Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кулікова Д.В.

Кулікова Дар’я Володимирівна

доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища, кандидат технічних наук, доцент

В 2001 році закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю „Екологія та охорона навколишнього середовища”. Отримала диплом магістра з відзнакою.

В 2001-2004 роках навчалася в аспірантурі при Національному гірничому університеті за фахом 21.06.01 – „Екологічна безпека”.

З 2001 по 2016 роки працювала на посаді асистента кафедри екології Державного ВНЗ „Національний гірничий університет”.

В 2015 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.02 при Державному ВНЗ „Національний гірничий університет” за спеціальністю 21.06.01 – „Екологічна безпека”. Тема дисертації: „Зниження рівня екологічної небезпеки скиду забрудненої шахтної води в водойми на основі її ефективного очищення”.

З 2016 року працює на кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету „Дніпровська політехніка” на посаді доцента.

В 2016 році проходила стажування в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені В. Лазаряна.

В 2017 році проходила міжнародний семінар-стажування в Польщі «Innovative technologies in science and education: European experience».

В 2019 році проходила міжнародне стажування в Болгарії «Contemporary Tendencies of Higher Education in European Union Countries Experience of Technical University of Varna».

На кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища забезпечує підготовку студентів з дисциплін:

- Проектування природоохоронних систем та обладнання;

- Організація управління в екологічній діяльності;

- Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології;

- Технології водопідготовки та водовідведення;

- Природоохоронні технології в галузі.

Наукова діяльність

Приймала участь у виконанні наступних науково-дослідних робіт кафедри за держбюджетною та госпдоговірною тематиками:

- ГФ-186 „Розробка технологій забезпечення екологічної безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу”;

- 010308 „Екологічне обґрунтування режиму скиду шахтних вод з прудів-накопичувачів в р. Самара (на прикладі прудів-накопичувачів балок Косьмінна та Свидовок)”;

- ГП-460 „Розвиток теорії раціонального надрокористування для забезпечення сталого функціонування техноекосистем гірничовидобувних регіонів та охорони навколишнього середовища”;

- ГП-480 „Розробка екологобезпечних технологій ведення гірничих робіт з урахуванням потреб в ліквідації та консервації гірничодобувних підприємств”;

- ГФ-196 „Розробка заходів з поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки у гірничодобувних регіонах”.

Напрями наукової діяльності:

- оцінка якісного стану та рівня екологічної безпеки поверхневих водойм за комплексом гідрохімічних показників;

- розробка засобів та технологій захисту водного середовища від скиду забруднюючих речовин;

- удосконалення технологій очищення промислових стічних вод;

- удосконалення технологій підготовки питної води.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографія

Способы и средства повышения экологической безопасности сброса шахтных вод в поверхностные водоемы: Монография / Колесник В.Е., Долгова Т.И., Куликова Д.В., Павличенко А.В. – Дніпро: Літограф, 2016. – 132 с. ISBN 978-617-7379-87-3.

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science)

1. Горова, А.І., Колесник, В.Є. & Кулікова, Д.В. (2012). Експериментальні дослідження гідравлічного режиму діючого макету відстійника для очистки стічних вод від завислих речовин. Науковий вісник НГУ, (2), 98-104.

2. Горова, А.І., Колесник, В.Є. & Кулікова, Д.В. (2012). Фізичне моделювання процесу осадження завислих речовин у діючому макеті відстійника для очистки шахтних вод. Науковий вісник НГУ, (3), 92-98.

3. Kolesnyk, V., Kulіkova, D. & Kovrov, O. (2013). In-stream settling tank for effective mine water clarification. Mining Of Mineral Deposits, 285-289.

4. Колесник, В.Е. & Куликова, Д.В. (2013). Обоснование количества перфорированных перегородок и области их размещения в усовершенствованном отстойнике шахтной воды. Науковий вісник НГУ, (4), 81-89.

5. Колесник, В.Е. & Куликова, Д.В. (2014). Підвищення ефективності освітлення шахтної води у вдосконаленому відстійнику за рахунок використання коагулянту. Науковий вісник НГУ, (2), 105-111.

6. Kulіkova, D. & Pavlychenko, А. (2016). Estimation of ecological state of surface water bodies in coal mining region as based on the complex of hydrochemical indicators. Науковий вісник НГУ, (4), 62-70.

7. Kolesnіk, V., Kulіkova, D. & Pavlychenko, А. (2016). Substantiation of rational parameters of perforated area of partitions in an improved mine water settling basin. Науковий вісник НГУ, (6), 120-127.

8. Kulikova, D.V., Kovrov, O.S., Buchavy, Yu.V. & Fedotov, V.V. (2018). GIS-based Assessment of River the Assimilative Capacity in Dnipropetrovsk Region. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(2), 274-285.

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України

1. Biliaiev M.M. Modelling of water treatment in the horizontal settler with perforated plates / M.M. Biliaiev, D.V. Kulikova , V.A. Kozachyna // Науковий вісник будівництва. – 2015. - №1 (79). – С. 165-167.

2. Кулікова Д.В. Визначення рівня екологічної безпеки поверхневих водойм вугледобувного регіону за комплексом гідрохімічних показників якості води / Д.В. Кулікова // Збірник наукових праць «Екологічна безпека та природокористування». – 2016. – Вип. 3-4 (22). – С. 70-80.

3. Юрченко А.А. Формування та розповсюдження пилової хмари після масового вибуху в залізорудному кар’єрі / А.А. Юрченко, Д.В. Кулікова // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2018. – № 56. – С. 253-264.

