58.

4. Кулікова Д.В. Підвищення інтенсивності процесу осідання завислих частинок за рахунок удосконалення споруд механічного очищення промислових стічних вод / Д.В. Кулікова // Матеріали XV Міжнародної конференції "Стратегія якості в промисловості та освіті". Дніпро-Варна, 2019. С. 98-102.

5. Kулікова Д.В. Оцінка антропогенного навантаження на водні об'єкти Дніпропетровської області / Д.В. Кулікова // Збірник тез доповідей Міжнародного наукового симпозіуму "Тиждень еколога-2019". Кам'янське: ДДТУ, 2019. С. 150-152.

6. Kulikova D.V. Assessment of the qualitative state of the Samara River in the industrial zone of the Western Donbass Region / D.V. Kulikova // Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю. Вінниця: ВНТУ, 2019. С. 83.

7. Кулікова Д.В. Оцінка рівня використання асиміляційної ємності ресурсів річкового стоку гірничо-металургійного регіону (на прикладі Дніпропетровської області) // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та регіонального природокористування в контексті сталого розвитку». Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. С. 370-373.

8. Кулікова Д.В. Вдосконалення технологічної схеми очистки шахтних вод на основі їхнього доочищення в швидких зернистих фільтрах // International scientific and practical conference "Science, engineering and technologies: current issues and research": Conference proceedings, March 12-13, 2021. Prague: Izdevnieciba "Baltija Publishing". 2021. C. 177-181.

Профілі в наукометирчних базах

SCOPUS: 55320564000

ORCID: 0000-0003-0874-0188

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations

Загальна кількість публікацій в базі даних Scopus – 8, h-індекc – 4, кількість цитувань – 27.

Контакти: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 701,

тел.: (056)756-00-16,

E-mail: kulikova.d.v@nmu.one.


© 2006-2021 Інформація про сайт