Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Федотов В.В.

Федотов Вячеслав Вікторович

Закінчив у 1992 році біологічний факультет Дніпропетровського державного університету за фахом «Біологія» спеціалізації «Зоологія».

З 1992 р. працював інженером та навчався в заочній аспірантурі (1993-1997) за спеціальністю «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» в Інституті проблем природокористування та екології НАН України.

У 1999 р. прийнятий на посаду асистента кафедри екології Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

З 2018 р. переведений на посаду завідувача лабораторії кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища ДТУ «Дніпровська політехніка».

За сумісництвом працює асистентом і викладає дисципліни: «Біологія», «Основи загальної екології», «Екологічна безпека», «Оцінка впливу на довкілля», «Стратегічна екологічна оцінка». Проводить літню навчальну загально-екологічну практику для студентів-екологів 1 курсу.

Основні напрямками наукової діяльності - раціональне використання біологічних ресурсів, біологічна рекультивація порушених земель, екологічна паспортизація територій.

Публікації:

1. Kulikova, D.V., Kovrov, O.S., Buchavy, Yu.V., Fedotov, V.V. (2018). GIS-based Assessment of River the Assimilative Capacity in Dnipropetrovsk Region. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(2), 274-285.

2. Yuriy Buchavyy, Vjacheslav Fedotov Remote-Sensing Methods Of Indicator Estimations Of Gardening Territories Placed By Mining Industry Waste / The Internetional Conference «Applied Biotechnologyim Mining» April 25-27, 2018.

3. Павличенко А.В., Бучавий Ю.В., Федотов В.В. Облік, оцінка і моніторинг техногенних родовищ за допомогою геоінформаційних технологій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екогеофорум-2017. Актуальні проблеми та іновації» Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р. Івано-Франківськ, 2017. С.303-304.

4. Павличенко А.В., Федотов В.В., Бучавий Ю.В. Еколого-правові проблеми поводження з відходами гірничо-металургійного комплексу //Доклады международного научного симпозиума «Неделя эколога – 2017», г. Каменское, 10-13 апреля 2017 г. Кам’янське, ДГТУ.2017. – С. 303-304.

5. Artem Pavlychenko, Yuriy Buchavy, Vyacheslav Fedotov, Andriy Rudchenko. Development of methodological approaches to environmental evaluation of the influens of man-mad massofs on the environment objects / Technjlogy audut and production reserves. Vol. 4, № 3(36) 2017.

6. Павличенко А.В., Бучавий Ю.В., Федотов В.В., Деменко О.В., Тріпачова К.В. Удосконалення системи обліку, оцінки і моніторингу техногенних родовищ з використанням геоінформаційних технологій / Вісник НТУ «XIII». 2017 (1242), С. 103-108.

7. Федотов В.В., Павличенко А.В., Бучавий Ю.В. Методологічні підходи до екологічної оцінки впливу техногенних масивів на компоненти навколишнього середовища // Матеріали міжнародної. конференції. «Форум гірників», 5-8 жовтня 2016 р., м. Дніпро – Д.: Національний гірничий університет. 2016. – Т. 2. С. 218-222.

8. Б.Р. Ракишев, А.С. Ковров, В.В. Федотов. Геомеханическая оценка армирующих свойств корневых систем древесной растительности на склонах и техногенных откосах. / Журнал «Разработка месторождений полезных ископаемых». – Днепропетровск: Национальный горный университет, 2015. – С. 355-362.

9. Клімкіна І.І., Федотов В.В. Основні принципи викладання біології при підготовці екологів у технічних вузах // Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю «Сучасні проблеми викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України», 8-9 жовтня 2014, ДНУ ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ. – С. 254-257.

10. Клімкіна І.І., Федотов В.В. Аналіз нових біологічних загроз у контексті вдосконалення системи біобезпеки в Україні // Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників – 2014», 01-04 жовтня 2014, НГУ, Дніпропетровськ. – Т.1, С.233-238.

Профілі у наукометричних базах:

ORCID: 0000-0003-3521-815X

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55340698800

Контакти: пр. Д.Яворницького, 19, корп. 10, кімн. 701

тел.:+38(056)7540016

E-mail: fedotov.v.v@nmu.one

vaclavdnepr@i.ua

© 2006-2021 Інформація про сайт