4. Кулікова Д.В. Забезпечення умов екологічної безпеки поверхневих водойм України шляхом розрахунку величин їх асиміляційної ємності / Д.В. Кулікова, А.А. Юрченко // Збірник наукових праць «Екологічна безпека та природокористування». – 2019. – Вип. 1 (29). – С. 28-39.

5. Кулікова Д.В. Оцінка якісного стану водних об’єктів, що перебувають під впливом скиду шахтних вод / Д.В. Кулікова // Науково-практичний журнал «Екологічні науки». – 2019. – Вип. 1 (24). – Т. 1. – С. 112-116.

6. Юрченко А.А. Утилизация биогаза полигонов ТБО / Юрченко А.А., Куликова Д.В., Дмитрук Е.А., Чеберячко Л.Н., Безпятый И.Н. // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2019. – № 57. – С. 192-202.

Патенти на винаходи та корисні моделі

1. Пристрій для очистки скидів від завислих речовин: Пат. 55988 UA, МПК(2009) B01D 21/02 / Колесник В.Є., Кулікова Д.В. (UA); НГУ.– № u201012056; Заявл. 12.10.2010; Опубл. 27.12.2010; Бюл. № 24. – 4 с.

2. Пристрій для очистки скидів від завислих речовин; Пат. 98382 UA, МПК B01D 21/02 (2006.01) / Колесник В.Є., Кулікова Д.В. (UA); НГУ.– № а201011959; Заявл. 08.10.2010; Опубл. 10.05.2012; Бюл. № 9. – 6 с.

Методичні рекомендації

1. Техноекологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Д.В. Кулікова, О.С. Ковров. – Дніпро: ДВНЗ "Національний гірничий університет", 2017. – 67 с.

2. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Д.В. Кулікова, А.Г. Рудченко. – Дніпро: Національний гірничий університет, 2018. – 68 с.

3. Системний аналіз якості навколишнього середовища. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / В.Є. Колесник, А.В. Павличенко, Ю.В, Бучавий, Д.В. Кулікова. – Дніпро: Національний гірничий університет, 2018. – 52 с.

4. Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / В .Є. Колесник, А.В. Павличенко, С.А. Риженко, О.С. Ковров, Д.В. Кулікова, Ю.В. Бучавий, В.Ю. Грунтова. – Дніпро: НТУ "ДП", 2018. – 46 с.

5. Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Д.В. Кулікова, А.В. Павличенко. – Дніпро: Національний гірничий університет, 2018. – 84 с.

6. Міське комунальне господарство. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Д.В. Кулікова, А.Г. Рудченко. – Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 2019. – 40 с.

Участь у конференціях та симпозіумах

1. Колесник В.Є. Оцінка рівня екологічної небезпеки скиду шахтної води при її високоефективному очищенні від завислих речовин у запропонованому відстійнику / В.Є. Колесник, Д.В. Кулікова // Доклады международного научного симпозиума «Неделя эколога – 2015». – Днепродзержинск: ДГТУ, 2015. – С. 104-106.

2. Горовая А.И. Оценка уровня экологической опасности сброса загрязненной шахтной воды по комплексу гидрохимических показателей ее качества / А.И. Горовая, Д.В. Куликова // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми екологічної безпеки”. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 8.

3. Кулікова Д.В. Підвищення екологічної безпеки скиду шахтної води на основі високоефективного відстійника / Д.В. Кулікова // Матеріали Всеукраїнської 75-ої науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблеми будівництва, водокористування та екології». – Д.: Дніпроп. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – С. 133-135..

4. Куликова Д.В. Оценка эффективности очистки шахтной воды на основе горизонтального отстойника усовершенствованной конструкции / Д.В. Куликова // Матеріали І Всеукраїнської науково-технічної конференції „Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів”. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 140-143.

5. Колесник В.Є. Підвищення екологічної безпеки скидів шахтної води на основі вдосконалення конструктивних елементів запропонованого горизонтального відстійника / В.Є. Колесник, Д.В. Кулікова, А.В. Павличенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації». – Івано-Франківськ: ІФН-ТУНГ, 2017. – С. 133-135.

6. Кулікова Д.В. До питання вибору й обґрунтування технологічної схеми очищення шахтних вод / Д.В. Кулікова // Матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми екологічної безпеки". – Кременчук: КрНУ, 2017. – С. 126.

7. Kulikova D.V. Assimilation Capacity as an Indicator of the Limit Level of Impact on Aquatic Ecosystems / D.V. Kulikova // Матеріали XVІ Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми екологічної безпеки". – Кременчук: КрНУ, 2018. – С. 57-58.

8. Кулікова Д.В. Підвищення інтенсивності процесу осідання завислих частинок за рахунок удосконалення споруд механічного очищення промислових стічних вод / Д.В. Кулікова // Матеріали XV Міжнародної конференції "Стратегія якості в промисловості та освіті". Дніпро-Варна, 2019. – С. 98-102.

9. Kулікова Д.В. Оцінка антропогенного навантаження на водні об'єкти Дніпропетровської області / Д.В. Кулікова // Збірник тез доповідей Міжнародного наукового симпозіуму "Тиждень еколога-2019". – Кам'янське: ДДТУ, 2019. – С. 150-152.

10. Kulikova D.V. Assessment of the qualitative state of the Samara River in the industrial zone of the Western Donbass Region / D.V. Kulikova // Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 83.

Профілі у наукометричних базах:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55320564000

https://orcid.org/0000-0003-0874-0188

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=S0dTdrgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Контакти: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 19, корп. 10, кімн. 701,

тел.: (056)756-00-16,

E-mail: kulikova.d.v@nmu.one.


© 2006-2020 Інформація про сайт