Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бучавий Ю.В.

Бучавий Юрій Володимирович еколог за освітою, кандидат біологічних наук з 2017 р. (14.03.11 - медична та біологічна інформатика і кібернетика)

У 1996-2001 рр. навчався у Національній гірничій академії на спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

З 1999 по 2001 р. працював програмістом в Обласному відділені фонду соціального захисту населення. З 2001 до 2002 р. працював на посаді завідувача навчальної лабораторії кафедри екології. В 2002-2005 рр. навчався в аспірантурі у Національному гірничому університеті за денною формою навчання. З 2004 р. працює асистентом кафедри екології НГУ, з 2007 р. інженером-програмістом за сумісництвом в центрі автоматизації та комп’ютеризації бібліотеки НГУ.

У 2016 р. з відзнакою закінчив магістратуру у Національному гірничому університеті за спеціальністю "Педагогіка вищої школи" та здобув кваліфікацію "Викладач вищіх навчальних закладів".

У 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.11 "Медична та біологічна інформатика і кібернетика" у Національній медичній академії післядимломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ). Тема дисертації "Прогнозування ризиків для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря викидами підприємств Дніпропетровської області".

На кафедрі екології викладає наступні дисципліни: «Моніторинг довкілля», «Основи екології», «Моделювання екосистем та процесів», а також проводить практичні роботи з дисциплін «Біометрія», «Ландшафтна архітектура», «Геоінформаційні технології в екології», та «Моделювання і прогнозування стану довкілля». На кафедрі екологічного менеджменту викладає дисципліну «Екологічний моніторинг промислових технологій та підприємств».

Виконує обов'язки системного адміністратора кафедри.

Має біля 40 науково-методичних публікацій.

Напрями наукової діяльності:

  • Моделювання процесів забруднення атмосферного повітря від техногенних джерел
  • Застосування гео-інформаційних технологій в моніторингу довкілля
  • Дослідження стану здоров'я населення в містах з високим рівнем анторопогенного навантаження

Останні публікації:

1. Методы оценки экологической опасности выбросов пыли при массовых взрывах в железорудных карьерах / Колесник В.Є., Бучавый Ю. В.,Юрченко А. А.//Науковий вісник НГУ. – 2011. –№ 5 – С.113–120.

2. Колесник В.Є., Федотов В. В., Бучавый Ю. В.Обобщенный алгоритм диверсификации технологий обращения с породными отвалами угольных шахт //Науковий вісник НГУ. – 2012. –№ 4 – С.138–142.

3. Gorova A., Klimkina I., Pavlychenko A., Buchavy Y. Assessment of the Consequences of Anthropogenic Catastrophes on Ecological-Genetic Environmental Conditions and Human Health. Achieving Environmental Security: Ecosystem Services and Human Welfare 153 P.H. Liotta et al. (Eds.) IOS Press, 2010. - Р.153-165.

4. Gorova A., Klimkina I., Buchavy Y. The Cytogenetic Status of Human Organism as a Diagnostic Parameter in a System of Socio-ecological Monitoring NATO Science Series, I. Apostol et al. (Eds.), "Optimization of disaster fore-casting and prevention measures in the context of human and social dynamics" - IOS Press, 2009, pp. 216-225

5. Gorova A., Pavlitshenko A., Buchavy Y., Klimkina I. Assessment of environmental and human health using cytogenetic methods // The 3rd Central and Eastern Europe Conference on Health and the Environment “The Environment – a Platform for Health”, Cluj-Napoca, Romania. – Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, published by the Occupational Health Foundation, Budapest/Hungary, 2008. – Number 1. – Volume 14. – P. 30-31.

6. Gorova A., Klimkina I., Buchavy Y. Methodology for Integral Assessment of Physical Population Health // 21st ISEE Conference “Environment, Food and Global Health”, 25-29.08.2009, Dublin, Ireland. – PS3.1.4.

7. Gorova A., Buchavy Yu., Klimkina I.I. Integrated estimation of environmental effects on population health // Twenty-Fourth Conference of the International Society for Environmental Epidemiology “Environmental Health Across Land, Air, and Sea”, Columbia, South Carolina, USA - August 26-30, 2012 . – Epidemiology, 23 (5S). – 2012. – P-360.

8. Федотов В.В., Бучавий Ю.В., Павличенко А.В. Вдосконалення системи екологічної паспортизації породних відвалів вугільних шахт // Форум гірників – 2012: матеріали міжнар. конф., 3-6 жовтня 2012 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т. 1. – С. 137-141.

9. Горова А.І., Павличенко А.В., Федотов В.В., Бучавый Ю.В. Електронна паспортизація породних відвалів // Матеріали міждународної науково-практичної конференции «Рекультивація складних техноекосистем: ноосферній аспект» (Дніпропетровськ, ДДАУ, 29-30 травня 2012) – Д.: ДДАУ, 2012. – С.78-80.

10. Моніторинг довкілля. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами спеціальності 6.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища / Автори: А.І. Горова, Ю.В. Бучавий, С.М. Лисицька − Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 29 с.

