Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища (до 2016 р. кафедра екології) заснована у 1998 році.

Мета створення кафедри полягає у забезпеченні фахової підготовки спеціалістів в галузі екології, біології, охорони довкілля та раціонального природокористування з метою подальшого гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

Кафедра веде підготовку фахівців за освітніми рівнями:

- бакалавр та доктор філософії за спеціальністю 091 «Біологія»;

- бакалавр та магістр за спеціальністю 101 «Екологія»;

- бакалавр, магістр та доктор філософії за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Кафедрою завідували видатні вчені у галузі екології та збалансованого природокористування – професори Мирошник Г.О. (1998-2001 рр.) та Горова А.І. (2001-2016 рр.).

З 2017 р. кафедру очолює Павличенко А.В. – доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Підготовку фахівців забезпечують 4 професори, 6 доцентів, 2 старших викладача та 2 асистенти.

На кафедрі з 2001 р. функціонує науково-дослідний та учбово-виробничий центр екологічної безпеки природи та людини – «Екобезпека».

У 2013 р. створено кафедру екологічної техногенної безпеки на базі ДП НВО «Павлоградський хімічний завод».

Кафедра має предметну аудиторію ім. проф. Г.О. Мірошника (10/711) та комп’ютерний клас (10/710). На кафедрі діє студентський науковий екологічний центр ім. проф. В.А. Долинського (10/710).

В начальному процесі та науково-дослідній діяльності використовуються приміщення загальною площею 528 м2, що розташовані на 7 поверсі навчального корпусу № 10. Аудиторії для проведення лекційних, практичних та семінарських занять займають 354 м2; комп’ютерний клас – 54 м2.

Лабораторії кафедри екології для проведення навчальних лабораторних і науково-дослідних робіт мають необхідне лабораторне обладнання: хімічний скляний та керамічний посуд, перемішувачі, нагрівальні та охолоджуючі прилади, рН-метри, іономіри, ваги аналітичні, 11 мікроскопів для морфологічних досліджень МІКМЕД–1 вар. 6, один мікроскоп для проведення науково-дослідних робіт Olympus CX41 тощо.

В студентському науковому центрі ім. проф. В.А. Долинського встановлено інтерактивну дошку Multitouch Panasonic UB-T580W, проектор Optoma DX-342, проведено модернізацію системи освітлення та встановлено енергозберігаючі лампи.

В рамках чотирирічного освітнього проекту «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику», що реалізується спільно з Технічним університетом «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ «ФГА», Німеччина) (проект підтримується Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) Німеччини в рамках програми «Професійно пов’язане партнерство з університетами країн, що розвиваються») отримано: лабораторну вентиляційну шафу з примусовою витяжною системою, рН-метр/кондуктометр/солемір/оксиметр лабораторний МР551, ваги АS220.R2, центрифугу СМ-6М з ротором 4х50мл (6М.01), розсів РЛУ-3 універсальний, аквадистилятор, холодильник Samsung, фліпчарти, мультимедійні проектори та ін.

Кафедра проводить активну співпрацю з ВНЗ I-II рівнів акредитації. Співробітники кафедри приймають участь у роботі журі обласних науково-практичних конференцій та олімпіад з «Екології». Школярі та студенти технікумів і коледжів постійно приймають участь у конференціях, які проводяться на кафедрі. Співробітники кафедри залучаються до керівництва науково-дослідними роботами учнів Малої академії наук.

Кафедрою екології та ТЗНС підписані та реалізуються угоди як з державними, так і з приватними підприємствами (установами), серед яких: ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод», ТОВ «Укрпроммінерал», Академія ДТЕК, Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, Департамент парків і рекреації Дніпровської міської ради, КП «Центр екологічного моніторингу Дніпропетровської обласної Ради», Громадське формування з охорони громадського порядку «Громадський патруль», Громадська спілка «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» та ін. Предметом Угод є співробітництво у сфері запровадження якісно нових умов освітньої діяльності у вищій освіті; поглиблення взаємодії виробництва з навчальним процесом; підготовка нового покоління висококваліфікованих фахівців для вирішення актуальних проблем екологозбалансованого функціонування промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання; проведення підготовки/перепідготовки та підвищення кваліфікації власних кадрів шляхом реалізації спільних семінарів, курсів, усіх видів практик і стажувань студентами університету.

