National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time

Напрям підготовки: 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Спеціальність: 7(8).04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища"

Кваліфікація фахівців: Еколог. Викладач ВНЗ

Форми навчання: денна, заочна, вечірня

Термін навчання: бакалавр – 4 роки; спеціаліст (магістр) – 1 рік.

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за даною спеціальністю можна отримати кваліфікацію – бакалавр, спеціаліст, магістр, з терміном навчання бакалавр – 3 роки; спеціаліст (магістр) – 1 рік.

Об'єкт діяльності фахівців – захист довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера); охорона і раціональне використання природних ресурсів, екологічно безпечна діяльність.

Адреса кафедри: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, корп. 10, 7-й поверх;
тел.: (0562) 46-90-16


Ліцензія

Потреба у спеціалістах-екологах зумовлена загостренням екологічної кризи в Україні і, зокрема, в Придніпровському регіоні, яким притаманні деградаційні зміни від нераціонального, незбалансованого господарювання, перевиснаження природних ресурсів, неконтрольованих промислових та побутових забруднень тощо. Настав час подолання кризової екологічної ситуації та оптимізації взаємовідносин Людини і Природи шляхом впровадження негайних і виважених заходів економічного, науково-технічного, інформаційного, організаційного та правового характеру.

Напрям підготовки "Екологія", охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" є міждисциплінарним і базується на фундаментальних основах різних наук: технічного, хімічного, біологічного, сільськогосподарського, географічного та іншого спрямування.

Сучасна екологічна освіта в університеті засновується на принципах партнерства з іншими кафедрами та факультетами університету, провідними науково-дослідними та освітніми установами України та зарубіжжя. Саме тому екологічна освіта на кафедрі екології забезпечується потужним науково-педагогічним потенціалом світового рівня.

Під час навчання, майбутні фахівці здобувають професійні навички та функції, вивчаючи складові компоненти природних та техногенних ландшафтів, вплив на стан об’єктів навколишнього середовища процесів видобутку та збагачення мінеральної сировини, атмосферні та біосферні процеси, що впливають на розповсюдження забруднюючих речовин, медико-біологічні аспекти впливу забруднювачів на здоров’я населення, а також різноманітні методи збереження та оздоровлення деградованих компонентів довкілля.

Об’єктом діяльності еколога є урбанізовані екосистеми, природно-техногенні комплекси, трудові ресурси, екологічно чисті технології, розробка проектної документації – пакету ОВНС (оцінки впливу на навколишнє середовище), медико-екологічне страхування, соціально-екологічна компенсація збитків.

Науково-педагогічний колектив кафедри складає 21 особу, у тому числі 5 професорів (доктори технічних, біологічних та медичних наук), 8 доцентів (кандидати технічних, сільськогосподарських, біологічних та медичних наук), а також 8 асистентів.

Навчальна підготовка студентів організована за принципами кредитно-модульної системи навчання. Нормативна частина підготовки складається з циклів гуманітарної та соцiально-економічної підготовки в обсязі 30 кредитів (iсторiя України, фiлософiя, культурологія, психологія тощо), природничо-наукової підготовки – 54 кредита (вища математика, фізика, інформатика та системологiя тощо) та професiйно-орiєнтованої підготовки – 88 кредитів (основи загальної екологiї та неоекологiї, організація управління в екологічній діяльності тощо).

Особливістю навчального процесу підготовки екологів є наявність нормативних дисциплін, які характеризуються великим обсягом годин та комплексністю структури. До таких дисциплін відносяться: Основи загальної екології та неоекології, Біоіндикація, Екологічна безпека, Екологічна експертиза тощо. Вибіркова частина навчальної підготовки складається з дисциплін вибору ВНЗ – Очистка та знезараження стічних вод, Утилізація та рекуперація відходів, Очистка газопилових викидів, а також самостійного вибору студентів – Екологічні проблеми гірничого виробництва.

Загально- та ландшафтно-екологічна навчальні практики проводиться на природно-заповідних територіях Придніпровського регіону.

Практика.jpg

Виробничі та переддипломну практики студенти проходять в самих різноманітних установах і організаціях за вибором студентів майже у всіх областях України, а в окремих випадках і за кордоном. На даний час студенти мають можливість проходження практик на підприємствах ВАТ "Павлоградвугілля", ДП НВО "Павлоградський хімічний завод", ВАТ "НТЗ ім. К. Лібкнехта", ЗАТ "Запорізький залізорудний комбінат", ВАТ "Східний ГЗК", ТОВ "Метал", з якими укладені відповідні угоди.

На базі Дніпропетровської обласної санітарно-епідеміологічної станцій функціонує філія кафедри екології, де студенти мають можливість проходження практик.

Лаборатория.jpg

Випуск спеціалістів-екологів націлений на поповнення штатних посад державних службовців, екологічних інспекторів державних підприємств і установ, податкової служби, фахівців митного екологічного контролю та контролю за транспортними викидами тощо, а також підприємств з приватною формою власності, які у своїй виробничій і підприємницькій діяльності використовують природний потенціал, взаємодіють з навколишнім середовищем і відповідним чином впливають на його стан.

Випускники кафедри можуть працювати в структурних підрозділах Мінприроди України, у відділах охорони природи на промислових підприємствах, в органах санітарно-епідеміологічних станцій, органах влади, науково-дослідницьких організаціях, викладачами екології в середніх загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях і коледжах. Після закінчення магістратури випускник може вступити до аспірантури та залишитися працювати у стінах університету.

© 2006-2019 Інформація про сайт