11. Моделювання екологічних систем і процесів. Метод рекомендації до виконання практикуму студ. спец. 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища/ А.І.Горова, В.Є.Колесник, Ю.В.Бучавий.- Д.: НГУ, 2012.- +CD

12. Очистка газопилових викидів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування/ О.С.Ковров, Ю.В.Бучавий.- Д.: НГУ, 2013

13. Очистка й знезараження стічних вод. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"/ О.С.Ковров, Ю.В.Бучавий.- Д.: НГУ, 2013

14. Федотов В.В., Бучавий Ю.В., асистенти, Соболь О.Г., Породные отвалы угольных шахт: отходы или месторождения? /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2012»., 29 березня 2012, Дніпропетровськ: НГУ, С. 93 - 94

15. Горова А.І., Бучавий Ю.В., Сидорук О.П. Аналіз впливу забруднення атмосферного повітря на стан здоров’я населення Дніпропетровської області/Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2012»., 29 березня 2012, Дніпропетровськ: НГУ, С. 89 – 90

16. Бучавий Ю.В., Колесник В.Е. Алгоритм вычисления вертикальной турбулентной диффузии загрязнителей в атмосфере по метеорологическим данным / Матеріали міжнародної конференції «Формум гірників – 2011». – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2011. – С. 144 – 149.

17. Алгоритм багатофакторного моделювання процесів забруднення атмосферного повітря на гірничо-збагачувальних комбінатах / Бучавий Ю.В., Павличенко А.В., Семеріч К.В.//Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць / Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 111 . – С.12-21

18. Павличенко А.В., Бучавый Ю.В., Семерич К.В. Применение ГИС-технологий для оценки степени озеленения санитарно-защитных зон горнодобывающих предприятий / Материалы Всерос. конф. с междунар. участием «Состояние лесов и актуальные проблемы лесоуправления» 10-11 октября 2013/ отв. ред. А.П. Ковлев.: Изд-во ФБУ «ДальНИИЛХ». – Хабаровск, Россия, – С. 373-377

19. Горова А.І., Бучавый Ю.В. Удосконалення системи прогнозування ризиків здоров’я населення від техногенних джерел забруднення атмосфери/ Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 5 – 7 лист. 2013 р., м. Дніпропетровськ./ред. кол.: – Д.: Національний гірничий університет, 2013 – С. 300 – 303.

20. Бучавий Ю.В. Сучасні підходи до моделювання процесів забруднення атмосферного повітря при відкритій розробці родовищ / Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників – 2013». (2-5 жовтня 2013, Дніпропетровськ). Д.: НГУ, 2013. – Т. 3. С. 81-87

21. Колесник В.Е., Бучавый Ю.В., Юрченко А.А. Прогнозирование экологической опасности выбросов пыли при массовых взрывах в железорудных карьерах / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна 2011»., 29 березня 2011, Дніпропетровськ: НГУ, С. 90 – 92

22. Бучавий Ю.В., Шмайденко О.Р. Раціональне харчування в умовах соціально-економічної кризи / Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19 травня 2011 р, м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2013 – С. 97 – 99.

23. Бучавый Ю.В., Колесник В.Е., Рудаков Д.В. «Прогноз эффективности локализации залпового выброса пыли в атмосферу с использованием математической модели рассеяния и оседаниия», Сборник научных трудов международного конкурса молодых ученых “Проблемы недропользования”, 21 — 23 апреля 2010, Санкт-Петербург

24. Горова А.І., Бучавий Ю.В. Оцінка стану здоров’я населення у м. Жовті Води – центрі видобутку та переробки уранової руди/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри екології НГУ „Екологічні проблеми техногенно-навантажених регіонів”, 11 — 12 травня 2008, – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – С. 29 – 31

25. Аналіз стану здоров’я населення в гірничопромислових центрах Дніпропетровської області. / Горова А.І., Бучавий Ю.В., Павличенко А.В.// Збірник наукових праць НГУ №20 – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2004. – С. 201-208.

26. Горова А.І., Бучавий Ю.В., Кулина С.Л., Сокульський А.О., Паєнок М.С., Павличенко А.В. Порівняльний аналіз стану здоров’я населення в Дніпропетровській та Львівській областях/ Матеріали міжнародної конференції „Форум гірників - 2005”, Том 1. – Д.: НГУ, 2005. – С. 230-238.

27. Обоснование возможности включения показателей, характеризующих стоматологическое здоровье населения в систему социоэкологического мониторинга / Горовая А.И., Косенко К.Н., Деньга О.В., Скворцова Т.В., Климкина И.И., Павличенко А.В., Бучавий Ю.В.// Вісник стоматології. Науково-практичний рецензований журнал №2 Одеса. Інститут стоматології, 2005. – С. 44–53.

28. Интегральная оценка состояния здоровья населения Николаевской области / Горовая А.И., Черно В.С., Климкина И.И., Бучавый Ю.В.// Зб. наук. праць: Довкілля та здоров’я. – Київ, 2006

29. Горова А.І., Бучавий Ю.В. Аналіз динаміки основних демографічних процесів в Україні/Матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління ”, Харків 2005

30. Горова А.І., Сокульський А.О., Бучавий Ю.В. Аналіз динаміки основних демографічних процесів Дніпропетровської області / Робота у семінарі „Демографічна ситуація на радіоактивно забруднених територіях і шляхи її поліпшення у віддалений період після Чорнобильської катастрофи”, Національний комплекс „Експоцентр України”, Київ, 2005 р.


Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 10, кімн. 701,
тел.: (0562)461443,
E-mail:
yurique@3g.ua

© 2006-2019 Інформація про сайт