Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАВЧАЛЬНІ АУДИТОРІЇ ТА ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ

Кафедра екології розташована у 10 корпусі і займає 374 кв. м. на 7 поверсі. За кафедрою закріплені аудиторії 701-712, з них 4 аудиторії для проведення лекцій та практичних занять. Загальна площа навчальних лекційних аудиторій складає 314 кв. м. (80 % від загальної площі, що займає кафедра). У навчальному процесі для проведення лабораторних робіт також використовується 60 кв. м. (ауд. 10/705 та 10/709).

Предметні аудиторії та лабораторії

Назва

приміщення та

місцезнаходження

Призначення

Площа приміщення, м2

Макс. кількість студентів, осіб

1

Предметна аудиторія, ауд. 10/711 ім. проф. Г.О. Мирошника

Проведення лекційних та практичних занять

110

88

2

Предметна аудиторія, ауд. №10/712

"-"

110

88

3

Предметна аудиторія, ауд. 10/703

"-"

40

32

4

Предметна аудиторія, ауд. 10/710

"-"

54

36

5

Предметна аудиторія, ауд. 10/705 а

Лабораторія Біоіндкації

20

10

6

Предметна аудиторія, ауд. 10/705 б

Проборозді-лувальна

20

5

Кафедра екології має власний комп'ютерний клас, обладнаний 10 комп'ютерами, які мають доступ до Internet.

Характеристика комп'ютерної лабораторії, пакетів прикладних програм та забезпеченість дисциплін

Назва комп’ютерної лабораторії (аудиторії), її площа

Назва дисципліни за навчальним планом

Кількість та марка ПЕОМ

Пакети прикладних програм (в тому числі ліцензовані)

Комп’ютерний клас кафедри екології, 10/710, 54 м2

Моделювання і прогнозування стану довкілля;

Моделювання екосистем та процесів; Ландшафтна архітектура;

Біометрія;

Моніторинг довкілля та ін.

10 шт.

Pentium

10 MathCad «Parametric Technology Corporation»;

10 EOL2000h «Софт-Фонд»

10 ліцензованих Total 3D Landscape Deluxe «Scene7 Inc.» (10)

Характеристика основного навчального обладнання, що використовується в навчальному процесі.

Назва приміщення

Кількість робочих місць

Назва устаткування

Дисципліна, що забезпечується

1

10/705 а

10

Мікроскоп для морфологічних досліджень МИКМЕД – 1 вар. 6. (аналіз у лабораторних умовах біологічного матеріалу, використання у різних областях екології)

Біоіндикація, Радіобіологія, Цитогенетичний моніторинг довкілля, біотехнології в екології

2

10/705 б

1

Мікроскоп біологічний дослідницький для дослідження біологічних матеріалів Olympus CX41 (аналіз у лабораторних умовах біологічного матеріалу)

Цитогенетичний моніторинг довкілля, біотехнології в екології

У поточному році на кафедрі відкрито Студентський науковий екологічний центр ім. проф. В.А. Долинського, 10/710 та предметну аудиторію ім. проф. Г.О. Мирошника (10/711).

СНТ та аудиторія ім. проф. Мірошника Г.О.

ФІЛІЇ КАФЕДРИ 

У 2002 р. була створена філія кафедри екології на базі Дніпропетровської обласної санітарно-епідеміологічної станції. Основними задачами філії є підвищення рівня професійної підготовки фахівців в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування. На базі філії організовано проведення учбових занять, практик, наукових досліджень за темами курсових, дипломних робіт, кандидатських та докторських дисертацій.

Лабораторії кафедри
(на базі філії Дніпропетровської обласної санітарно-епідеміологічної станції)

Назва приміщення та

місцезнаходження

Призначення

Площа приміщення, м2

Макс. кількість студентів, що працюють у приміщенні, осіб

1

Радіологічна лабораторія

Проведення лекційних, лабораторних та практичних занять

143,0

50

2

Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу

"-"

474,7

50

3

Токсикологічна лабораторія

"-"

343,6

50

4

Оперативне відділення ЕМП та ін. фізичних факторів

"-"

180,77

50

5

Вірусологічна лабораторія

"-"

330

50

6

Бактеріологічна лабораторія

"-"

350

50

7

Лабораторія ОНІ

"-"

60

25

Загалом

1912,1

-

Характеристика основного навчального устаткування, кількості робочих місць, що забезпечується.

Назва приміщення

Кількість робочих місць

Назва устаткування

1

Радіологічна лабораторія

20

1. Гамма-спектрометр ЕГ-01 «АКП-С» (Визначення Цезій-137, Торій-232, Радій-226, Калій-40, ефективна питома активність природних радіонуклідів.

2. Бета-спектрометр «Бета-01С» (Визначення Стронцій-90)

2

Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу

20

1. Вольтамперометричний аналізатор.

2. Рідинний хроматограф.

3. Газовий хроматограф.

4. Атомно-абсорбційний спектрофотометр.

5. Комплекс універсальний ртутометричний. (Вимірювання солей важких металів, спирти, мікотоксини, консерванти, підсолоджувачі, тригалогенметани, ароматичні вуглеводні)

3

Токсикологічна лабораторія

20

1. Хроматограф "Кристалл-2000" детектор – ДЕЗ

2. Хроматограф "М-3700" детектор – ТІД

3. Хроматограф "Цвет-800" детектор - ДПР, детектор – ПІД

4. Хроматограф “Shimadzu” детектор – ТІД, детектор – ПІД

5. Хроматограф “Shimadzu” детектор – ТІД, детектор – ПІД

6. Анализатор "АВА-2" (Ввизначення залишкових кількостей пестицидів та токсичних речовин, що мігрують з полімерних матеріалів: кадмій, свинець, цинк, миш'як, ацетон, ацетальдегід, альфа-ГХЦГ, базудин, атразін, антио, бензол, бутанол, амбуш, альдрин, хлорвініл, етанол, м-ксилол, о-ксилол, толуол, актелик, та інші пестицидів)

4

Оперативне відділення ЕМП та ін. фізичних факторів

15

1. Вимірювач ЕМП

«NFM- 1» (Вимірювання напруженості електромагнітного поля в житлових будинках, території житлової забудови)

2. Вимірювач щільності потоку енергії «П3-41» (Вимірювання поверхневої щільності потоку енергії)

5

Вірусологічна лабораторія

15

1. Система ПЛР виявлення у реальному часі CFX-96 (Bio-Rad) та Термоциклер Rotor-Gene-6000 (Проведення полімеразної цепної реакції)

2. Імуноферментний аналізатор Sunrise (Проведення імуноферментного аналізу виявлення збудників вірусних інфекцій)

Обладнання лабораторіїМатеріально-технічна база кафедри екології представлена кількістю приміщень та обладнання, інформаційним забезпеченням, що відповідають необхідним вимогам для проведення навчально-виховного процесу протягом всього терміну навчального циклу підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Технічні засоби навчання та навчальне устаткування забезпечують проведення всіх видів занять за навчальним планом на сучасному рівні.

В цілому матеріально-технічне забезпечення навчального процесу за всіма параметрами відповідає чинним нормативам.

Лекційні та лабораторні приміщення, в яких проводять заняття викладачі інших кафедри, які забезпечують навчальний процес за напрямком – 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", відповідають існуючим нормам та описані у кафедральних "Паспортах санітарно-технічного становища умов праці".

© 2006-2019 Інформація про сайт