Наукова діяльність кафедри спрямована на розробку технологій зменшення негативного впливу промислових підприємств на стан об’єктів довкілля та здоров’я населення.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

 • екологічна безпека та ресурсозбереження у гірничо-металургійному комплексі;
 • розробка теоретичних основ оцінки екологічних та техногенних ризиків, створюваних небезпечними технологічними процесами гірничих підприємств;
 • розробка теоретичних основ, методів та засобів захисту людини та навколишнього середовища від наслідків дії підприємств гірничодобувної галузі;
 • розроблення наукових методів моніторингу екологічної ситуації на території промислових регіонів України;
 • розробка біотехнологічних методів захисту та відновлення стану об'єктів навколишнього середовища;
 • розробка методів знепилення викидів промислових об'єктів;
 • розробка технологій вилучення корисних компонентів з промислових та побутових відходів;
 • екологічна безпека та ресурсозбереження при ліквідації гірничих підприємств;
 • вивчення негативних змін землекористування, пов’язаних із деградацією ґрунтового покриву в районах функціонування промислових підприємств;
 • розробка технології фіторемедіації забруднених територій;
 • обґрунтування параметрів природних схилів, техногенних укосів (породних відвалів, дамб шламосховищ);
 • обґрунтування шляхів зменшення рівня екологічної небезпеки автомобільного транспорту;
 • обґрунтування технологічних рішень з екологобезпечної утилізації небезпечних, у тому числі медичних відходів тощо.

Науковці кафедри активно співпрацюють із зарубіжними науковими та навчальними закладами Німеччини, Польщі, Литви, Англії, Угорщини, Казахстану та інших держав:

Ø      ТУ «Фрайберзька гірнича академія»;

Ø      Рейн-Вестфальський технічний університет;

Ø      Краківська гірничо-металургійна академія;

Ø      Казахський національний технічний університет ім. К.І. Сатпаєва;

Ø      Кембриджський університет.

Співробітники та студенти залучені до реалізації двох науково-освітніх проектів: «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику»(01.01.2015 р. – 31.12.2018 р.) та PhD програми «ЕкоМайнінг: розвиток інтегральної PhD програми зі сталого гірництва» (01.01.2019 р. – 31.12.2022 р.) між ТУ «Фрайберзька гірнича академія» та НТУ «Дніпровська політехніка». Ці проекти забезпечують унікальні можливості вивчення новітніх технологій в галузі охорони довкілля та перспектив стажування у сучасних дослідницьких лабораторіях ТУ «ФГА». В рамках цих проектів проведено літні школи, тренінги, конференції на базі університету, під час яких були проведені лекційно-практичні заняття фахівцями та експертами, що мають практичний досвід в сфері охорони довкілля промислових регіонів.

Викладачі кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища виконують спільні науково-дослідні роботи з закордонними партнерами, спрямовані на вирішення актуальних екологічних проблем України та інших країн світу. До виконання досліджень активно залучаються студенти та аспіранти, які мають можливість в подальшому проходити стажування в провідних наукових та навчальних закладах зарубіжжя.

Студенти мають можливість проходити наукове стажування у Міжнародних літніх школах, які щорічно проводяться на базі НТУ «Дніпровська політехніка» спільно із спеціалістами Бранденбурзького технічного університету за фінансової підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Під час стажування студенти обговорюють актуальні питання комплексного планування з охорони довкілля, сталого розвитку регіонів, управління охороною довкілля та адаптації до кліматичних змін.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт