НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ И ЛАБОРАТОРИИ КАФЕДРЫ

Кафедра экологии расположена в 10 корпусе и занимает 374 кв. м. на 7 этаже. За кафедрой закреплены аудитории 701-712, из них 4 аудитории для проведения лекций и практических занятий. Общая площадь учебных лекционных аудиторий составляет 314 кв. м. (80% от общей площади, занимаемой кафедрой). В учебном процессе для проведения лабораторных работ также используется 60 кв. м. (ауд. 10/705 и 10/709).

Назва

приміщення та

місцезнаходження

Призначення

Площа приміщення, м2

Макс. кількість студентів, осіб

1

Предметна аудиторія, ауд. 10/711 ім. проф. Г.О. Мирошника

Проведення лекційних та практичних занять

110

88

2

Предметна аудиторія, ауд. №10/712

"-"

110

88

3

Предметна аудиторія, ауд. 10/703

"-"

40

32

4

Предметна аудиторія, ауд. 10/710

"-"

54

36

5

Предметна аудиторія, ауд. 10/705 а

Лабораторія Біоіндкації

20

10

6

Предметна аудиторія, ауд. 10/705 б

Проборозді-лувальна

20

5

Кафедра экологии имеет собственный компьютерный класс, оборудованный 10 компьютерами, имеющими доступ к Internet.

Характеристика компьютерной лаборатории, пакетов прикладных программ и обеспеченности дисциплин.

Назва комп’ютерної лабораторії (аудиторії), її площа

Назва дисципліни за навчальним планом

Кількість та марка ПЕОМ

Пакети прикладних програм (в тому числі ліцензовані)

Комп’ютерний клас кафедри екології, 10/710, 54 м2

Моделювання і прогнозування стану довкілля;

Моделювання екосистем та процесів; Ландшафтна архітектура;

Біометрія;

Моніторинг довкілля та ін.

10 шт.

Pentium

10 MathCad «Parametric Technology Corporation»;

10 EOL2000h «Софт-Фонд»

10 ліцензованих Total 3D Landscape Deluxe «Scene7 Inc.» (10)

Характеристика основного учебного оборудования, используемого в учебном процессе

Назва приміщення

Кількість робочих місць

Назва устаткування

Дисципліна, що забезпечується

1

10/705 а

10

Мікроскоп для морфологічних досліджень МИКМЕД – 1 вар. 6. (аналіз у лабораторних умовах біологічного матеріалу, використання у різних областях екології)

Біоіндикація, Радіобіологія, Цитогенетичний моніторинг довкілля, біотехнології в екології

2

10/705 б

1

Мікроскоп біологічний дослідницький для дослідження біологічних матеріалів Olympus CX41 (аналіз у лабораторних умовах біологічного матеріалу)

Цитогенетичний моніторинг довкілля, біотехнології в екології

В текущем году на кафедре открыты Студенческий научный экологический центр им. проф. В.А. Долинского, 10/710 и предметная аудитория им. проф. Г.О. Мирошника (10/711)

СНТ та аудиторія ім. проф. Мірошника Г.О.

ФИЛИАЛЫ КАФЕДРЫ

В 2002 г. был создан филиал кафедры экологии на базе Днепропетровской областной санитарно-эпидемиологической станции. Основными задачами филиала является повышение уровня профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. На базе филиала организовано проведение учебных занятий, практик, научных исследований по темам курсовых, дипломных работ, кандидатских и докторских диссертаций.
Лаборатории кафедры (на базе филиала Днепропетровской областной санитарно-эпидемиологической станции)

Назва приміщення та

місцезнаходження

Призначення

Площа приміщення, м2

Макс. кількість студентів, що працюють у приміщенні, осіб

1

Радіологічна лабораторія

Проведення лекційних, лабораторних та практичних занять

143,0

50

2

Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу

"-"

474,7

50

3

Токсикологічна лабораторія

"-"

343,6

50

4

Оперативне відділення ЕМП та ін. фізичних факторів

"-"

180,77

50

5

Вірусологічна лабораторія

"-"

330

50

6

Бактеріологічна лабораторія

"-"

350

50

7

Лабораторія ОНІ

"-"

60

25

Загалом

1912,1

-

Характеристика основного учебного оборудования,

количества рабочих мест

Назва приміщення

Кількість робочих місць

Назва устаткування

1

Радіологічна лабораторія

20

1. Гамма-спектрометр ЕГ-01 «АКП-С» (Визначення Цезій-137, Торій-232, Радій-226, Калій-40, ефективна питома активність природних радіонуклідів.

2. Бета-спектрометр «Бета-01С» (Визначення Стронцій-90)

2

Лабораторія санітарно-гігієнічного відділу

20

1. Вольтамперометричний аналізатор.

2. Рідинний хроматограф.

3. Газовий хроматограф.

4. Атомно-абсорбційний спектрофотометр.

5. Комплекс універсальний ртутометричний. (Вимірювання солей важких металів, спирти, мікотоксини, консерванти, підсолоджувачі, тригалогенметани, ароматичні вуглеводні)

3

Токсикологічна лабораторія

20

1. Хроматограф "Кристалл-2000" детектор – ДЕЗ

2. Хроматограф "М-3700" детектор – ТІД

3. Хроматограф "Цвет-800" детектор - ДПР, детектор – ПІД

4. Хроматограф “Shimadzu” детектор – ТІД, детектор – ПІД

5. Хроматограф “Shimadzu” детектор – ТІД, детектор – ПІД

6. Анализатор "АВА-2" (Ввизначення залишкових кількостей пестицидів та токсичних речовин, що мігрують з полімерних матеріалів: кадмій, свинець, цинк, миш'як, ацетон, ацетальдегід, альфа-ГХЦГ, базудин, атразін, антио, бензол, бутанол, амбуш, альдрин, хлорвініл, етанол, м-ксилол, о-ксилол, толуол, актелик, та інші пестицидів)

4

Оперативне відділення ЕМП та ін. фізичних факторів

15

1. Вимірювач ЕМП

«NFM- 1» (Вимірювання напруженості електромагнітного поля в житлових будинках, території житлової забудови)

2. Вимірювач щільності потоку енергії «П3-41» (Вимірювання поверхневої щільності потоку енергії)

5

Вірусологічна лабораторія

15

1. Система ПЛР виявлення у реальному часі CFX-96 (Bio-Rad) та Термоциклер Rotor-Gene-6000 (Проведення полімеразної цепної реакції)

2. Імуноферментний аналізатор Sunrise (Проведення імуноферментного аналізу виявлення збудників вірусних інфекцій)

Обладнання лабораторіїМатериально-техническая база кафедры экологии представлена количеством помещений и оборудования, информационным обеспечением, отвечающим необходимым требованиям для проведения учебно-воспитательного процесса в течение всего срока учебного цикла подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Технические средства обучения и учебное оборудование обеспечивают проведение всех видов занятий по учебному плану на современном уровне. В целом материально-техническое обеспечение учебного процесса по всем параметрам соответствует действующим нормативам. Лекционные и лабораторные помещения, в которых проводят занятия преподаватели других кафедр, обеспечивающих учебный процесс по направлению - 6.040106 "Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование", соответствуют существующим нормам и описаны в кафедральных "Паспортах санитарно-технического состояния условий труда".
 

© 2006-2019 Інформація про сайт