Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

ПРОГРАМА
вступного фахового екзамену на спеціальність 7(8).04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

Компетенції

(з використанням матеріалу модуля вступник повинен уміти)

Змістові модулі

Аналізувати типи взаємозв'язків організмів в екосистемах, метеорологічні характеристики атмосфери та клімату, функції, будову та морфологічні ознаки ґрунтів, вплив промислового виробництва на стан довкілля.

Класифікувати екологічні фактори середовища, природні ресурси, види та джерела іонізуючого випромінювання.

Визначати відносну вологість повітря, баричну ступінь атмосфери, загальну пористість ґрунтів.

Розраховувати витрати енергії та речовини на різних ланках трофічних ланцюгів, індекси біологічного різноманіття, дози та безпечну відстань до джерела іонізуючого випромінювання, клас небезпеки промислового підприємства.

1 Загальна екологія

1.1 Закономірності функціонування організмів

1.2 Метеорологічні характеристики стану атмосфери та клімату

1.3 Ґрунти, будова і властивості

1.4 Радіаційний фон, дози та ефекти

1.5 Промислове виробництво і довкілля

Аналізувати типи міських екосистем, особливості міграції токсикантів у компонентах довкілля, токсикологічні та загально-санітарні показники стічних вод, категорії забруднення ґрунтів.

Класифікувати забруднювачі та джерела забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери.

Визначати потреби у ресурсах різних типів міських систем, ефективність очищення стічних вод від забруднюючих речовин, рівень забруднення ґрунтів, ефекти впливу токсикантів на організми.

Розраховувати обсяги поверхневого стоку з території міст, коефіцієнти накопичення та біоакумуляції токсикантів, сумарний показник забруднення ґрунтів.

2 Екологічна безпека

2.1 Особливості функціонування міських екосистем

2.2 Токсиканти, джерела надходження, принцип дії

2.3 Екологічна безпека атмосфери

2.4 Екологічна безпека гідросфери

2.5 Екологічна безпека літосфери

Аналізувати склад та властивості відходів, напрямки та етапи рекультивації земель, методи очищення та знезараження стічних вод, принципи створення та функціонування об'єктів природно-заповідного фонду, методи очищення газопилових викидів.

Класифікувати промислові та тверді побутові відходи, розкривні породи за придатністю до біологічної рекультивації, споруди очищення стічних вод та газопилових викидів, категорії природно-заповідних територій.

Визначати обсяги утворення та накопичення побутових та промислових відходів, відсоток заповідності території.

Розраховувати основні параметри споруд очистки стічних вод, коефіцієнт рекультивації відвалів, розмір шкоди, заподіяної об'єктам природно-заповідного фонду.

3 Природоохоронна діяльність

3.1 Утилізація побутових та промислових відходів

3.2 Рекультивація земель

3.3 Очищення та знезараження стічних вод

3.4 Очищення газопилових викидів

3.5 Природно-заповідні об'єкти, функції та статус

Аналізувати функції державної системи моніторингу довкілля, функції та особливості розробки екологічних паспортів, порядок розроблення та затвердження нормативів у галузі охорони навколишнього середовища, порядок стягнення плати за забруднення об'єктів довкілля.

Класифікувати системи моніторингу довкілля.

Визначати кількість та місця розташування пунктів спостереження для організації системи екологічного моніторингу, зміни стану об’єктів довкілля з використанням математичних моделей.

Розраховувати обсяги гранично допустимих викидів та скидів забруднюючих речовин, приземні концентрації шкідливих речовин від промислових викидів, розмір санітарно-захисної зони підприємств, плату за викиди та скиди забруднюючих речовин.

4 Управління якістю навколишнього середовища

4.1 Моніторинг довкілля

4.2 Моделювання та прогнозування стану об'єктів довкілля

4.3 Екологічна паспортизація територій та підприємств

4.4 Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

4.5 Економічні санкції за забруднення компонентів довкілля

Рекомендована література

1. Білявський Г.О. Основи екології: Підручник / Г.О.Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю.Костіков. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2005. – 408 с.

2. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 358 с.

3. Экология города. Учебник. / Под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

4. Екологічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук та ін. - К.: Либідь, 2004. - 432 с.

5. Кліменко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 360 с.

6. Клименко Л.П. Техноекологія: Підручник. – Сімферополь: Таврія, 2000. – 542 с.

© 2006-2022 Інформація про сайт