Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 "БІОЛОГІЯ" (Галузь знань - 09 "Біологія")

Вступ на основі ПЗСО

Мінімум 100 балів за предмет (вага предметів сертифіката ЗНО)

Відкрита (бюджетна) пропозиція:

1. Українська мова (0,3);

2. Біологія (0,3);

3. Історія України або Математика або Іноземна мова або Географія або Фізика або Хімія (0,3)


ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Загальна характеристика. Стале функціонування підприємств фармацевтичної, медичної, харчової промисловості, агропромислового комплексу, а також розвиток біоенергетичної галузі, базується на важливих досягненнях біологічної науки. Саме тому найбільш затребуваними є фахівці, які здатні впроваджувати сучасні біотехнології в виробничу діяльність різних промислових підприємств, а також визначати напрямки раціонального використання біологічних ресурсів для збереження і відновлення біологічного різноманіття в Україні та світі.

Місце та роль. Професійна діяльність біолога спрямована на забезпечення управління процесами біологічного виробництва, планування біоінженерної, біомедичної, біотехнологічної, природоохоронної діяльності підприємств і організацій. Важливим напрямком також є дослідження можливостей відновлення біоресурсів, утилізації органічних відходів із застосуванням біотехнологій для отримання енергетичних ресурсів (біопалива, біоетанолу, біогазу, пелет), добрив, біогумусу. Саме тому випускники нашої кафедри мають значні можливості працевлаштування у різних сферах виробництва та науки.

Що повинен знати фахівець. Особливості будови, механізми і закономірності проявів життєдіяльності біологічних систем різного рівня організації, їх взаємодії з навколишнім середовищем, реакції за певних умов існування, а також на різних стадіях розвитку; біорізноманіття та еволюції живих систем; можливості використання біотехнологій в сільському господарстві, медицині, фармакології, енергетиці, а також охороні навколишнього середовища.

Що повинен вміти фахівець. Студент має оволодіти методами збирання, обробки та інтерпретації результатів біологічних досліджень; навичками науково-виробничої, проектної, організаційної та управлінської діяльності з визначення та аналізу результатів взаємодії живих організмів різних рівнів організації, їхньої ролі у біосферних процесах та можливості використання у різних галузях виробництва, біотехнологіях, медицині та природоохоронній сфері.

Міжнародна сертифікація. Студенти беруть участь в міжнародних природоохоронних програмах та освітніх проектах, а також мають можливість отримати дипломи європейських країн (Польщі, Литви, Німеччини, Австрії та ін.). З 2015 р. спільно з Технічним університетом «Фрайберзька гірнича академія» реалізується освітній проект «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику».

Освітня програма

Біологія (біотехнології в природоохоронній діяльності; збереження біорізноманіття та біобезпека).

ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна біологія.

2. Зоологія. Ботаніка. Мікробіологія.

3. Медична біологія.

4. Лабораторні та польові дослідження.

5. Методи біологічних досліджень.

6. Біологічна інформатика.

7. Біотехнологічні методи переробки відходів.

8. Біотехнології очистки води.

9. Біоенергетика та біоконверсія.

10. Основи фітодизайну.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

· Навчальна практика з ботаніки після 1-го курсу (в університеті, ботанічних садах, агропромислових підприємствах, на об’єктах природно-заповідного фонду).

· Навчальна практика з зоології після 2-го курсу (в університеті, зоологічних музеях та парках, агропромислових підприємствах, на об’єктах природно-заповідного фонду).

· Виробнича практика після 3-го курсу (на базі промислових підприємств, біологічних лабораторій, підрозділів природоохоронних установ, природно-заповідних об’єктах тощо).

· Переддипломна практика на 4-му курсі (на базі промислових підприємств, біологічних лабораторій, підрозділів природоохоронних установ, природно-заповідних об’єктах тощо).

Поглиблену практичну підготовку студенти проходять у студентських наукових центрах університету, лабораторії біотехнологій, кафедрі цільової підготовки з техногенної та екологічної безпеки (ДП НВО «Павлоградський хімічний завод»), Українському степовому природному заповіднику НАН України тощо.

ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ

Посади:

випускники можуть працювати в галузі біології, сільського господарства, медицини, біотехнології, охорони природи і раціонального природокористування на посадах біолога, зоолога, ботаніка, мікробіолога, біохіміка, біотехнолога, інспектора з охорони природно-заповідного фонду, наукового співробітника (біологія), техніка-лаборанта (біологічні дослідження) та ін.

Установи:

приватні, державні, комунальні підприємства, структурні підрозділи Міністерства екології та природних ресурсів, наукові та природоохоронні установи, діагностичні лабораторії, санітарно-епідеміологічні заклади, санаторно-курортні заклади, підприємства з зеленого будівництва та ландшафтного озеленення територій, заповідники, ботанічні сади, зоомузеї, навчальні заклади, екологічні громадські організації тощо.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

Відповідальний за спеціальність «Біологія» – завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Павличенко Артем Володимирович, тел. (056)-756-00-16, e-mail: pavlychenkoa@nmu.org.ua

© 2006-2021 Інформація про сайт