Національний гірничий університет — відповідність Часу

Підготовку фахівців забезпечують 3 професори, 6 доцентів, 2 старший викладача та 5 асистентів.

Враховуючи потреби та специфіку розвитку ресурсно-економічного потенціалу Придніпровського регіону на кафедрі екології сформована спеціалізація "Екологічна безпека та ресурсозбереження у гірничо-металургійному комплексі".

На кафедрі функціонує науково-дослідний та учбово-виробничий центр екологічної безпеки природи та людини - "Екобезпека", в якому з 2001 р. виконуються комплексні екологічні дослідження стану об'єктів довкілля та здоров'я населення.

У 2002 р. була створена філія кафедри екології на базі Дніпропетровської обласної санітарно-епідеміологічної станції, директором якої був призначений головний державний санітарний лікар Дніпропетровської області д.м.н., професор Риженко С.А.

Для активізації проведення наукових досліджень студентами та молодими вченими був створений студентський науковий екологічний центр ім. проф. В.А. Долинського".

Кафедра здійснює науково-дослідницьку співпрацю з Керченським державним морським технологічним університетом, Карадазьким природним заповідником НАН України, Ялтинським гірничо-лісним природним заповідником НАН України, Нікітським ботанічним садом УААН, обласною фізіотерапевтичною лікарнею "Солоний Лиман" та ін.

Кафедра активно співпрацює з Інститутом гірничої справи Далекосхідного відділення РАН, Бранденбурзьким технічним університетом, Московським державним університетом, Інститутом біології Комі Наукового центру Уральського відділення РАН а також з  кафедрою ботаніки та екології Криворізького педагогічного інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізького національного університету» та ін.

При кафедрі працює аспірантура та докторантура за спеціальністю 21.06.01 – "Екологічна безпека".

Кафедра екології має комп’ютерний клас на 15 робочих місць. Ведеться активна робота з облаштування лабораторії "Екобіотехнології".

У поточному році проводиться робота з оформлення документів зі створення комплексів:

- навчально-науково-виробничий комплекс "Екосфера" при Державному ВНЗ "НГУ" у складі Державного ВНЗ "НГУ", ДВНЗ "Дніпропетровський індустріальний коледж" та ТОВ "Метал";

- навчальний комплекс "Екотехнологія" при Державному ВНЗ "НГУ" у складі Державний ВНЗ "НГУ" та ДВНЗ "Дніпропетровський політехнічний коледж".

З 2010 р. на кафедрі функціонує Студентський науковий екологічний центр ім. проф. В.А. Долинського.

У 2013 р. створено кафедру екологічної техногенної безпеки на базі ДП НВО «Павлоградський хімічний завод».

Основна діяльність кафедри пов’язана зі статутом Державного ВНЗ «НГУ», чинного законодавства, рішень ректорату та Програми розвитку ДВНЗ «Національний гірничий університет» на період до 2020 року.

Кафедра екології у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями науки і техніки», Указами Президента України, Постановами та Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, вимогами Болонської декларації, Статутом Університету та Концепцією освітньої, наукової і інноваційної діяльності Університету. Кафедра екології керується також Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 рр., Концепцією екологічної освіти України, затвердженою рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 13/6-19 від 20.12.2012 р.), підсумковими документами Конференції ООН з стійкого розвитку «РИО+20», стратегією СЕК ООН з освіти в інтересах збалансованого розвитку та ін.

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт