Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підготовка до практики

Перед проходженням практики студенти повинні:

- своєчасно прибути на місце практики;

- пройти інструктаж з техніки безпеки та порядок проходження практики;

- отримати необхідні документи та методичні матеріали для проходження практики.


Обов’язки студентів під час проходження практики

Для виконання завдань практики студенти зобов’язані:

- отримати у керівника практики інструкції щодо програми проведення практики, правил техніки безпеки та оформлення всіх необхідних документів;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці та виробничої санітарії;

- не смітити в скверах, парках та інших територіях під час виконання практичних робіт, додержуватись правил екологічної етики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою і рекомендаціями керівника практики;

- додержуватись правил безпеки життєдіяльності;

- не відвідувати без дозволу керівника практики місць, приміщень та об’єктів, знаходження в яких не пов’язано з практикою;

- у випадку виникнення надзвичайної ситуації негайно повідомити керівника практики і діяти відповідно до правил поведінки у надзвичайних ситуаціях;

- оформити звіт, підписати його у керівника практики;

- своєчасно захистити звіт.

У разі порушення студентом трудової дисципліни та розкладу практичних занять подальше проходження ним практики вирішується керівником.


Керівництво практикою

Практика студентів проводиться під безпосереднім контролем керівників практики від університету.

Керівники практики:

- забезпечують проведення всіх організаційних заходів перед початком та впродовж практики;

- керують поточною роботою студентів під час практики;

- видають завдання для самостійних навчально-дослідних робіт;

- контролюють дотримання дисципліни студентів під час практики;

- перевіряють звіти студентів з практики, приймають залік;

- надають завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо вдосконалення практики.

Керівник практики від університету відвідує студента на підприємстві, контролює відповідність виконання завдань програмі практики, проходження інструктажу та навчання з охорони праці, забезпечення підприємством нормальних умов праці та побуту, перевіряє правильність запису у щоденнику, хід виконання індивідуального завдання і збору матеріалів.

Керівник практики від підприємства призначається з числа провідних спеціалістів відповідного напрямку наказом по підприємству. Він організує і контролює роботу студента-бакалавра відповідно до програми практики, забезпечує навчання та інструктаж з охорони праці, здійснює нагляд за безпекою умов праці на робочому місці. Після закінчення практики керівник надає письмовий відгук, що додається у звіт про практику.

На підприємстві (в установі) в залежності від його профілю проводиться попереднє навчання студентів з охорони праці, що складається зі вступного інструктажу, спеціального навчання, первинного інструктажу на робочому місці. Порядок навчання визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві.


Охорона праці та цивільна безпека при проходженні практики на підприємствах, установах, організаціях

Студент, який проходить практику зобов’язаний:

– знати і виконувати вимоги нормативних актів та інструкцій з охорони праці для працівників відповідних професій чи посадових інструкцій;

– вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту;

– виконувати вимоги з охорони праці, що передбачені колективним договором, і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

– виконувати роботи тільки за дорученням і під безпосереднім керівництвом фахівця-інструктора, за яким він закріплений;

– не відвідувати без дозволу фахівця-інструктора об’єкти, приміщення, знаходження в яких не стосується практики;

– у випадку виникнення аварійної ситуації чи аварії на промисловому об’єкті слід негайно повідомити безпосереднього керівника робіт і діяти відповідно до правил поводження при надзвичайних ситуаціях.


Основні правила техніки безпеки під час проходження ознайомчих практик

Дуже важливими є питання про дисципліну і дотримання техніки безпеки, як під час роботи на маршруті, так і на базі практики. Відповідальність за це несуть, як викладачі, так і самі студенти. При всіх порушеннях правил поведінки і вимог техніки безпеки, студенти знімаються з роботи і відстороняються від практики.

Будь-якої небезпеки можна уникнути, якщо вона вчасно помічена. Як правило, нещасні випадки відбуваються із-за неправильної поведінки учасників практики. Обережність і обачність гарантують безаварійну і успішну практику. Взаємна виручка є заставою запобігання нещасним випадкам. Важливо навчиться передбачати небезпеку й вживати необхідні заходи обережності.

Під час проходження ознайомчої практики студенти повинні дотримуватись основних правил:

1. Категорично заборонено без дозволу керівника практики відлучаться з місця проходження практики.

2. Категорично заборонено палити в житлових приміщеннях, запалювати свічки та розводити вогнище в непристосованих для цього місцях.

3. Категорично заборонено нищити рослинність як на території проходження практики, так і поза її межами.

4. Необхідно бути обережним при користуванні питною водою, обов’язково її кип’ятити, не пити з джерел і річок, де якість води не відома.

5. Необхідно підтримувати чистоту й порядок на території та в житлових приміщеннях.

6. Сміття викидати тільки в спеціальні накопичувачі.

7. Під час піших маршрутів особливу увагу слід приділяти заходам запобігання сонячних опіків тощо.

8. Під час маршрутів рухатись компактно, не відставати, на місцях роботи не виходити з поля зору викладача, бути обережним, особливо на дорогах, крутих схилах та під час проведення відбору проб.

9. Купатися у водоймищах можна тільки з дозволу викладача й при умові організації нагляду та можливості допомоги із числа студентів, що добре плавають.

10. Під час роботи на крутосхилих поверхнях не ставати один під одним, а займати місця в шаховому порядку.

© 2006-2022 Інформація про сайт